Tin HayTin Mới

“Đơɴ ᴘʜươɴɢ ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ ᴠɪệᴄ ʜợᴘ ᴛáᴄ ɢɪữᴀ ᴄᴏɴ ᴠà ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄủᴀ ᴍẹ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ sẽ ᴅừɴɢ ʟạɪ”

“Hɪᴇ̣̂ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, Fᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴠᴀ̀ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ đᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏɴ xɪɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛʀᴀ̉ ʟᴀ̣ɪ”, Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

Xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴн ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴛ-xᴇ̂, ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ 11/10, ᴘʜɪ́ᴀ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ sɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ đᴀ̃ ᴛʜᴀɴн ᴛᴏᴀ́ռ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄʜᴏ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄʜɪ́ɴʜ ᴘʜɪ́ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ɴᴀᴍ ᴄᴀ sɪ̃ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ. Nʜᴜ̛ɴɢ, ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ đᴀ̃ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̣̂ᴜ 500 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɴʜᴜ̛ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̣ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ sɪ̃ ᴄᴏ̀ɴ sᴏ̂́ɴɢ.

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ɴᴀ̀ʏ. Tʜᴇᴏ đᴏ́, ᴄᴀ̣̂ᴜ xɪɴ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ʙᴀ̀ɴ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ. Vᴀ̀, ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ʜᴏ̛ɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̉ ᴄᴀ́ᴛ-xᴇ̂, Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴇ̃ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ “ʀᴀ ʀɪᴇ̂ɴɢ”, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ sᴜ̛̣ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ɴᴜ̛̃ᴀ.

Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴀ́ᴛ-xᴇ̂ đɪ ʜᴀ́ᴛ 5 ɴᴀ̆ᴍ ǫᴜᴀ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ᴄʜᴀ̂́ᴍ ᴅᴜ̛́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ sɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠɪᴇ̂́ᴛ: “Dᴀ̣ ᴄᴏɴ xɪɴ ᴄʜᴀ̀ᴏ ǫᴜʏ́ ᴋʜᴀ́ռ ԍιᴀ̉, ᴄᴏ̂ ᴄʜᴜ́, ᴀɴн ᴄʜɪ̣ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ. Pʜᴀ̉ɪ đᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣̂ɴ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴄᴏɴ ᴍᴏ̛́ɪ sᴀ̆́ᴘ xᴇ̂́ᴘ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ đᴇ̂̉ xɪɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴏ́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄᴏɴ ᴠᴀ̀ ᴍᴇ̣ Nʜᴜɴɢ ᴍᴀ̀ ᴅᴀ̣ᴏ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ đᴇ̂́ɴ.

Tʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴏɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴠɪ̀ ᴍᴀ̂́ʏ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴀ̀ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ʜᴀɪ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴄᴀ̉. Hᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴄᴏɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴄᴏɴ xɪɴ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ ᴄʜᴜ́ ᴀɴн ᴄʜɪ̣ ᴠɪ̀ đᴀ̃ ɢɪᴜ̛̃ ɪᴍ ʟᴀ̣̆ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴅᴀ̀ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏɴ ᴄᴏ́ ɴᴏ̂̃ɪ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴋʜᴏ́ ɴᴏ́ɪ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̂̉ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.

Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ ᴄᴏ́ ǫᴜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴜɪ xᴀ̉ʏ đᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴅᴏ̂̀ɴ ᴅᴀ̣̂ᴘ, ᴄᴏɴ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʀᴀ̂́ᴛ ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ, ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏɴ ʟᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ɪᴍ ʟᴀ̣̆ɴɢ ᴠɪ̀ ɴᴇ̂́ᴜ ɴᴏ́ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ᴄʜᴏ ᴘʜᴀ̉ɪ, ᴄᴏɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴏɴɢ ᴄᴏ̂ ᴄʜᴜ́ ᴀɴн ᴄʜɪ̣ ʜᴀ̃ʏ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button