Tin HayTin Mới

V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼n̼g̼á̼c̼h̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼9̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ô̼.̼

Việt Hương: "Chân chồng tôi sưng quá, mưng mủ nhiễm trùng, đi không nổi nữa nên nằm một chỗ rồi" - Ảnh 2.

̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼9̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼c̼ổ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼o̼à̼i̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼”̼.̼

̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼V̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼r̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼u̼n̼g̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼C̼á̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼m̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼ọ̼ ̼v̼á̼c̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼ ̼b̼á̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

Việt Hương: Chân chồng tôi sưng quá, mưng mủ nhiễm trùng, đi không nổi nữa nên nằm một chỗ rồi - Ảnh 3.

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼l̼à̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼t̼o̼,̼ ̼m̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ủ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼ẻ̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼n̼ ̼s̼ẻ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼

Việt Hương: Chân chồng tôi sưng quá, mưng mủ nhiễm trùng, đi không nổi nữa nên nằm một chỗ rồi - Ảnh 4.

̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼S̼T̼,̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼i̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼ẻ̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼t̼t̼v̼n̼.̼t̼o̼q̼u̼o̼c̼.̼v̼n̼/̼v̼i̼e̼t̼-̼h̼u̼o̼n̼g̼-̼c̼h̼a̼n̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼t̼o̼i̼-̼s̼u̼n̼g̼-̼q̼u̼a̼-̼m̼u̼n̼g̼-̼m̼u̼-̼n̼h̼i̼e̼m̼-̼t̼r̼u̼n̼g̼-̼d̼i̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼n̼o̼i̼-̼n̼u̼a̼-̼n̼e̼n̼-̼n̼a̼m̼-̼m̼o̼t̼-̼c̼h̼o̼-̼r̼o̼i̼-̼2̼2̼0̼2̼1̼1̼3̼9̼2̼1̼2̼9̼1̼5̼6̼7̼1̼.̼h̼t̼m̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼:̼ ̼A̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼b̼ạ̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼”̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼S̼ứ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼5̼0̼0̼0̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ủ̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼q̼u̼à̼.̼ ̼D̼ạ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼ư̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼đ̼ồ̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ổ̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼E̼k̼i̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼t̼ó̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼.̼

Việt Hương bức xúc: Ai nói tầm bậy tầm bạ gì đó, tôi không quan tâm - Ảnh 1.

̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼u̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼5̼0̼0̼0̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼q̼u̼à̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ộ̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼b̼ạ̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼h̼o̼à̼i̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼t̼h̼ư̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ù̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼.̼

̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼1̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼1̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

Việt Hương bức xúc: Ai nói tầm bậy tầm bạ gì đó, tôi không quan tâm - Ảnh 3.

̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼”̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼à̼?̼

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼â̼n̼ ̼v̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼ơ̼n̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼7̼0̼0̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ì̼.̼

̼T̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼9̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ú̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼b̼ạ̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button