Tin HayTin Mới

C͟ứ͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟o͟n͟ ͟b͟ú͟ ͟l͟à͟ ͟b͟ố͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟v͟à͟ ͟t͟r͟ê͟u͟ ͟c͟h͟ọ͟c͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟m͟ẹ͟ ͟t͟r͟ẻ͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟l͟ự͟c͟

Đ͟a͟ ͟s͟ố͟ ͟n͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟l͟à͟ ͟d͟o͟ ͟m͟â͟u͟ ͟t͟h͟u͟ẫ͟n͟ ͟g͟i͟ữ͟a͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟n͟i͟ệ͟m͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟d͟ạ͟y͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟á͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟h͟a͟i͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟h͟ệ͟,͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟l͟à͟ ͟k͟h͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟s͟ố͟ ͟b͟ố͟ ͟m͟ẹ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟â͟m͟ ͟l͟ý͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟m͟ấ͟y͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟t͟â͟m͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟s͟u͟y͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟o͟n͟ ͟m͟ì͟n͟h͟,͟ ͟m͟â͟u͟ ͟t͟h͟u͟ẫ͟n͟ ͟v͟ì͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟m͟à͟ ͟c͟ứ͟ ͟t͟í͟c͟h͟ ͟t͟ụ͟ ͟d͟ầ͟n͟.͟

͟N͟ă͟m͟ ͟1͟9͟9͟5͟,͟ ͟T͟i͟ể͟u͟ ͟M͟â͟y͟ ͟(͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟T͟r͟u͟n͟g͟ ͟Q͟u͟ố͟c͟)͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟ô͟ ͟q͟u͟a͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟b͟u͟ổ͟i͟ ͟h͟ẹ͟n͟ ͟h͟ò͟ ͟c͟h͟ớ͟p͟ ͟n͟h͟o͟á͟n͟g͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟k͟h͟i͟ ͟ấ͟y͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟x͟ử͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟ô͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟t͟ố͟t͟,͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟g͟i͟ớ͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟h͟a͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟h͟ạ͟n͟h͟ ͟p͟h͟ú͟c͟.͟ ͟T͟ừ͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟m͟a͟n͟g͟ ͟b͟ầ͟u͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟c͟o͟n͟,͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟c͟ô͟ ͟h͟ầ͟u͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟g͟ì͟ ͟n͟ặ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ọ͟c͟,͟ ͟m͟ệ͟t͟ ͟m͟ỏ͟i͟,͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟n͟à͟y͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟c͟ô͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟ấ͟m͟ ͟l͟ò͟n͟g͟.͟

C͟h͟o͟ ͟c͟o͟n͟ ͟b͟ú͟ ͟l͟à͟ ͟b͟ố͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟v͟à͟ ͟t͟r͟ê͟u͟ ͟c͟h͟ọ͟c͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟m͟ẹ͟ ͟t͟r͟ẻ͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟l͟ự͟c͟ ͟(͟Ả͟n͟h͟ ͟m͟i͟n͟h͟ ͟h͟ọ͟a͟)͟

͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟t͟ừ͟ ͟k͟h͟i͟ ͟t͟h͟i͟ê͟n͟ ͟t͟h͟ầ͟n͟ ͟n͟h͟ỏ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟h͟a͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟h͟à͟o͟ ͟đ͟ờ͟i͟,͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟.͟ ͟Đ͟ầ͟u͟ ͟t͟i͟ê͟n͟ ͟l͟à͟ ͟b͟ố͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟T͟i͟ể͟u͟ ͟M͟â͟y͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟ ͟t͟r͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ể͟n͟ ͟h͟ì͟n͟h͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟m͟ấ͟y͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟t͟â͟m͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟r͟i͟ê͟n͟g͟ ͟t͟ư͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟o͟n͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟

͟M͟ỗ͟i͟ ͟s͟á͟n͟g͟ ͟t͟h͟ứ͟c͟ ͟d͟ậ͟y͟,͟ ͟n͟h͟ì͟n͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟b͟ố͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟m͟ặ͟c͟ ͟q͟u͟ầ͟n͟ ͟đ͟ù͟i͟,͟ ͟á͟o͟ ͟b͟a͟ ͟l͟ỗ͟ ͟t͟ậ͟p͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟b͟a͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟k͟h͟á͟c͟h͟,͟ ͟m͟à͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ể͟ ͟ý͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟c͟ô͟ ͟c͟o͟n͟ ͟d͟â͟u͟ ͟s͟ẽ͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟g͟ì͟.͟ ͟V͟à͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟T͟i͟ể͟u͟ ͟M͟â͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟c͟h͟ấ͟p͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟l͟à͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟l͟ầ͟n͟,͟ ͟d͟ù͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟o͟n͟ ͟b͟ú͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟b͟ố͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟v͟ô͟ ͟t͟ư͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟g͟ầ͟n͟,͟ ͟t͟r͟ê͟u͟ ͟c͟h͟ọ͟c͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟c͟ô͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟x͟ấ͟u͟ ͟h͟ổ͟.͟

(͟ ͟Ả͟n͟h͟ ͟m͟i͟n͟h͟ ͟h͟ọ͟a͟)͟

͟Đ͟ể͟ ͟n͟g͟ă͟n͟ ͟c͟ả͟n͟ ͟b͟ố͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟,͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟b͟ữ͟a͟ ͟ă͟n͟,͟ ͟c͟ô͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟đ͟ù͟a͟ ͟g͟i͟ỡ͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟o͟n͟ ͟ă͟n͟,͟ ͟n͟ế͟u͟ ͟t͟r͟ẻ͟ ͟c͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟b͟ị͟ ͟s͟ặ͟c͟.͟ ͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟b͟ố͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟d͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟m͟ấ͟y͟ ͟b͟ậ͟n͟ ͟t͟â͟m͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟c͟ô͟ ͟n͟ó͟i͟,͟ ͟c͟ả͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟m͟ẹ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟á͟i͟ ͟đ͟ộ͟ ͟l͟à͟m͟ ͟n͟g͟ơ͟.͟ ͟Đ͟i͟ề͟u͟ ͟đ͟ó͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟à͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟T͟i͟ể͟u͟ ͟M͟â͟y͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟c͟ô͟ ͟đ͟ơ͟n͟,͟ ͟c͟h͟á͟n͟ ͟n͟ả͟n͟.͟

͟C͟ô͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟â͟m͟ ͟s͟ự͟ ͟r͟i͟ê͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟:͟ ͟“͟A͟n͟h͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟b͟ố͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟h͟ã͟y͟ ͟t͟ô͟n͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟s͟ự͟ ͟r͟i͟ê͟n͟g͟ ͟t͟ư͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟e͟m͟,͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟v͟ậ͟y͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟e͟m͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟n͟g͟ạ͟i͟ ͟v͟à͟ ͟k͟h͟ó͟ ͟c͟h͟ị͟u͟”͟.͟

͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ả͟ ͟l͟ờ͟i͟:͟ ͟“͟A͟n͟h͟ ͟h͟i͟ể͟u͟,͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟n͟ế͟u͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟v͟ấ͟n͟ ͟đ͟ề͟ ͟n͟à͟y͟ ͟r͟a͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟r͟a͟n͟h͟ ͟c͟ã͟i͟,͟ ͟n͟ó͟ ͟s͟ẽ͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟x͟u͟n͟g͟ ͟đ͟ộ͟t͟.͟ ͟E͟m͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟n͟h͟ẫ͟n͟ ͟n͟h͟ị͟n͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟n͟ữ͟a͟ ͟đ͟ể͟ ͟d͟u͟y͟ ͟t͟r͟ì͟ ͟s͟ự͟ ͟h͟ò͟a͟ ͟t͟h͟u͟ậ͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟n͟à͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟?͟”͟.͟

(͟Ả͟n͟h͟ ͟m͟i͟n͟h͟ ͟h͟ọ͟a͟)͟

͟K͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟n͟à͟o͟ ͟k͟h͟á͟c͟,͟ ͟T͟i͟ể͟u͟ ͟M͟â͟y͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟t͟r͟ố͟n͟ ͟t͟r͟á͟n͟h͟ ͟m͟ỗ͟i͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟o͟n͟ ͟b͟ú͟,͟ ͟t͟h͟ậ͟m͟ ͟c͟h͟í͟ ͟đ͟ã͟ ͟b͟ị͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟t͟r͟í͟c͟h͟ ͟v͟ì͟ ͟“͟t͟r͟ố͟n͟”͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟o͟n͟ ͟b͟ú͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ộ͟n͟g͟.͟ ͟T͟i͟ể͟u͟ ͟M͟â͟y͟ ͟d͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟c͟ô͟ ͟đ͟ơ͟n͟,͟ ͟l͟ạ͟c͟ ͟l͟õ͟n͟g͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟

͟C͟â͟u͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟ ͟đ͟ã͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟s͟ự͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟ý͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟c͟ư͟ ͟d͟â͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟T͟r͟u͟n͟g͟ ͟Q͟u͟ố͟c͟.͟ ͟M͟ọ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟h͟ấ͟u͟ ͟h͟i͟ể͟u͟ ͟n͟ỗ͟i͟ ͟l͟ò͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟T͟i͟ể͟u͟ ͟M͟â͟y͟ ͟v͟à͟ ͟c͟h͟o͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟:͟ ͟“͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟m͟ẹ͟ ͟t͟r͟ẻ͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟v͟ệ͟,͟ ͟t͟ô͟n͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟q͟u͟y͟ề͟n͟ ͟r͟i͟ê͟n͟g͟ ͟t͟ư͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟”͟.͟

͟B͟ố͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟d͟â͟u͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟o͟n͟ ͟b͟ú͟,͟ ͟đ͟ó͟ ͟l͟à͟ ͟“͟p͟h͟é͟p͟ ͟x͟ã͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟c͟ơ͟ ͟b͟ả͟n͟”͟ ͟m͟à͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟c͟ứ͟ ͟a͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟h͟i͟ể͟u͟.͟

͟N͟ế͟u͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟v͟ậ͟y͟,͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟â͟u͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟n͟g͟h͟i͟ê͟m͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟h͟ơ͟n͟,͟ ͟c͟á͟c͟ ͟b͟à͟ ͟m͟ẹ͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟n͟g͟ồ͟i͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟n͟g͟h͟i͟ê͟m͟ ͟t͟ú͟c͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟,͟ ͟l͟à͟m͟ ͟c͟h͟o͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟h͟i͟ể͟u͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟c͟h͟ấ͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟s͟ự͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟,͟ ͟g͟i͟ớ͟i͟ ͟h͟ạ͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟,͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟g͟i͟ữ͟a͟ ͟c͟á͟c͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟h͟ệ͟.͟

͟X͟e͟m ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟:͟ ͟G͟i͟ữ͟a͟ ͟p͟h͟ố͟ ͟x͟á͟ ͟t͟ấ͟p͟ ͟n͟ậ͟p͟,͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟h͟ồ͟n͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟ ͟‘͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟’͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟v͟ỉ͟a͟ ͟h͟è͟

͟C͟ả͟n͟h͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟x͟ấ͟u͟ ͟h͟ổ͟ ͟t͟h͟a͟y͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟đ͟ô͟i͟.͟

͟Đ͟o͟ạ͟n͟ ͟v͟i͟d͟e͟o͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟“͟h͟ồ͟n͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟”͟ ͟c͟ó͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟v͟ỉ͟a͟ ͟h͟è͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟o͟n͟ ͟p͟h͟ố͟.͟ ͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟ư͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟t͟r͟ầ͟n͟ ͟t͟r͟u͟ồ͟n͟g͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟h͟ì͟n͟ ͟r͟õ͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟h͟ắ͟c͟ ͟c͟h͟ắ͟n͟ ͟h͟ọ͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ ͟đ͟ồ͟i͟ ͟b͟ạ͟i͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟g͟i͟ữ͟a͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ộ͟n͟g͟.͟

͟C͟ù͟n͟g͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟t͟r͟u͟n͟g͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟đ͟i͟ ͟n͟g͟a͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟,͟ ͟h͟ọ͟ ͟c͟ó͟ ͟v͟ẻ͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟x͟ấ͟u͟ ͟h͟ổ͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟ả͟n͟g͟ ͟t͟r͟á͟n͟h͟ ͟đ͟i͟ ͟c͟h͟ứ͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟ý͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟n͟g͟ă͟n͟ ͟c͟h͟ặ͟n͟ ͟h͟a͟y͟ ͟g͟ó͟p͟ ͟ý͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟n͟à͟y͟.͟ ͟R͟ấ͟t͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟q͟u͟a͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟t͟u͟y͟ế͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ạ͟c͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟i͟ế͟n͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟n͟à͟y͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟l͟ẽ͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟t͟í͟m͟ ͟m͟ặ͟t͟ ͟t͟h͟a͟y͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟ư͟ớ͟t͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟q͟u͟a͟.͟

͟C͟ó͟ ͟v͟ẻ͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟g͟ồ͟i͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟ ͟đ͟ã͟ ͟d͟ừ͟n͟g͟ ͟x͟e͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟đ͟ể͟ ͟q͟u͟a͟y͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟n͟à͟y͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟k͟i͟a͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟đ͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟h͟o͟ạ͟i͟ ͟d͟i͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟ ͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟a͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟r͟õ͟ ͟s͟ự͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟x͟á͟c͟ ͟ở͟ ͟đ͟â͟u͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟T͟r͟u͟n͟g͟ ͟Q͟u͟ố͟c͟.͟ ͟S͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ă͟n͟g͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟t͟r͟a͟n͟g͟ ͟w͟e͟b͟ ͟L͟i͟v͟e͟L͟e͟a͟k͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟ó͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟n͟ ͟l͟ư͟ợ͟t͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟v͟à͟i͟ ͟g͟i͟ờ͟.͟

C͟ặ͟p͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟“͟h͟ồ͟n͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟”͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ố͟ ͟đ͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ú͟c͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟q͟u͟a͟ ͟l͟ạ͟i͟

͟K͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟,͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟đô͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟r͟a͟n͟g͟ ͟t͟h͟á͟i͟ ͟b͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟l͟à͟m͟ ͟n͟à͟y͟ ͟g͟i͟ữ͟a͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ộ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟.͟ ͟V͟à͟ ͟l͟i͟ệ͟u͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟d͟ậ͟y͟ ͟h͟ọ͟ ͟c͟ó͟ ͟ý͟ ͟t͟h͟ứ͟c͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟ú͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟t͟h͟i͟ế͟u͟ ͟v͟ă͟n͟ ͟h͟ó͟a͟ ͟c͟ộ͟n͟g͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟.͟ ͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟c͟h͟ú͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟s͟ở͟ ͟t͟h͟ị͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟x͟ấ͟u͟ ͟h͟ổ͟ ͟t͟h͟a͟y͟.͟

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button