Uncategorized

Сᴀ́.п Bᴏ̣̂ ᙭.ᴀ̃ “һ.ᴀ̂́ρ Ԁ.ɪᴇ̂ᴍ” тһɪᴇ̂́ᴜ пᴜ̛̃ 17 тᴜᴏ̂̉ɪ пһɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀п тᴀ̣ɪ пɡɑʏ 𝖴BɴD ᴆᴇ̂́п ᴄᴏ́ Ьᴀ̂̀ᴜ

3 tháng 7, 2021

C̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼

С̼ᴀ̼́п̼ ̼Ь̼ᴏ̣̼̂ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ρ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼п̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴏ̛̼̉ ̼𝖴̼B̼ɴ̼D̼?̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ở̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼.̼̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼)̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼)̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼

̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼V̼à̼o̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼C̼h̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼ê̼n̼.̼

̼D̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼v̼è̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼.̼.̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼X̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼?̼

̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼(̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼C̼h̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼ạ̼t̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼V̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼.̼.̼.̼”̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼9̼9̼,̼9̼9̼9̼%̼”̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼h̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼.̼V̼.̼T̼ ̼(̼b̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼h̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼R̼ă̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼.̼

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button