Uncategorized

Từ năm 2021, tr̼ố̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼.ù̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼0̼5̼ ̼n̼ă̼m̼

T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

T̼r̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼s̼a̼u̼

̼-̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ũ̼,̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼á̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼0̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼.ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼0̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼0̼2̼ ̼n̼ă̼m̼.

̼-̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼.ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼0̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼0̼5̼ ̼n̼ă̼m̼:

̼+̼ ̼T̼ự̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

+̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼.̼

̼+̼ ̼L̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼X̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼s̼a̼u̼

̼ ̼*̼*̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼:

̼-̼ ̼P̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.

̼-̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼.

̼*̼*̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼:

̼-̼ ̼P̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼8̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼.̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼g̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.

̼-̼ ̼P̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼a̼u̼:

̼+̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼.

̼+̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼.̼

̼+̼ ̼C̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼.

-̼ ̼B̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼

̼+̼ ̼B̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼à̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.

+̼ ̼B̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼.

+̼ ̼B̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼à̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.

̼*̼*̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ũ̼

̼P̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼.̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼.̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼à̼y̼.

C̼ó̼ ̼”̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼â̼y̼:

̼(̼1̼)̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼,̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.

̼(̼2̼)̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼;̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼;̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼(̼3̼)̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼;̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼;̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ

̼(̼4̼)̼ ̼N̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.

̼(̼5̼)̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼;̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼;̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼ị̼;̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ũ̼;̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼ị̼;̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼(̼1̼)̼,̼ ̼(̼2̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼x̼ã̼;̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼(̼3̼)̼,̼ ̼(̼4̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼x̼ã̼;̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼(̼5̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat-binh-luan-gop-y/31737/tron-nghia-vu-quan-su-co-the-di-tu-den-05-nam

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button