Tin HayTin Mới

Đɪ ᴘʜᴀ́ ᴛʜᴀɪ ᴛʜɪ̀ ᴀɴʜ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ đᴇ̣ᴘ ᴛʀᴀɪ sᴏ̛̀ ɴᴀ̆́ɴ “ᴄʜᴏ̂̃ ᴀ̂́ʏ” ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴋʏ̃ ʀᴏ̂̀ɪ ɴᴏ́ɪ: “Đᴇ̂̉ ᴀɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴏ̂́ ᴄᴏɴ ᴇᴍ

Eᴍ ɴɢᴀ̂ʏ ᴛʜᴏ̛ ǫᴜᴀ́, ᴇᴍ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ ᴍᴀ̀ sᴏ̛̣ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛́?? (ᴀ̉ɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ)

Tʀᴏ́ᴛ ᴅᴀ̣ɪ ᴛʀᴀᴏ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴄᴏ́ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴀɴʜ ʟᴀ̣ɪ “đᴀ́” 1 ᴄᴀ́ᴄʜ đᴀᴜ đɪᴇ̂́ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ Hɪᴇ̂̀ɴ ᴜᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ . Mᴏ̛́ɪ 21 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, đᴀɴɢ ʟᴀ̀ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ đᴇ̉ đᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́ ɴᴀ̀ʏ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Hɪᴇ̂̀ɴ đᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ̆́ɴ 1 ᴍɪ̀ɴʜ ᴛᴏ̛́ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ ᴛʜᴀɪ. Lᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴀ́ ᴛʜᴀɪ ᴍᴀ̀ Hɪᴇ̂̀ɴ ʀᴜɴ ʟᴀ̆́ᴍ, ᴀɴʜ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ đᴇ̣ᴘ ᴛʀᴀɪ đɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜɪ̀ɴ Hɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̀ ʟᴀ̆́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ ʜɪᴇ̂̉ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴄᴏ̂ ᴛᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ.

Tᴜ̣ᴛ ǫᴜᴀ̂̀ɴ Hɪᴇ̂̀ɴ xᴜᴏ̂́ɴɢ, ᴀɴʜ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ sᴏ̛̀ ɴᴀ̆́ɴ “ ᴄʜᴏ̂̃ ᴀ̂́ʏ ” ᴄᴜ̉ᴀ Hɪᴇ̂̀ɴ ᴋʜᴀ́ ʟᴀ̂ᴜ, ᴋʏ̃ ᴄᴀ̀ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ đᴜ̛́ɴɢ ᴘʜᴀ̆́ᴛ ᴅᴀ̣̂ʏ ɴᴏ́ɪ ʟᴏ̛́ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ ᴍᴀ̂́ʏ ʏ ᴛᴀ́ ᴏ̛̉ đᴏ́ sᴜ̛̃ɴɢ sᴏ̛̀.

– Đᴇ̂̉ ᴀɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴏ̂́ ᴄᴏɴ ᴇᴍ ᴄʜᴏ, ᴇᴍ ᴘʜᴀ́ ᴛʜᴀɪ ʟᴀ̀ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴇ̣ đᴏ́.

– Aɴʜ… ᴀɴʜ ʙᴀ̉ᴏ ᴇᴍ ᴀ̣?? – Hɪᴇ̂̀ɴ ʀᴜɴ ʀᴀ̂̉ʏ ʜᴏ̉ɪ ʟᴀ̣ɪ.

– Ừ, đᴜ̛́ɴɢ ᴅᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̣̆ᴄ đᴏ̂̀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴇᴏ ᴀɴʜ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ʀᴀ ᴍᴀ̆́ᴛ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴀɴʜ ʀᴏ̂̀ɪ xɪɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ. Eᴍ ᴄᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ??

– Aɴʜ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴍᴏ̛́ɪ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜᴀᴜ. Eᴍ ʟᴀ̀ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄʜᴜ̛̉ᴀ ʜᴏᴀɴɢ, ʜᴜ̛ ʜᴏ̉ɴɢ ᴀɴʜ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̂́ʏ ᴇᴍ ᴜ̛?? Aɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sᴏ̛̣ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ʜᴀ̣ ᴅɪ̣ ɴɢʜɪ̣ sᴀᴏ ??

– Sᴏ̛̣ ɢɪ̀ ᴄʜᴜ̛́?? Hᴏ̣ ᴄᴏ́ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴀʏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ đᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̀ sᴏ̛̣. Nᴀ̀ᴏ, ᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴍᴜᴏ̂́ɴ đᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́ ɴᴀ̀ʏ sɪɴʜ ʀᴀ ᴄᴏ́ ᴅᴀɴʜ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ??

– Cᴏ́… ᴄᴏ́… ᴀ̣.

Đɪ ᴘʜᴀ́ ᴛʜᴀɪ ᴛʜɪ̀ ᴀɴʜ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ đᴇ̣ᴘ ᴛʀᴀɪ sᴏ̛̀ ɴᴀ̆́ɴ ᴄʜᴏ̂̃ ᴀ̂́ʏ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴋʏ̃ ʀᴏ̂̀ɪ ɴᴏ́ɪ: Đᴇ̂̉ ᴀɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴏ̂́ ᴄᴏɴ ᴇᴍ – Hɪ̀ɴʜ 2

Vɪᴅᴇᴏ đᴀɴɢ HOT

Đᴇ̂̉ ᴀɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴏ̂́ ᴄᴏɴ ᴇᴍ ᴄʜᴏ, ᴇᴍ ᴘʜᴀ́ ᴛʜᴀɪ ʟᴀ̀ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴇ̣ đᴏ́ (ᴀ̉ɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ)

Nʜᴜ̛ ᴄʜᴇ̂́ᴛ đᴜᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀᴏ, Hɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴜɪ ʜᴀ̆̉ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̀ ʀᴏ̛ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴄᴀ̉ᴍ đᴏ̣̂ɴɢ. Tʜᴇᴏ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃, Hɪᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴀ̂́ᴍ ᴀ́ᴘ ʟᴀ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜɪ ᴀɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏ̂ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ ᴠᴀ̀ xɪɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɢᴀ̂́ᴘ. Bᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴀɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ǫᴜʏ́ Hɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̆́ᴍ, ʜᴏ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ᴍᴀ̆́ɴɢ ᴄᴏ̂ 1 ᴄᴀ̂ᴜ ɴᴀ̀ᴏ, ʙᴏ̛̉ɪ ʜᴏ̣ ᴛɪɴ ᴠᴀ̀ᴏ sᴜ̛̣ ʟᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ.

Đᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Hɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ Tʜᴀ̀ɴʜ (ᴀɴʜ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃) đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ sᴀᴜ đᴏ́ 1 ᴛʜᴀ́ɴɢ. Sᴏ̛̣ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀɪ Hɪᴇ̂̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ đɪ ᴅᴇ́ᴘ ᴄᴀᴏ, ᴄᴜ̛́ ʙᴀ́ᴍ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴏ̛́ɪ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴄᴏ̂ đᴀ̃ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴄᴏ̂, ᴄᴏ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴀɪ ɴᴀ̀ʏ sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ ᴄᴏ́ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɢɪᴏ̛̀ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ̂ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴏ̛ɴ ᴀɴʜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̆́ᴍ. Nᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴀɴʜ, ɢɪᴏ̛̀ Hɪᴇ̂̀ɴ đᴀɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴀ̆̀ɴ ᴠᴀ̣̆ᴛ đᴀᴜ ᴋʜᴏ̂̉ ᴠɪ̀ sᴀɪ ʟᴀ̂̀ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Đᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ xᴏɴɢ, đᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ đᴇ̂́ɴ. Sᴏ̛̣ ʙɪ̣ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀɪ Hɪᴇ̂̀ɴ ɴʜᴏ̉ ɴʜᴇ̣ ʙᴀ̉ᴏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ.

– Aɴʜ ᴀ̀, ᴍɪ̀ɴʜ đᴜ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ?? Eᴍ sᴏ̛̣ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀɪ ʟᴀ̆́ᴍ, đᴏ̛̣ɪ ʟᴜ́ᴄ sɪɴʜ ᴄᴏɴ ʀᴀ ᴇᴍ sᴇ̃ ᴛʀᴀ̉ ɴᴏ̛̣ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ.

– Eᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴀɴʜ đᴜ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴀ́?? Tʜᴇ̂́ sᴀᴏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, đᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ɴʜᴀ̣ᴛ ɴʜᴇ̃ᴏ ʟᴀ̆́ᴍ. Đᴇ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴇᴍ sᴇ̃ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ.

– Đᴜ̛̀ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴀɴʜ, ᴀɴʜ ʙᴀ̉ᴏ ᴇᴍ ᴋʜᴏ́ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ. Nʜᴏ̛̃ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴍᴀɪ ɴᴀ̀ʏ ᴇᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴇ̣ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴛʜɪ̀ sᴀᴏ ??

Nʜɪ̀ɴ ᴠᴇ̉ ᴍᴀ̣̆ᴛ sᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ , ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ɪ ᴛʜᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣, Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴏ̂ ʜᴏ̂́ ᴍᴀ̀ ɴᴏ́ɪ ʟᴏ̛́ɴ:

– Eᴍ ɴɢᴀ̂ʏ ᴛʜᴏ̛ ǫᴜᴀ́, ᴇᴍ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ ᴍᴀ̀ sᴏ̛̣ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛́??

– Aɴʜ ɴᴏ́ɪ sᴀᴏ ᴄᴏ̛?? Eᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ, ᴀɴʜ đᴜ̀ᴀ ᴇᴍ đᴀ̂́ʏ ᴀ̣??

– Bᴜ̛̃ᴀ đᴏ́ ᴏ̛̉ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴀɴʜ đᴀ̃ ᴋʜᴀ́ᴍ ʀᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̃ “ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴇᴍ ʀᴏ̂̀ɪ. Eᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ, ʙᴜ̣ɴɢ ᴇᴍ ᴛᴏ ʟᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ʙᴇ́ᴏ ʙᴜ̣ɴɢ, ᴀ̆ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ. Cᴀ̉ᴍ ᴍᴇ̂́ɴ ᴇᴍ ᴛᴜ̛̀ ʟᴜ́ᴄ đᴏ́ ɴᴇ̂ɴ ᴀɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴇᴍ ʟᴜᴏ̂ɴ.

– Hᴀ̉?????? Lᴀ̀ ᴇᴍ ʙᴇ́ᴏ ʙᴜ̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ ᴜ̛?? Sᴀᴏ ᴀɴʜ ᴅᴀ́ᴍ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴇᴍ??

– Hᴀʜᴀ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̀ᴍ sᴀᴏ ᴇᴍ ᴄʜɪ̣ᴜ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴀɴʜ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴜ̛́?? Gɪᴏ̛̀ ᴛʜɪ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ʀᴏ̂̀ɪ đᴀ̂́ʏ. – Tʜᴀ̀ɴʜ ɴʜᴀ́ʏ ᴍᴀ̆́ᴛ ʙᴇ̂́ ᴠᴏ̛̣ ʟᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

– Aɴʜ ɢɪᴀɴ ʟᴀ̆́ᴍ, ʟᴀ̀ᴍ ᴇᴍ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴄᴀ̂ᴜ ɴᴀ̀ᴏ. Aɴʜ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴇᴍ ɴᴇ̀.

– Á…ᴀ́… ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ́ɴʜ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́, ᴄʜᴏ̛ɪ ᴛʀᴏ̀ ᴋʜᴀ́ᴄ ʜᴀʏ ʜᴏ̛ɴ.

– Tʀᴏ̀ ɢɪ̀ ᴄʜᴜ̛́??

– Sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴇᴍ ʙᴇ́.

– Đᴏ̂̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɪ, đᴜ̛̀ɴɢ ʜᴏ̀ɴɢ ɴʜᴀ́.

– Vᴀ̣̂ʏ ᴀ́, xᴇᴍ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴛᴀʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ??

Đᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ̉ᴍ xᴜ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Hɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̛́ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʀᴏ̂ɪ ǫᴜᴀ. Ôᴍ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴏ̀ɴɢ Hɪᴇ̂̀ɴ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ. Cᴏ́ ʟᴇ̃ ᴄᴏ̂ đᴀ̃ ᴛɪ̀ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 1 ʙᴏ̛̀ ᴠᴀɪ ᴠᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴀ̆́ᴄ, ʟᴜᴏ̂ɴ ᴏ̛̉ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴄᴏ̂ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴄᴏ̂ ᴄᴀ̂̀ɴ. Vᴀ̀ Hɪᴇ̂̀ɴ sᴇ̃ ʟᴀ̀ 1 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂́ᴛ đᴇ̂̉ ʙᴜ̀ đᴀ̆́ᴘ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ – Cᴏ̂ ᴛᴜ̛̣ ɴʜᴜ̉ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴇ̂́.

Tʜᴇᴏ Bʟᴏɢᴛᴀᴍsᴜ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button