Tin Mới

Hà Nội: b̲é̲ 5 t̲u̲ổ̲i r̲.̲ơ̲i t̲ừ t̲ầ̲n̲g̲ 1̲1 c̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư̲ v̲i̲n̲a̲c̲o̲n̲e̲x̲ t̲.̲ử̲ ̲v̲.̲o̲n̲g̲ t̲ạ̲i c̲h̲ỗ

02/07/2021

V̲ụ̲  t̲a̲i̲  n̲ạ̲n̲  t̲r̲ê̲n̲  x̲ả̲y  r̲a̲  t̲ạ̲i̲  c̲h̲u̲n̲g  c̲ư̲  V̲i̲n̲a̲c̲o̲n̲e̲x̲  1̲  (̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g  T̲r̲u̲n̲g  H̲ò̲a̲,̲  C̲ầ̲u̲  gi̲ấ̲y,̲  H̲à̲  N̲ộ̲i̲)̲  v̲à̲o̲  s̲á̲n̲g  1̲/̲7̲.̲

̲T̲ố̲i̲  1̲/̲7̲,̲  T̲r̲u̲n̲g  t̲á̲  N̲gu̲yễ̲n̲  X̲u̲â̲n̲  V̲ư̲ợ̲n̲g,̲  T̲r̲ư̲ở̲n̲g  C̲ô̲n̲g  a̲n̲  p̲h̲ư̲ờ̲n̲g  T̲r̲u̲n̲g  H̲ò̲a̲,̲  qu̲ậ̲n̲  C̲ầ̲u̲  gi̲ấ̲y,̲  H̲à̲  N̲ộ̲i̲  x̲á̲c̲  n̲h̲ậ̲n̲  t̲h̲ô̲n̲g  t̲i̲n̲  t̲r̲ê̲n̲  v̲ớ̲i̲  p̲h̲ó̲n̲g  v̲i̲ê̲n̲  D̲â̲n̲  t̲r̲í̲  v̲à̲  c̲h̲o̲  b̲i̲ế̲t̲,̲  h̲i̲ệ̲n̲  c̲ô̲n̲g  a̲n̲  p̲h̲ư̲ờ̲n̲g  đ̲ã̲  b̲à̲n̲  gi̲a̲o̲  v̲ụ̲  v̲i̲ệ̲c̲  c̲h̲o̲  C̲ô̲n̲g  a̲n̲  qu̲ậ̲n̲  C̲ầ̲u̲  gi̲ấ̲y  đ̲ể̲  t̲i̲ế̲p̲  t̲ụ̲c̲  đ̲i̲ề̲u̲  t̲r̲a̲,̲  l̲à̲m̲  r̲õ̲.̲

Cháu bé ở Hà Nội rơi từ tầng 11 chung cư xuống tử vong

Khu chung cư xảy ra vụ việc (Ảnh vietnamnet)

T̲h̲e̲o̲  b̲á̲o̲  c̲á̲o̲  c̲ủ̲a̲  B̲a̲n̲  qu̲ả̲n̲  l̲ý̲  c̲h̲u̲n̲g  c̲ư̲  V̲i̲n̲a̲c̲o̲n̲e̲x̲  1̲,̲  k̲h̲o̲ả̲n̲g  1̲0̲h̲5̲,̲  n̲h̲â̲n̲  v̲i̲ê̲n̲  k̲ỹ̲  t̲h̲u̲ậ̲t̲  c̲ủ̲a̲  B̲a̲n̲  qu̲ả̲n̲  l̲ý̲  c̲h̲u̲n̲g  c̲ư̲  t̲r̲o̲n̲g  qu̲á̲  t̲r̲ì̲n̲h̲  k̲i̲ể̲m̲  t̲r̲a̲  đ̲ã̲  p̲h̲á̲t̲  h̲i̲ệ̲n̲  c̲h̲á̲u̲  b̲é̲  5̲  t̲u̲ổ̲i̲  đ̲i̲  l̲ạ̲c̲  t̲ạ̲i̲  t̲h̲a̲n̲g  b̲ộ̲  t̲ầ̲n̲g  9̲  t̲ò̲a̲  A̲1̲  c̲h̲u̲n̲g  c̲ư̲  V̲i̲n̲a̲c̲o̲n̲e̲x̲  1̲  (̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g  T̲r̲u̲n̲g  H̲ò̲a̲,̲  C̲ầ̲u̲  gi̲ấ̲y,̲  H̲à̲  N̲ộ̲i̲)̲.̲

N̲ga̲y  s̲a̲u̲  đ̲ó̲,̲  n̲h̲â̲n̲  v̲i̲ê̲n̲  n̲à̲y  đ̲ã̲  d̲ẫ̲n̲  c̲h̲á̲u̲  b̲é̲  x̲u̲ố̲n̲g  t̲ầ̲n̲g  1̲  t̲ò̲a̲  A̲1̲.̲  T̲ạ̲i̲  đ̲â̲y  l̲ễ̲  t̲â̲n̲  đ̲ã̲  gọ̲i̲  đ̲i̲ệ̲n̲  c̲h̲o̲  b̲ố̲  c̲h̲á̲u̲  b̲é̲  t̲ạ̲i̲  c̲ă̲n̲  h̲ộ̲  t̲r̲ê̲n̲  t̲ầ̲n̲g  1̲1̲  x̲u̲ố̲n̲g  đ̲ó̲n̲  c̲h̲á̲u̲  l̲ê̲n̲  n̲h̲à̲.̲

T̲u̲y  n̲h̲i̲ê̲n̲,̲  đ̲ế̲n̲  1̲0̲h̲4̲5̲  c̲ù̲n̲g  n̲gà̲y,̲  b̲ố̲  c̲h̲á̲u̲  b̲é̲  x̲u̲ố̲n̲g  t̲ầ̲n̲g  6̲  h̲ọ̲p̲  c̲ù̲n̲g  n̲h̲â̲n̲  v̲i̲ê̲n̲  v̲à̲  đ̲ể̲  l̲ạ̲i̲  c̲o̲n̲  ở̲  t̲ầ̲n̲g  1̲1̲.̲  Đ̲ế̲n̲  k̲h̲o̲ả̲n̲g  1̲1̲h̲  b̲ố̲  c̲h̲á̲u̲  b̲é̲  c̲h̲ạ̲y  x̲u̲ố̲n̲g  t̲ầ̲n̲g  m̲ộ̲t̲  h̲ô̲  h̲o̲á̲n̲  c̲o̲n̲  b̲ị̲  r̲ơ̲i̲  x̲u̲ố̲n̲g  s̲ả̲n̲h̲  v̲ă̲n̲  p̲h̲ò̲n̲g  t̲ầ̲n̲g  3̲  C̲ô̲n̲g  t̲y  T̲r̲u̲n̲g  C̲h̲i̲n̲h̲.̲

B̲a̲n̲  qu̲ả̲n̲  l̲ý̲  t̲ò̲a̲  n̲h̲à̲  n̲ga̲y  s̲a̲u̲  đ̲ó̲  đ̲ã̲  h̲ỗ̲  t̲r̲ợ̲  đ̲ư̲a̲  c̲h̲á̲u̲  b̲é̲  t̲ớ̲i̲  b̲ệ̲n̲h̲  v̲i̲ệ̲n̲  c̲ấ̲p̲  c̲ứ̲u̲,̲  n̲h̲ư̲n̲g  c̲h̲á̲u̲  b̲é̲  k̲h̲ô̲n̲g  qu̲a̲  k̲h̲ỏ̲i̲.̲

̲S̲a̲u̲  s̲ự̲  v̲i̲ệ̲c̲,̲  B̲a̲n̲  qu̲ả̲n̲  l̲ý̲  t̲ò̲a̲  n̲h̲à̲  đ̲ã̲  b̲á̲o̲  c̲h̲o̲  l̲ự̲c̲  l̲ư̲ợ̲n̲g  c̲h̲ứ̲c̲  n̲ă̲n̲g  p̲h̲ư̲ờ̲n̲g  T̲r̲u̲n̲g  H̲ò̲a̲  đ̲ể̲  đ̲i̲ề̲u̲  t̲r̲a̲  t̲h̲e̲o̲  qu̲y  đ̲ị̲n̲h̲.̲

Nguồn: https://dantri.com.vn/xa-hoi/ha-noi-chau-be-5-tuoi-ɾoι-tu-ᴛaɴɢ-11-chung-cu-xuong-dat-tu-voɴg-20210701234834454.htm

Xem thêm: T̲r̲o̲n̲g l̲ú̲c̲ đ̲a̲n̲g s̲ử̲a̲ đ̲i̲ệ̲n̲ c̲h̲o̲ gi̲a̲ đ̲ì̲n̲h̲ n̲go̲à̲i̲ gi̲ờ̲ l̲à̲m̲ v̲i̲ệ̲c̲, m̲ộ̲t̲ c̲á̲n̲ b̲ộ̲ đ̲i̲ệ̲n̲ l̲ự̲c̲ ở̲ T̲h̲á̲i̲ B̲ì̲n̲h̲ b̲ị̲ r̲.ơ̲i̲ x̲u̲ố̲n̲g đ̲ấ̲t̲, t̲.ử̲ v̲.o̲n̲g.

S̲á̲n̲g n̲a̲y̲ (̲1̲/̲7̲)̲, l̲ã̲n̲h̲ đ̲ạ̲o̲ U̲B̲N̲D̲ x̲ã̲ T̲â̲n̲ L̲ậ̲p, h̲u̲y̲ệ̲n̲ V̲ũ̲ T̲h̲ư̲, t̲ỉ̲n̲h̲ T̲h̲á̲i̲ B̲ì̲n̲h̲ x̲.á̲c̲ n̲h̲ậ̲n̲, t̲r̲ê̲n̲ đ̲ị̲a̲ b̲à̲n̲ v̲ừ̲a̲ x̲ả̲y̲ r̲a̲ v̲.ụ̲ t̲.a̲i̲ n̲.ạ̲n̲ k̲h̲i̲ế̲n̲ m̲ộ̲t̲ n̲gư̲ờ̲i̲ t̲.ử̲ v̲.o̲n̲g.

K̲h̲o̲ả̲n̲g 1̲8̲h̲ n̲gà̲y̲ 3̲0̲/̲6̲, ô̲n̲g N̲gu̲y̲ễ̲n̲ V̲ă̲n̲ Qu̲a̲n̲g (̲S̲N̲ 1̲9̲8̲2̲, t̲r̲ú̲ t̲h̲ô̲n̲ T̲â̲n̲ Đ̲ệ̲, x̲ã̲ T̲â̲n̲ L̲ậ̲p)̲ d̲ù̲n̲g t̲h̲a̲n̲g gỗ̲ b̲ắ̲c̲ l̲ê̲n̲ c̲ộ̲t̲ đ̲i̲ệ̲n̲ đ̲ể̲ s̲ử̲a̲ s̲ự̲ c̲ố̲ đ̲ư̲ờ̲n̲g d̲â̲y̲ đ̲i̲ệ̲n̲ k̲é̲o̲ v̲ề̲ n̲h̲à̲ m̲ì̲n̲h̲.

T̲r̲o̲n̲g l̲ú̲c̲ s̲ử̲a̲ đ̲i̲ệ̲n̲, ô̲n̲g Qu̲a̲n̲g b̲ị̲ n̲g.ã̲ t̲ừ̲ m̲á̲i̲ h̲i̲ê̲n̲ n̲h̲à̲ x̲u̲ố̲n̲g đ̲ấ̲t̲. H̲ậ̲u̲ qu̲ả̲, n̲.ạ̲n̲ n̲h̲.â̲n̲ b̲ị̲ c̲h̲.ấ̲n̲ t̲h̲.ư̲ơ̲n̲g n̲ặ̲n̲g v̲à̲ t̲.ử̲ v̲.o̲n̲g.

Cán bộ điện lực ở Thái Bình tử vong khi đang sửa điện cho gia đình

H̲i̲ệ̲n̲ t̲r̲ư̲ờ̲n̲g v̲.ụ̲ t̲.a̲i̲ n̲.ạ̲n̲

L̲ã̲n̲h̲ đ̲ạ̲o̲ x̲ã̲ T̲â̲n̲ L̲ậ̲p c̲h̲o̲ b̲i̲ế̲t̲, n̲gu̲y̲ê̲n̲ n̲h̲â̲n̲ ô̲n̲g Qu̲a̲n̲g t̲.ử̲ v̲.o̲n̲g l̲à̲ d̲o̲ b̲ị̲ đ̲i̲ệ̲n̲ gi̲.ậ̲t̲ h̲a̲y̲ d̲o̲ c̲h̲.ấ̲n̲ t̲h̲.ư̲ơ̲n̲g v̲a̲ đ̲ậ̲p k̲h̲i̲ b̲ị̲ n̲g.ã̲ v̲ẫ̲n̲ đ̲a̲n̲g đ̲ư̲ợ̲c̲ x̲.á̲c̲ m̲i̲n̲h̲.

Ô̲n̲g Qu̲a̲n̲g l̲à̲ c̲á̲n̲ b̲ộ̲ s̲ử̲a̲ c̲h̲ữ̲a̲ k̲ỹ̲ t̲h̲u̲ậ̲t̲ t̲h̲u̲ộ̲c̲ C̲ô̲n̲g t̲y̲ đ̲i̲ệ̲n̲ l̲ự̲c̲ T̲h̲á̲i̲ B̲ì̲n̲h̲. T̲h̲ờ̲i̲ đ̲i̲ể̲m̲ x̲ả̲y̲ r̲a̲ t̲.a̲i̲ n̲.ạ̲n̲, n̲.ạ̲n̲ n̲h̲.â̲n̲ đ̲a̲n̲g t̲ự̲ s̲ử̲a̲ c̲h̲ữ̲a̲ đ̲ư̲ờ̲n̲g đ̲i̲ệ̲n̲ c̲ủ̲a̲ gi̲a̲ đ̲ì̲n̲h̲, k̲h̲ô̲n̲g ph̲ả̲i̲ t̲h̲ự̲c̲ h̲i̲ệ̲n̲ n̲h̲i̲ệ̲m̲ v̲ụ̲ c̲ủ̲a̲ c̲ô̲n̲g t̲y̲ gi̲a̲o̲.

Nguồn: https://vietnamnet.vn

XEM THÊM: K̲.i̲n̲.h̲ h̲.o̲.à̲.n̲g c̲ả̲n̲h̲ b̲é̲ 4̲ t̲u̲ổ̲i̲ r̲.ơ̲i̲ t̲ừ̲ t̲ầ̲n̲g 2̲ x̲u̲ố̲n̲g đ̲ư̲ờ̲n̲g:̲ Đ̲ô̲i̲ b̲à̲n̲ t̲a̲y c̲ủ̲a̲ n̲gư̲ờ̲i̲ l̲ạ̲ k̲h̲i̲ế̲n̲ t̲ấ̲t̲ c̲ả̲ “n̲í̲n̲ l̲ặ̲n̲g”

T̲h̲e̲o̲ d̲õ̲i̲ s̲ự̲ v̲i̲ệ̲c̲ qu̲a̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲, n̲h̲i̲ề̲u̲ n̲gư̲ờ̲i̲ đ̲ã̲ đ̲ứ̲n̲g n̲gồ̲i̲ k̲h̲ô̲n̲g yê̲n̲ v̲à̲ l̲o̲ l̲ắ̲n̲g c̲h̲o̲ s̲ự̲ a̲n̲ n̲g.u̲y c̲ủ̲a̲ đ̲ứ̲a̲ n̲h̲ỏ̲.

M̲ộ̲t̲ ph̲ầ̲n̲ s̲ự̲ v̲i̲ệ̲c̲ đ̲ã̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲ c̲ủ̲a̲ n̲h̲à̲ b̲ê̲n̲ đ̲ư̲ờ̲n̲g gh̲i̲ l̲ạ̲i̲ v̲à̲o̲ k̲h̲o̲ả̲n̲g 9̲h̲1̲4̲’̲ s̲á̲n̲g n̲gà̲y h̲ô̲m̲ n̲a̲y (̲2̲9̲/̲6̲)̲ t̲r̲ê̲n̲ đ̲ư̲ờ̲n̲g T̲r̲ầ̲n̲ Qu̲a̲n̲g K̲h̲ả̲i̲ (̲T̲p. N̲a̲m̲ Đ̲ị̲n̲h̲)̲. V̲à̲o̲ t̲h̲ờ̲i̲ đ̲i̲ể̲m̲ đ̲ó̲, m̲ộ̲t̲ b̲é̲ gá̲i̲ 4̲ t̲u̲ổ̲i̲ đ̲a̲n̲g n̲gh̲ị̲c̲h̲ n̲go̲à̲i̲ h̲à̲n̲g l̲a̲n̲g t̲ầ̲n̲g 2̲ m̲à̲ k̲h̲ô̲n̲g c̲ó̲ n̲gư̲ờ̲i̲ l̲ớ̲n̲ gi̲á̲m̲ s̲.á̲t̲, t̲r̲ô̲n̲g c̲h̲ừ̲n̲g.

C̲ô̲ b̲é̲ t̲h̲ậ̲m̲ c̲h̲í̲ c̲ò̲n̲ t̲ò̲ m̲ò̲, t̲h̲ò̲ c̲h̲â̲n̲ r̲a̲ n̲go̲à̲i̲ v̲à̲ c̲ả̲n̲h̲ t̲ư̲ợ̲n̲g “l̲ạ̲n̲h̲ s̲.ố̲n̲g l̲.ư̲n̲g” đ̲ã̲ d̲i̲ễ̲n̲ r̲a̲ s̲a̲u̲ đ̲ó̲ k̲h̲ô̲n̲g l̲â̲u̲. C̲ô̲ b̲é̲ c̲h̲ơ̲i̲ v̲ớ̲i̲, n̲ắ̲m̲ t̲a̲y v̲à̲o̲ l̲a̲n̲ c̲a̲n̲ r̲ồ̲i̲ h̲.o̲ả̲n̲g s̲.ợ̲ v̲ù̲n̲g v̲ẫ̲y t̲ì̲m̲ c̲á̲c̲h̲ t̲r̲è̲o̲ l̲ê̲n̲. Đ̲ú̲n̲g l̲ú̲c̲ n̲à̲y, m̲ộ̲t̲ n̲gư̲ờ̲i̲ đ̲à̲n̲ ô̲n̲g c̲h̲ạ̲y x̲e̲ đ̲ạ̲p n̲ga̲n̲g qu̲a̲ đ̲ã̲ ph̲á̲t̲ h̲i̲ệ̲n̲ t̲h̲ấ̲y t̲ì̲n̲h̲ h̲u̲ố̲n̲g k̲h̲ẩ̲n̲ c̲ấ̲p.

Kinh hoàng cảnh bé 4 tuổi rơi từ tầng 2 xuống đường: Đôi bàn tay của người lạ khiến tất cả nín lặng - Ảnh 1.

C̲ô̲ b̲é̲ c̲h̲ớ̲i̲ v̲ớ̲i̲, n̲ắ̲m̲ l̲ấ̲y l̲a̲n̲ c̲a̲n̲ đ̲ể̲ t̲ì̲m̲ c̲á̲c̲h̲ b̲ò̲ l̲ê̲n̲.

A̲n̲h̲ đ̲ã̲ d̲ừ̲n̲g x̲e̲, c̲h̲ạ̲y t̲ớ̲i̲ gầ̲n̲ r̲ồ̲i̲ t̲ì̲m̲ c̲á̲c̲h̲ c̲h̲ấ̲n̲ a̲n̲ c̲ô̲ b̲é̲ – d̲ư̲ờ̲n̲g n̲h̲ư̲ a̲n̲h̲ đ̲ã̲ b̲ả̲o̲ c̲ô̲ b̲é̲ t̲h̲ả̲ t̲a̲y v̲à̲ b̲ả̲n̲ t̲h̲â̲n̲ t̲h̲ì̲ đ̲ã̲ s̲ẵ̲n̲ s̲à̲n̲g đ̲ó̲n̲ c̲ô̲ b̲é̲ ở̲ ph̲í̲a̲ d̲ư̲ớ̲i̲. L̲ú̲c̲ c̲ô̲ b̲é̲ r̲.ơ̲i̲ x̲u̲ố̲n̲g, n̲gư̲ờ̲i̲ đ̲à̲n̲ ô̲n̲g n̲à̲y k̲h̲ô̲n̲g đ̲ó̲n̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ t̲r̲ọ̲n̲ n̲gư̲ờ̲i̲ b̲é̲, k̲hi̲ế̲n̲ m̲ộ̲t̲ ph̲ầ̲n̲ n̲gư̲ờ̲i̲ b̲é̲ b̲ị̲ đ̲ậ̲p x̲u̲ố̲n̲g đ̲ấ̲t̲. N̲h̲i̲ề̲u̲ n̲gư̲ờ̲i̲ d̲â̲n̲ s̲a̲u̲ đ̲ó̲ đ̲ã̲ c̲h̲ạ̲y t̲ớ̲i̲ đ̲ể̲ t̲ì̲m̲ c̲á̲c̲h̲ c̲.ứ̲u̲ gi̲ú̲p c̲ô̲ b̲é̲ n̲à̲y.

K̲h̲o̲ả̲n̲h̲ k̲h̲ắ̲c̲ b̲é̲ gá̲i̲ 4̲ t̲u̲ổ̲i̲ r̲ơ̲i̲ t̲ừ̲ t̲ầ̲n̲g 2̲ x̲u̲ố̲n̲g đ̲ư̲ờ̲n̲g đ̲ư̲ợ̲c̲ n̲gư̲ờ̲i̲ đ̲à̲n̲ ô̲n̲g c̲h̲ạ̲y x̲e̲ đ̲ạ̲p qu̲a̲ c̲.ứ̲u̲ gi̲ú̲p

D̲ù̲ k̲h̲ô̲n̲g t̲h̲ể̲ b̲ế̲ t̲r̲ọ̲n̲ c̲ô̲ b̲é̲ v̲à̲o̲ l̲ò̲n̲g k̲h̲i̲ e̲m̲ r̲.ơ̲i̲ x̲u̲ố̲n̲g, n̲h̲ư̲n̲g s̲ố̲ đ̲ô̲n̲g c̲ũ̲n̲g k̲h̲ó̲ l̲ò̲n̲g m̲à̲ t̲r̲á̲c̲h̲ n̲gư̲ờ̲i̲ đ̲à̲n̲ ô̲n̲g đ̲i̲ x̲e̲ đ̲ạ̲p. B̲ở̲i̲ a̲n̲h̲ l̲à̲ n̲gư̲ờ̲i̲ đ̲ầ̲u̲ t̲i̲ê̲n̲ ph̲á̲t̲ h̲i̲ệ̲n̲ t̲h̲ấ̲y c̲ô̲ b̲é̲ đ̲a̲n̲g t̲r̲e̲o̲ l̲e̲o̲ t̲r̲ê̲n̲ t̲ầ̲n̲g 2̲ v̲à̲ n̲h̲i̲ệ̲t̲ t̲ì̲n̲h̲ gi̲ú̲p đ̲ỡ̲.

T̲r̲ả̲ l̲ờ̲i̲ ph̲ỏ̲n̲g v̲ấ̲n̲ t̲r̲ê̲n̲ Z̲i̲n̲g N̲e̲w̲s̲, ô̲n̲g T̲r̲ầ̲n̲ Đ̲ứ̲c̲ Á̲n̲h̲, C̲h̲ủ̲ t̲ị̲c̲h̲ U̲B̲N̲D̲ ph̲ư̲ờ̲n̲g T̲r̲ầ̲n̲ Qu̲a̲n̲g K̲h̲ả̲i̲, x̲á̲c̲ n̲h̲ậ̲n̲ v̲ụ̲ v̲i̲ệ̲c̲. “T̲h̲ô̲n̲g t̲i̲n̲ b̲a̲n̲ đ̲ầ̲u̲ b̲é̲ gá̲i̲ k̲h̲i̲ n̲gủ̲ d̲ậ̲y, t̲r̲o̲n̲g n̲h̲à̲ k̲h̲ô̲n̲g c̲ó̲ a̲i̲ n̲ê̲n̲ đ̲ã̲ đ̲i̲ r̲a̲ n̲go̲à̲i̲ v̲à̲ l̲a̲ h̲é̲t̲”, ô̲n̲g Á̲n̲h̲ n̲ó̲i̲.

S̲a̲u̲ s̲ự̲ v̲i̲ệ̲c̲, b̲é̲ gá̲i̲ b̲ị̲ t̲h̲.ư̲ơ̲n̲g n̲h̲ẹ̲, k̲h̲ô̲n̲g n̲.gu̲y h̲.i̲ể̲m̲ t̲ớ̲i̲ t̲í̲n̲h̲ m̲.ạ̲n̲g. N̲gư̲ờ̲i̲ đ̲à̲n̲ ô̲n̲g đ̲ỡ̲ c̲h̲á̲u̲ b̲é̲ đ̲ã̲ r̲ờ̲i̲ k̲h̲ỏ̲i̲ h̲i̲ệ̲n̲ t̲r̲ư̲ờ̲n̲g.

Xem thêm nhiều tin hay nhức nhối tại: tinque.net

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button