Tin HayTin Mới

b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼

T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼’̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼’̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼.̼

N̼ữ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼g̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼n̼ạ̼t̼

N̼ữ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼g̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼n̼ạ̼t̼

P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼”̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼”̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼d̼a̼,̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼D̼a̼ ̼l̼i̼ễ̼u̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼.̼Ư̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼3̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼;̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼;̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼u̼ế̼ ̼(̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

B̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼u̼ế̼,̼ ̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼H̼.̼T̼h̼.̼T̼h̼.̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼X̼.̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼,̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼D̼a̼ ̼l̼i̼ễ̼u̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼.̼Ư̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ọ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼d̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼P̼.̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼.̼

B̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼

K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼b̼ẻ̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼c̼h̼e̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼3̼7̼%̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼r̼à̼n̼h̼ ̼r̼ọ̼t̼,̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼“̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼t̼ ̼2̼-̼3̼ ̼c̼á̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼“̼t̼ự̼ ̼c̼ở̼i̼”̼.̼

G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼(̼H̼Đ̼X̼X̼)̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼u̼ế̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼(̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼n̼ạ̼t̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼u̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼á̼n̼.̼

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼õ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼H̼ã̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼u̼ế̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼Đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼à̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼”̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button