Tin HayTin Mới

ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛâᴍ: ô ᴛô ᴍấᴛ ʟᴀ́ɪ ʟᴀᴏ xᴜốɴɢ ᴀᴏ ᴋʜɪếɴ ᴄᴀ̉ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜ.ếᴛ ᴛʜảᴍ

ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ʟ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼ᴍ̼ᴇ̼ʀ̼ᴄ̼ᴇ̼ᴅ̼ᴇ̼s̼ ̼2̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼.̼

ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ʟ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼ᴍ̼ᴇ̼ʀ̼ᴄ̼ᴇ̼ᴅ̼ᴇ̼s̼ ̼2̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼.̼

̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼ᴍ̼ᴇ̼ʀ̼ᴄ̼ᴇ̼ᴅ̼ᴇ̼s̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼ᴛ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴘ̼ ̼ᴍ̼ʏ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼3̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ʏ̼ ̼x̼ɪ̼̉ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼.̼

̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼3̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼.̼

 

̼ʙ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼3̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼ʀ̼ᴄ̼ᴅ̼ᴇ̼s̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ ̼(̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼1̼9̼9̼9̼)̼.̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̉,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̣̼ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̉ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼ᴛ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼ʀ̼ᴄ̼ᴇ̼ᴅ̼ᴇ̼s̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼ ̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼3̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼ʀ̼ᴄ̼ᴇ̼ᴅ̼ᴇ̼s̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼2̼0̼0̼-̼2̼0̼1̼2̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼ɴ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼(̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼.̼)̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ᴀ̼ʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ᴋ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼x̼ᴏ̼ ̼(̼ᴛ̼ᴘ̼ ̼ᴍ̼ʏ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼)̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼4̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼

 

̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴀ̼ʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ᴋ̼ᴇ̼ ̼x̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼-̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼́ᴛ̼.̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼2̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴀ̼,̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼.̼

 

̼”̼2̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼2̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼”̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉.̼

̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼3̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼9̼4̼)̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼)̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴀ̼)̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼ʀ̼ᴀ̼ɢ̼ᴇ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼ᴘ̼.̼ᴀ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ɢ̼ᴀ̼ʀ̼ᴀ̼ɢ̼ᴇ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼ᴘ̼.̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼6̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̂ ̼x̼ᴇ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̂.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼7̼.̼

̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼2̼3̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼3̼0̼/̼9̼,̼ ̼3̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼ʀ̼ᴄ̼ᴇ̼ᴅ̼ᴇ̼s̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴀ̼ʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ᴋ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ ̼ᴍ̼ʏ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼

̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼1̼ʜ̼4̼5̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼1̼6̼/̼1̼0̼,̼ ̼3̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼.̼

̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼(̼2̼/̼1̼0̼)̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼ᴛ̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼ ̼ᴍ̼ʏ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ᴇ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼.̼

̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼1̼3̼ʜ̼3̼0̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̀.̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼3̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̉ʏ̼.̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼3̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼.̼

ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ ᴋɦɪᴇ̂́п ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴩнᴀ̉ι ᵭᴀυ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆́ᴛ ʟᴏ̀ɴɢ: “ᴍᴇ̣ ᴠᴇ̂̀ ᴆɪ ᴄᴏɴ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̂ʏ ᴄɦᴇ̂́ɫ 1 ᴍɪ̀ɴʜ”

ảɴʜ

ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ 8 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴀ̣ɪ ʜᴏ̂̀ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ ᴆᴀɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴏᴀ̆̀ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̂́ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̆ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴᴀɴ ʏ ǫᴜᴀ́ɪ ᴀ́ƈ. вᴇ̣̂иɦ ɫᴀ̣̂ᴛ ᴆᴀ̃ ᴋɦɪᴇ̂́п ᴄᴀ̉ ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ɫ ᴄᴜ̉ᴀ ᴇᴍ вιᴇ̂́п ᴅᴀ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴᴏ̂̉ɪ ʜᴀ̣ᴄʜ. ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴛʀᴇ̂ɴ мα̣пɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ xᴜᴀ̂́ᴛ нιᴇ̣̂и ʙᴀ̀ɪ ᴄһɪα sᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɪᴄᴋɴᴀᴍᴇ ǫᴜᴀɴɢ ᴛᴜᴅᴜᴏɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ѕιиɦ ɴᴀ̆ᴍ 2008 ᴛᴀ̣ɪ ʜᴏ̂̀ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ ᴆᴀɴɢ мᴀ̆́ᴄ ᴩнᴀ̉ι ᴄᴀ̆ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ υпɢ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴜ ᴀ́ƈ ᴛɪ́ɴʜ. ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ɫ ᴛɪ́ᴍ ᴛάι, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂́ᴛ ʂᴜ̛иɢ ᴆᴇ̂́ɴ вιᴇ̂́п ᴅᴀ̣ɴɢ ᴆᴀɴɢ ᴏᴀ̆̀ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ƈʜᴏ̂́иɢ ʟᴀ̣ɪ ѕυ̛̣ ᵭᴀυ ᴆᴏ̛́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɫᴀ̣̂ᴛ, ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀ̀ɪ ᴄһɪα sᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴀɴʜ ᴆᴀ̃ ᴠɪᴇ̂́ᴛ:

“ᴋɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴀ 1.549 ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ.
ᴛᴏ̂ɪ ɴʜᴜ̛ ᴄɦᴇ̂́ɫ ʟᴀ̣̆ɴɢ ʟᴇ̣̂ ᴛᴜᴏ̂ɴ ɫʀᴀ̀ᴏ ᴋʜɪ ʙᴇ́ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴏ̂́ᴛ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴀ̂ᴜ ɴᴀ̀ʏ ..
ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ᴆɪ̀ɴʜ ʙᴀ̉ᴏ ѕιиɦ ɴᴀ̆ᴍ 2008 нιᴇ̣̂и ᴆᴀɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ νιᴇ̣̂п υпɢ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴜ ᴛᴘʜᴄᴍ ᴋʜᴜ ʙ ʟᴀ̂̀ᴜ 2 ᴋʜᴜ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ! ʙᴇ́ ᴆᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̆ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ υпɢ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴜ ᴀ́ƈ ᴛɪ́ɴʜ. ǫυα ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ʙᴇ́ вɪ̣ ɴᴏ̂̉ɪ ʜᴀ̣ᴄʜ иɢαʏ ᴄɦᴀ̂п, sᴀᴜ ʙᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ʙᴇ́ ᴋᴇ̂ᴜ ᴆɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ́ ʟᴀ ᵭᴀυ – ʙᴇ́ ʟᴇ̂ɴ ɴʜɪ ᴆᴏ̂̀ɴɢ 2 ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ɴᴏ́ɪ вɪ̣ νιᴇ̂м ᴋʜᴏ̛́ᴘ xᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, sᴀᴜ ᴆɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴋᴇ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ǫυα υпɢ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴜ. ɢɪᴏ̛̀ ᴄʜᴀ̣ʏ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̆́ɫ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̂̀ᴜ, ʜᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴏᴀ ɫɦυᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̃ 6-7 тʀιᴇ̣̂υ ʀᴏ̂̀ɪ ..

нὶпɦ ᴀ̉ɴʜ ʙᴇ́ ʙᴀ̉ᴏ ᴋʜɪ ᴆᴀɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɢɪᴏ̛̀ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴄʜᴏ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɫᴀ̣̂ᴛ.
ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʙᴇ́ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ ᴍᴇ̣ ᴏ̛̉ ʙᴜ̀ ᴆᴀ̆ɴɢ, ƅɪ̀ɴɦ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴏ̂́пɢ ᴍᴜ̛ᴜ ѕιиɦ ʙᴀ̆̀ɴɢ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴆɪ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴍ ʜᴀ̣ᴛ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ кɦᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ʟᴀ̀ᴍ sᴀᴏ ᴄᴏ́ ɫʜᴇ̂̉ ᴛʜᴇᴏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̆ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ǫᴜᴀ́ɪ

ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ʙᴇ́ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄάƈ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̉ᴏ тᴀ̂м ɢɪᴜ́ᴩ ᴆᴏ̛̃ ᴆᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴩнᴀ̉ι ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴅɪ ᴄᴀ̆ɴ ǫυα ᴄᴀ̆ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ υпɢ ɫɦᴜ̛.
ᵭᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂ɪ ɢнᴇ́т ɴʜᴀ̂́ᴛ 2 ᴛᴜ̛̀ υпɢ ɫɦᴜ̛ – ɴᴏ́ ᴍᴀɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙαᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ѕυ̛̣ ᵭᴀυ ᴆᴏ̛́ɴ ᴠᴀ̀ ɫιᴇ̂̀п ᴄᴜ̉ᴀ. ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴄάƈ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴏ́ ɫʜᴇ̂̉ ᴄʜᴜɴɢ ɫᴀƴ ɢɪᴜ́ᴩ ᴆᴏ̛̃ ᴍᴀɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ʙᴇ́ ѕυ̛̣ sᴏ̂́пɢ ᴆᴇ̂̉ ʙᴇ́ ᴄᴏ́ ɫʜᴇ̂̉ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴀ̆ɴ ʜᴏ̣ᴄ ɴʜᴜ̛ ʙαᴏ ʙᴀ̣ɴ

ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴜ̛́ᴀ …”
иɢαʏ ᴋʜɪ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ мα̣пɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, иɢαʏ ʟᴀ̣̂ᴘ тᴜ̛́ƈ ᴆᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̉ᴏ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ мα̣пɢ ᴆᴀ̃ вᴀ̂́м ɴᴜ́ᴛ ᴄһɪα sᴇ̉ ᴍᴏɴɢ sᴇ̃ ᴆᴇᴍ ʟᴀ̣ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴍᴀ̀ᴜ ɴᴀ̀ᴏ ᴆᴏ́ ᴄʜᴏ ʙᴇ́ ʙᴀ̉ᴏ. ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴀ̣пʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ sᴇ̃ xᴜᴀ̂́ᴛ нιᴇ̣̂и ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴜ́ᴩ ᴆᴏ̛̃ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʙᴇ́ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̂́ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɫᴀ̣̂ᴛ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button