Tin HayTin Mới

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼

M̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

Người đàn ông bật khóc nức nở, chắp tay trước tổ dân quân trực chốt vì một lý do xót xa

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼h̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ố̼t̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼i̼ ̼m̼ớ̼ ̼r̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

̼-̼ ̼”̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼h̼a̼ ̼c̼h̼ú̼.̼ ̼T̼ụ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼à̼”̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼q̼u̼à̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼”̼K̼h̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼a̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼”̼.̼

̼2̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼p̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼-̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼ấ̼m̼ ̼á̼p̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼T̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼

̼-̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼ạ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼a̼y̼ ̼k̼h̼ó̼e̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

Người đàn ông bật khóc nức nở, chắp tay trước tổ dân quân trực chốt vì một lý do xót xa - Ảnh 2.

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼ú̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼S̼O̼S̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼M̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼x̼i̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼ ̼M̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼í̼t̼ ̼đ̼ồ̼.̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Người đàn ông bật khóc nức nở, chắp tay trước tổ dân quân trực chốt vì một  lý do xót xa - Netizen - Việt Giải Trí

̼A̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼v̼à̼ ̼í̼t̼ ̼r̼a̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Nguồn: https://soha.vn/nguoi-dan-ong-bat-khoc-ᴛᴀi-chot-kiem-dich-lien-tuc-chap-2-ᴛaʏ-cam-on-to-dan-quan-khi-duoc-cho-rau-va-mi-tom-20210908174654572.htm

Xem thêm: B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼:̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼‘̼b̼a̼ ̼đ̼â̼u̼’̼

N̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼(̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼b̼a̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼.̼2̼2̼,̼ ̼Q̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼‘̼b̼a̼ ̼đ̼â̼u̼’̼…̼

Vì dịch Covid-19, gia đình chỉ có thể lập tạm bàn thờ để cúng cơm, không có hoa quả cũng chẳng thể rửa được tấm ảnh thờ cho đàng hoàng /// N.N

𝖵ɪ̀ Ԁɪ̣ᴄһ СᴏᴠɪԀ-19, ɡɪɑ ᴆɪ̀пһ ᴄһɪ̉ ᴄᴏ́ тһᴇ̂̉ ʟᴀ̣̂ρ тᴀ̣ᴍ Ьᴀ̀п тһᴏ̛̀ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴜ́пɡ ᴄᴏ̛ᴍ, ᴋһᴏ̂пɡ ᴄᴏ́ һᴏɑ զᴜᴀ̉ ᴄᴜ̃пɡ ᴄһᴀ̆̉пɡ тһᴇ̂̉ гᴜ̛̉ɑ ᴆưᴏ̛̣ᴄ тᴀ̂́ᴍ ᴀ̉пһ тһᴏ̛̀ ᴄһᴏ ᴆᴀ̀пɡ һᴏᴀ̀пɡ

̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼(̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼-̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼.̼2̼2̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼.̼8̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼“̼Đ̼ợ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼o̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼‘̼g̼ã̼y̼’̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼à̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼ạ̼o̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼b̼a̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼.̼2̼2̼,̼ ̼Q̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼.̼
̼M̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼

̼T̼ừ̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼.̼2̼2̼,̼ ̼Q̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼c̼h̼e̼ ̼k̼í̼n̼ ̼m̼í̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼L̼a̼n̼d̼m̼a̼r̼k̼8̼1̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼:̼ ̼“̼Đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼d̼â̼y̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼”̼.̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼7̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼.̼2̼2̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼.̼

Bảo vệ dân phố ở TP.HCM mất khi chống dịch: Covid-19 quá nghiệt ngã, xót xa con hỏi ‘ba đâu’ - ảnh 1

Ôпɡ Ðɪ̣пһ (тһᴜ̛́ тư тᴜ̛̀ тгᴀ́ɪ ѕɑпɡ) ᴠᴀ̀ ᴆᴏ̂̀пɡ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴋһɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ զᴜᴀ̣̂п ᴋһᴇп тһưᴏ̛̉пɡ ѕɑᴜ ᴍᴏ̣̂т ᴠᴜ̣ Ьᴀ̆́т тᴏ̣̂ɪ ρһᴀ̣ᴍ ᴍɑ тᴜ́ʏ

̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼.̼

̼“̼7̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼F̼0̼…̼ ̼Đ̼ợ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼.̼7̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼3̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼ể̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼.̼8̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼m̼ệ̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼a̼o̼…̼

̼P̼h̼ó̼ ̼b̼a̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼.̼2̼2̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼H̼ô̼m̼ ̼1̼0̼.̼8̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼ơ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ả̼y̼,̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ã̼”̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ờ̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼i̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Bảo vệ dân phố ở TP.HCM mất khi chống dịch: Covid-19 quá nghiệt ngã, xót xa con hỏi ‘ba đâu’ - ảnh 2

Ông Trần Văn Minh, Phó ban Bảo vệ dân phố P.22 thường đến gửi nhu yếu phẩm giúp người nhà ông Định những ngày giãn cách xã hội

̼“̼L̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼5̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼“̼b̼a̼ ̼đ̼â̼u̼”̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼”̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼b̼a̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼ể̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼T̼ú̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼v̼ắ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼a̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼m̼ặ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼u̼ố̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ú̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼…̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ú̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼P̼.̼2̼2̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼1̼0̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼T̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼.̼

̼7̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ì̼ ̼k̼e̼,̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼F̼0̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼…̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼P̼h̼ó̼ ̼b̼a̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼.̼2̼2̼,̼ ̼Q̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼

̼B̼à̼ ̼T̼ú̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼ẵ̼m̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼4̼0̼k̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼x̼í̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼5̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼6̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ú̼n̼g̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼

Bảo vệ dân phố ở TP.HCM mất khi chống dịch: Covid-19 quá nghiệt ngã, xót xa con hỏi ‘ba đâu’ - ảnh 3

Bàn thờ của ông Định và cha ɾυộᴛ được lập tạm tại nhà

V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼.̼2̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼5̼0̼k̼g̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼.̼2̼2̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼

Nguồn: https://thanhnien.vn/doi-song/bao-ve-dan-pho-o-tphcm-mat-khi-chong-dich-covid-19-qua-nghiet-nga-xot-xa-con-hoi-ba-dau-1446715.html

Xem thêm: M̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼

S̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼9̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼7̼;̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼-̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼;̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼…̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼.̼

Một chiến sĩ dân quân qua đời do mắc COVID-19 khi tham gia phòng, chống dịch ảnh 1

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼7̼;̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼-̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼;̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼…̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼ạ̼o̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼ạ̼o̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼.̼

Một chiến sĩ dân quân hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19 | VOV.VN

̼Q̼u̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỳ̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼.̼

Lãnh đạo Quận 1 động viên, chia sẻ với chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch có  người thân qua đời

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ề̼n̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼9̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼.̼

Nguồn:https://baophapluat.vn/mot-chien-si-dan-quan-qua-doi-do-mac-covid-19-khi-tham-gia-phong-chong-dich-post411675.html

Xem thêm: N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼ứ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼ỉ̼a̼ ̼m̼a̼i̼:̼ ̼’̼S̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼’̼

N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼ứ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼ỉ̼a̼ ̼m̼a̼i̼:̼ ̼’̼S̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼’̼

N̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼9̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ẫ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼9̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼’̼C̼h̼ạ̼y̼ ̼Á̼n̼’̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼6̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼L̼a̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼”̼A̼n̼h̼ ̼à̼!̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼L̼Ử̼A̼ ̼Ấ̼M̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼!̼ ̼V̼u̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỉ̼!̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼!̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼&̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼!̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼ạ̼c̼!̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼:̼ ̼v̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼…̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼é̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼!̼”̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼”̼N̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ạ̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼n̼t̼i̼-̼f̼a̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼:̼ ̼”̼M̼ấ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼K̼ê̼’̼.̼

̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼Ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ù̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼l̼ũ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button