Uncategorized

N̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼:̼ ̼”̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼”̼

Jss

T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼4̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼1̼4̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼.̼s̼ự̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼.̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼:̼ ̼Đ̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼u̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼(̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼)̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼Đ̼ô̼ ̼“̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼u̼”̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼e̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼t̼h̼i̼:̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼l̼õ̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼x̼i̼ế̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼l̼á̼c̼ ̼đ̼á̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ờ̼:̼ ̼B̼á̼o̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼z̼i̼n̼g̼,̼ ̼V̼T̼C̼ ̼n̼e̼w̼s̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼u̼ỷ̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼u̼.̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼.̼h̼e̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼.̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼”̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼.̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼”̼

T̼ô̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼à̼ ̼“̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼Ở̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼“̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼”̼;̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼v̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼.̼ự̼ ̼–̼ ̼B̼ộ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼.̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼(̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼)̼

̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼:̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼“̼m̼a̼ ̼c̼ũ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼.̼ạ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼.̼h̼e̼t̼.̼

̼C̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼X̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼!̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button