Tin Mới

P̼h̼ẫ̼n̼ ̼N̼ộ̼ ̼L̼ã̼o̼ ̼G̼i̼à̼ ̼7̼9̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼’̼H̼i̼ế̼.̼P̼ ̼D̼â̼.̼M̼’̼ ̼B̼é̼ ̼G̼á̼i̼ ̼1̼1̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼Q̼u̼a̼y̼ ̼’̼’̼C̼l̼i̼p̼’̼’̼ ̼Đ̼i̼ ̼’̼’̼K̼h̼o̼e̼ ̼K̼h̼ắ̼p̼ ̼N̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼í̼c̼h̼’̼’̼ ̼C̼ủ̼a̼ ̼M̼ì̼n̼h̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼“̼g̼i̼à̼ ̼d̼ê̼”̼ ̼7̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼B̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼i̼ ̼L̼ý̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼7̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼.̼ ̼(̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼.

Ông 80 lấy 10 nghìn dụ cháu bé làm trò đ.ồ.i b.ạ.i rồi trơ trẽn khoe 'chiến tích'

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼“̼d̼ê̼ ̼g̼i̼à̼”̼.̼
̼Q̼u̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼“̼t̼a̼n̼ ̼v̼ỡ̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼r̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼T̼r̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼í̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼à̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼b̼é̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼L̼ầ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼“̼d̼ê̼ ̼g̼i̼à̼”̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼4̼/̼2̼0̼1̼6̼.̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼r̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ở̼,̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ớ̼t̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼
̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.

Không có mô tả.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼9̼/̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼á̼i̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼á̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼á̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼á̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼3̼0̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼ờ̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ạ̼ ̼g̼ẫ̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼:̼ ̼“̼Đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼m̼í̼t̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼”̼.̼

̼V̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼m̼í̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼“̼đ̼ừ̼n̼g̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼Đ̼ể̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼l̼o̼a̼y̼ ̼h̼o̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼m̼í̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ỉ̼ ̼ổ̼i̼.̼ ̼X̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ỉ̼ ̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

̼L̼ã̼o̼ ̼s̼a̼y̼ ̼s̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼ê̼ ̼m̼ẩ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ã̼o̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ê̼n̼.̼

̼L̼ã̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼D̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼h̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼.̼ ̼L̼ã̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼c̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼r̼ẻ̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼g̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼
̼H̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼ý̼:̼ ̼“̼T̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼é̼p̼,̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼ý̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼á̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼u̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼L̼ã̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼.̼

̼L̼ã̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ã̼o̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ã̼o̼,̼ ̼r̼ủ̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼.̼ ̼L̼ã̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ê̼u̼ ̼r̼a̼o̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼!̼?̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼ ̼“̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button