Tin HayTin Mới

Hᴇ́ ʟᴏ̣̂ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ‘Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́’ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀɴɢ ʜᴏ̂̀ ᴍᴀ̣ɴɢ Kʜᴀ́ Bᴀ̉ɴʜ

Tᴏ̂́ɪ ɴᴀʏ, ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ “Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́” ᴛᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ Hᴏᴀ̀ɴɢ Đᴜ̛́ᴄ Nʜᴀ̂ɴ (SN 1992, đᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ Qᴜᴀ̉ɴɢ Nɪɴʜ) ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ. Aɴʜ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ “ʜᴏᴛꜰᴀᴄᴇ” sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɢᴀ̂̀ɴ 900 ɴɢʜɪ̀ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ.

Hé lộ quan hệ Hoàng Tử Gió và giang hồ mạng Khá Bảnh-1

Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴛᴏ̂́ɪ 5/10, ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ UBND xᴀ̃ Đᴀ Tᴏ̂́ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛̀ Zɪɴɢ.ᴠɴ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Gɪᴀ Lᴀ̂ᴍ, Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ, đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Hᴏᴀ̀ɴɢ Đᴜ̛́ᴄ Nʜᴀ̂ɴ (29 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴅᴀɴʜ “Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́”) đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̆ɴ ʜᴏ̣̂ ᴋʜᴜ đᴏ̂ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ.

Hé lộ quan hệ Hoàng Tử Gió và giang hồ mạng Khá Bảnh-2

Cᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ đᴏ́, “Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́” ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ̛ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʙɪ̣ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴜ̛ᴀ ᴠᴇ̂̀ đᴏ̂̀ɴ sᴀᴜ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴋɪ́ᴄʜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ʀᴀ̣ɴɢ sᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 23/10. Kʜɪ đᴏ́, ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ᴍ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ, ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɢᴏ̣ɪ đᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴏ̂̃ ᴏ̛̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ́ɴ ʙᴀʀ.

Đᴇ̂́ɴ đᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ 2021, “Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́” ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴛʜᴀʏ đᴏ̂̉ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ, ᴛᴜ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ “ɢɪᴀɴɢ ʜᴏ̂̀ ᴍᴀ̣ɴɢ” ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ʟᴀ̂̃ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴀ̉ᴍ, sᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ “ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ”. Tʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, “Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́” ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̣ᴄ, xᴇ ʜᴏ̛ɪ, ᴋᴇ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ đᴏ́ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ sᴛᴀᴛᴜs ᴠᴇ̂̀ ᴛʀɪᴇ̂́ᴛ ʟʏ́ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ – ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪᴀ̀ᴜ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, Hᴏᴀ̀ɴɢ Đᴜ̛́ᴄ Nʜᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ 19ʜ30 ɴɢᴀ̀ʏ 5/10 ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴜ̛ ᴄᴀᴏ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴏ̛̉ xᴀ̃ Đᴀ Tᴏ̂́ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Gɪᴀ Lᴀ̂ᴍ, Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ. Nᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ ᴄʜᴜɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̆ɴ ʜᴏ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ 2 ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴜᴇ̂ 4-5 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴍᴜ̣ᴄ đɪ́ᴄʜ đᴇ̂̉ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ.

Hɪᴇ̣̂ɴ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ̃ Đᴀ Tᴏ̂́ɴ ᴠᴀ̀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Gɪᴀ Lᴀ̂ᴍ đᴀɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button