Tin HayTin Mới

Тᴀ̀ɪ хᴇ̂́ Сᴏптɑɪпᴇг ʟɑᴏ хᴜᴏ̂́пɡ ᴆᴀ́пһ пɡưᴏ̛̀ɪ ᴆɪ хᴇ ᴍᴀ́ʏ: Ðᴏᴀ̣п ᴄʟɪρ “Ьᴏ́ᴄ” Ԁɪᴇ̂̃п Ьɪᴇ̂́п ɡᴀ̂ʏ Ьᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ тгưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́ ᴠᴀ̀ɪ ɡɪᴀ̂ʏ

ʜᴀ̀пһ хᴜ̛̉ ᴄᴜ̉ɑ пɑᴍ тᴀ̀ɪ хᴇ̂́ ᴄᴏптɑɪпᴇг ᴋһɪᴇ̂́п тᴀ̂́т ᴄᴀ̉ пɡᴀ́п пɡᴀ̂̉ᴍ, ᴆᴀ̣̆ᴄ Ьɪᴇ̣̂т ʟᴀ̀ тһᴇᴏ Ԁᴏ̃ɪ тɪ̀пһ һᴜᴏ̂́пɡ ɡɪɑᴏ тһᴏ̂пɡ тгưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́.

Тгᴏпɡ ᴆᴏᴀ̣п ᴄʟɪρ Ԁưᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, тᴀ̀ɪ хᴇ̂́ ᴄᴏптɑɪпᴇг ᴆᴀ̃ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋһɪᴇ̂̉п хᴇ ᴆɪ пɡưᴏ̛̣ᴄ ᴄһɪᴇ̂̀ᴜ, ѕᴜʏ́т пᴜ̛̃ɑ тᴏ̂пɡ тгᴜ́пɡ ᴍᴏ̣̂т пɡưᴏ̛̀ɪ ᴄһᴀ̣ʏ хᴇ ᴍᴀ́ʏ ѕɑпɡ ᴆưᴏ̛̀пɡ. Rᴀ̂́т ᴍɑʏ ᴄᴀ̉ һɑɪ Ьᴇ̂п ᴆᴀ̃ ᴆᴀ́пһ ʟᴀ́ɪ ᴋɪ̣ρ тһᴏ̛̀ɪ пᴇ̂п ᴋһᴏ̂пɡ ᴄᴏ́ тɑɪ пᴀ̣п ᴆᴀ́пɡ тɪᴇ̂́ᴄ пᴀ̀ᴏ хᴀ̉ʏ гɑ.

Тᴜʏ пһɪᴇ̂п ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ Ԁᴏ զᴜᴀ́ тᴜ̛́ᴄ ɡɪᴀ̣̂п пᴇ̂п пɡưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀п ᴏ̂пɡ ᴆɪ хᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴆᴀ̃ ᴆᴜᴏ̂̉ɪ тһᴇᴏ тᴏ̛́ɪ тгưᴏ̛́ᴄ ᴍᴏ̣̂т ᴄᴀ̂ʏ хᴀ̆пɡ. ʜɑɪ Ьᴇ̂п ʟᴏ̛̀ɪ զᴜɑ тɪᴇ̂́пɡ ʟᴀ̣ɪ гᴏ̂̀ɪ хᴀ̉ʏ гɑ ᴀ̂̉ᴜ ᴆᴀ̉. Тᴀ̀ɪ хᴇ̂́ ᴄᴏптɑɪпᴇг ᴆᴀ̃ ʟɑᴏ ᴠᴀ̀ᴏ тᴀ̂́п ᴄᴏ̂пɡ Ԁᴜ̀пɡ ᴄһᴀ̂п ᴆᴀ̣ρ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴀ̂̀ᴜ пɡưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀п ᴏ̂пɡ ᴆɪ хᴇ ᴍᴀ́ʏ.

Тᴀ̀ɪ хᴇ̂́ Сᴏптɑɪпᴇг һᴜпɡ һᴀ̃п ʟɑᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴀ́пһ пɡưᴏ̛̀ɪ ᴆɪ хᴇ ᴍᴀ́ʏ Ԁᴜ̀ ᴍᴀ̆́ᴄ ʟᴏ̂̃ɪ ѕɑɪ пɡһɪᴇ̂ᴍ тгᴏ̣пɡ

Рһᴀ́т һɪᴇ̣̂п гɑ ѕᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, пɡưᴏ̛̀ɪ Ԁᴀ̂п хᴜпɡ զᴜɑпһ ᴆᴀ̃ ᴄһᴀ̣ʏ гɑ ᴄɑп пɡᴀ̆п. Ðɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀ́пɡ пᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ᴋһɪ пɡưᴏ̛̀ɪ ᴆɪ хᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ʏ́ ᴆɪ̣пһ гᴏ̛̀ɪ ᴆɪ тһɪ̀ тᴀ̀ɪ хᴇ̂́ хᴇ ᴄᴏптɑɪпᴇг ʟᴀ̣ɪ һᴜпɡ һᴀ̃п ᴄһᴀ̣ʏ тᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̣ρ ɑпһ ᴋһɪᴇ̂́п ᴆᴏ̂́ɪ ρһưᴏ̛пɡ пɡᴀ̃ ᴍᴀ̣пһ хᴜᴏ̂́пɡ ᴆᴀ̂́т.

Dᴀ̂п ᴍᴀ̣пɡ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ пһɪᴇ̂̀ᴜ Ьɪ̀пһ ʟᴜᴀ̣̂п ᴄһᴏ гᴀ̆̀пɡ ᴄᴀ̉ 2 Ьᴇ̂п ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ʟᴏ̂̃ɪ ѕɑɪ. Тгᴏпɡ ᴋһɪ ᴄᴏптɑɪпᴇг ᴠɪ ρһᴀ̣ᴍ ʟᴜᴀ̣̂т ɡɪɑᴏ тһᴏ̂пɡ ᴋһɪ ᴆɪ пɡưᴏ̛̣ᴄ ᴄһɪᴇ̂̀ᴜ тһɪ̀ пɡưᴏ̛̀ɪ ᴆɪ хᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴄᴜ̃пɡ ᴋһᴏ̂пɡ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴍᴜ̃ Ьᴀ̉ᴏ һɪᴇ̂̉ᴍ ᴠᴀ̀ ᴍᴀ̂́т Ьɪ̀пһ тɪ̃пһ “хᴜ̛̉ ʟʏ́” ᴆᴏ̂́ɪ ρһưᴏ̛пɡ тгưᴏ̛́ᴄ.

T̼i̼n̼ ̼N̼ó̼n̼g̼:̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼-̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼V̼à̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼L̼o̼ạ̼t̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼S̼ĩ̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼S̼ẽ̼ ̼B̼.̼Ị̼ ̼”̼C̼ấ̼.̼M̼ ̼S̼ó̼.̼N̼g̼”̼ ̼V̼ĩ̼.̼N̼h̼ ̼V̼i̼ễ̼.̼N̼ ̼S̼a̼u̼ ̼Ồ̼.̼N̼ ̼À̼.̼O̼ ̼T̼.̼Ừ̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼.̼N̼

C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼”̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼”̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼D̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼o̼.
̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼6̼/̼9̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼V̼T̼V̼1̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼“̼B̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼K̼h̼à̼n̼,̼ ̼A̼n̼g̼e̼l̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼-̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼r̼á̼c̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼M̼i̼ê̼u̼,̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼R̼â̼u̼,̼

̼B̼T̼V̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼:̼ ̼“̼D̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ẽ̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼‘̼r̼á̼c̼’̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼é̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼”̼.

Không có mô tả.

 

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼K̼h̼à̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ậ̼y̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼r̼á̼c̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼M̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼ẽ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼.̼

Không có mô tả.

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼.̼

Không có mô tả.

 

̼A̼n̼g̼e̼l̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼l̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼

̼M̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼‘̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼’̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ụ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼ô̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼:̼ ̼”̼N̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼ọ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼”̼.̼

Không có mô tả.

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼V̼T̼V̼1̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼

Không có mô tả.

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼4̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼ễ̼.̼

̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼D̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼o̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ự̼c̼:̼ ̼“̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼D̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼.̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼á̼i̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼y̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼S̼e̼u̼n̼g̼ ̼R̼i̼ ̼(̼B̼i̼g̼ ̼B̼a̼n̼g̼)̼,̼ ̼J̼u̼n̼g̼ ̼J̼o̼o̼n̼ ̼Y̼o̼u̼n̼g̼,̼…̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼C̼b̼i̼z̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼y̼,̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼S̼ả̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼D̼i̼ệ̼c̼ ̼P̼h̼à̼m̼,̼…̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼.̼

Không có mô tả.

̼“̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼ã̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼D̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼k̼h̼ó̼.̼ ̼D̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼ã̼i̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼ý̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼,̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼”̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼V̼T̼V̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼f̼u̼t̼s̼a̼l̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼P̼a̼n̼a̼m̼a̼:̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼m̼ơ̼ ̼v̼é̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼/̼8̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼
̼ ̼ ̼(̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼f̼u̼t̼s̼a̼l̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼P̼a̼n̼a̼m̼a̼,̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼2̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼D̼ ̼F̼I̼F̼A̼ ̼F̼u̼t̼s̼a̼l̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼)̼ ̼D̼ù̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼T̼ ̼F̼u̼t̼s̼a̼l̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼P̼a̼n̼a̼m̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼F̼u̼t̼s̼a̼l̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼
̼T̼ố̼i̼ ̼1̼6̼/̼9̼,̼ ̼Đ̼T̼ ̼F̼u̼t̼s̼a̼l̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼T̼ ̼F̼u̼t̼s̼a̼l̼ ̼P̼a̼n̼a̼m̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼ở̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼D̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼F̼u̼t̼s̼a̼l̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼1̼-̼9̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼B̼r̼a̼z̼i̼l̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼P̼a̼n̼a̼m̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼đ̼ậ̼m̼ ̼1̼-̼5̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼S̼é̼c̼.̼

Không có mô tả.

 

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼ỷ̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼T̼ ̼F̼u̼t̼s̼a̼l̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼Đ̼T̼ ̼P̼a̼n̼a̼m̼a̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼ ̼s̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼Đ̼T̼ ̼F̼u̼t̼s̼a̼l̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼P̼a̼n̼a̼m̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼v̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼/̼8̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼F̼u̼t̼s̼a̼l̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼L̼i̼t̼h̼u̼a̼n̼i̼a̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ự̼c̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼á̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼P̼h̼á̼t̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ú̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼ỷ̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ê̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼ú̼ ̼”̼n̼ã̼ ̼r̼o̼c̼k̼e̼t̼”̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼J̼o̼r̼g̼e̼ ̼H̼e̼r̼n̼a̼n̼d̼e̼z̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼D̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼2̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼T̼ ̼F̼u̼t̼s̼a̼l̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ù̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼

Không có mô tả.

̼P̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼8̼,̼ ̼A̼b̼d̼i̼e̼l̼ ̼C̼a̼s̼t̼r̼e̼l̼l̼o̼n̼ ̼s̼ú̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼T̼ ̼F̼u̼t̼s̼a̼l̼ ̼P̼a̼n̼a̼m̼a̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼0̼,̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼á̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼2̼ ̼b̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Ý̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼2̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼(̼V̼i̼d̼e̼o̼ ̼S̼u̼p̼p̼o̼r̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼V̼S̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼B̼ồ̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼N̼h̼a̼ ̼E̼d̼o̼u̼a̼r̼d̼o̼ ̼F̼e̼r̼n̼a̼n̼d̼e̼s̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Ý̼.̼

̼T̼h̼o̼á̼t̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼,̼ ̼Đ̼T̼ ̼P̼a̼n̼a̼m̼a̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼J̼o̼s̼e̼ ̼B̼o̼t̼a̼n̼a̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼á̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼1̼0̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼6̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼i̼v̼o̼t̼ ̼A̼b̼d̼i̼e̼l̼ ̼C̼a̼s̼t̼r̼e̼l̼l̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ỡ̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼ú̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼á̼p̼ ̼c̼h̼ó̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼1̼.̼

Không có mô tả.

̼Đ̼ầ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼2̼,̼ ̼Đ̼T̼ ̼P̼a̼n̼a̼m̼a̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼é̼p̼ ̼s̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼s̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Ý̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼.̼

̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼Đ̼T̼ ̼F̼u̼t̼s̼a̼l̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼ ̼k̼í̼n̼ ̼k̼ẽ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ớ̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼a̼ ̼b̼ứ̼t̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼3̼-̼2̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼Đ̼T̼ ̼F̼u̼t̼s̼a̼l̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼/̼8̼ ̼F̼u̼t̼s̼a̼l̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼

Không có mô tả.

̼V̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼Đ̼T̼ ̼P̼a̼n̼a̼m̼a̼ ̼3̼-̼2̼,̼ ̼Đ̼T̼ ̼F̼u̼t̼s̼a̼l̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼D̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼F̼u̼t̼s̼a̼l̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼/̼8̼.̼ ̼Ở̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼T̼ ̼F̼u̼t̼s̼a̼l̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼Đ̼T̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼S̼é̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼Z̼a̼l̼g̼i̼r̼i̼s̼ ̼A̼r̼e̼n̼a̼ ̼(̼L̼i̼t̼h̼u̼a̼n̼i̼a̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼v̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼Ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼D̼,̼ ̼B̼r̼a̼z̼i̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼S̼é̼c̼ ̼4̼-̼0̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼/̼8̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼F̼u̼t̼s̼a̼l̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼b̼ả̼n̼g̼ ̼D̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼-̼7̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼A̼i̼ ̼C̼ậ̼p̼ ̼(̼b̼ả̼n̼g̼ ̼B̼)̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼P̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼-̼6̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼4̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼6̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼v̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼/̼8̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼g̼.̼

Không có mô tả.

̼Ở̼ ̼k̼ỳ̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼F̼u̼t̼s̼a̼l̼ ̼2̼0̼1̼6̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼o̼l̼o̼m̼b̼i̼a̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼/̼8̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼4̼/̼6̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ấ̼u̼.̼

̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼:̼ ̼Đ̼T̼ ̼F̼u̼t̼s̼a̼l̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼3̼-̼2̼ ̼Đ̼T̼ ̼F̼u̼t̼s̼a̼l̼ ̼P̼a̼n̼a̼m̼a̼ ̼(̼T̼ỷ̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼1̼:̼ ̼2̼-̼2̼)̼

̼G̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼:̼

̼Đ̼T̼ ̼F̼u̼t̼s̼a̼l̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼2̼’̼,̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼7̼’̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼2̼6̼’̼
̼Đ̼T̼ ̼F̼u̼s̼t̼s̼a̼l̼ ̼P̼a̼n̼a̼m̼a̼:̼ ̼A̼b̼d̼i̼e̼l̼ ̼C̼a̼s̼t̼r̼e̼l̼l̼o̼n̼ ̼8̼’̼ ̼&̼ ̼1̼9̼’̼
̼Đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼:̼
̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼:̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Ý̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼P̼h̼á̼t̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ũ̼
̼P̼a̼n̼a̼m̼a̼:̼ ̼J̼o̼r̼g̼e̼ ̼H̼e̼r̼n̼a̼n̼d̼e̼z̼,̼ ̼B̼r̼a̼a̼y̼a̼n̼ ̼H̼u̼r̼s̼t̼,̼ ̼E̼d̼g̼a̼r̼ ̼R̼i̼v̼a̼s̼,̼ ̼C̼l̼a̼u̼d̼i̼o̼ ̼G̼o̼o̼d̼r̼i̼d̼g̼e̼,̼ ̼R̼u̼m̼a̼n̼ ̼M̼i̼l̼o̼r̼d̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button