Uncategorized

N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼

29/06/2021 - Jsama

̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼,̼ ̼”̼b̼ố̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼õ̼i̼”̼

T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼a̼,̼ ̼đ̼,̼ ̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼3̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼7̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼0̼)̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼ ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼v̼à̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼V̼o̼d̼k̼a̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼2̼3̼,̼5̼c̼m̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ó̼ ̼h̼o̼a̼ ̼ở̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼

̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼p̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼Q̼C̼A̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼L̼)̼

̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼o̼n̼d̼a̼ ̼W̼a̼v̼e̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼9̼P̼4̼-̼8̼2̼8̼4̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼p̼h̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7̼/̼2̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼&̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼C̼ả̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼

̼K̼ì̼m̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼C̼.̼L̼ê̼)̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼,̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button