Uncategorized

Clip: “̼C̼h̼o̼á̼n̼g̼”̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼”̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼c̼”̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼

Thứ năm, ngày 24/06/2021 18:33 PM (GMT+7)

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ồ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼c̼”̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼1̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼.̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼m̼ắ̼m̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼X̼e̼m̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button