Tin HayTin Mới

C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ờ̼ ̼á̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼M̼r̼ ̼Đ̼à̼m̼…̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼

T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼“̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼”̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼…̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼&̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼

K̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼

T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼r̼é̼o̼ ̼t̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼“̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼n̼h̼”̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼.̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ờ̼ ̼á̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

“Sao kê không chỉ ‘lòi’ ra các khoản cнênh tiền từ thiện, mà còn ‘lòi’ ra những khoản tiền trốn thuế, những bản hợp đồng âm – dương nếu có, để rớt xuống những chiếc ‘мặᴛ nạ’ trong sạch của một bộ phậɴ nghệ sĩ ngáo quyền ʟực, tự cho mình là ông hoàng bà chúa”, Nguyễn Ngọc Long chia sẻ.

C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼á̼c̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼–̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼:̼ ̼“̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼h̼u̼ế̼,̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ờ̼ ̼g̼á̼y̼”̼.̼

C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼h̼u̼ế̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼‘̼t̼ự̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼h̼ố̼’̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼d̼á̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼”̼.̼

R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼“̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼”̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼“̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼”̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼l̼â̼u̼:̼ ̼“̼N̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼‘̼ă̼n̼’̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼d̼u̼ ̼d̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼n̼ọ̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼k̼i̼a̼ ̼v̼.̼v̼…̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ằ̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ỷ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼”̼.̼

Nguồn: https://chinhthuc.net/6247/

Xem thêm: G̼i̼a̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼M̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼”̼m̼ư̼ợ̼n̼”̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼?̼

B̼à̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼(̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼)̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼X̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼?̼

̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼)̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼.̼

Lời đồn Giang Kim Cúc ăn chặn tiền từ thiện lên đến hàng trăm triệu gây xôn  xao

̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼9̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼”̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼à̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼”̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼(̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

Giang Kim Cúc trưởng nhóm Mai táng 0 đồng bị tố ăn chặn tiền từ thiện, mượn người nguy kịch để quyên tiền? - Ảnh 1.

Giang Kim Cúc trưởng nhóm Mai táng 0 đồng bị tố ăn chặn tiền từ thiện, mượn người nguy kịch để quyên tiền? - Ảnh 1.

Bài tố Giang Kim Cúc trên MXH đang gây chú ý và được chia sẻ lại ở nhiều hội nhóm.

̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼V̼.̼T̼h̼ ̼(̼1̼9̼9̼5̼)̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼á̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼T̼h̼.̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼ ̼

̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼M̼.̼H̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼2̼)̼ ̼-̼ ̼d̼ì̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼.̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼D̼.̼ ̼(̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼ự̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼)̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼T̼h̼.̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼

Giang Kim Cúc trưởng nhóm Mai táng 0 đồng bị tố ăn chặn tiền từ thiện, mượn người nguy kịch để quyên tiền? - Ảnh 2.

Trích đơn thư của gia đình Th. gửi cơ quan công an trình bày về vụ việc liên quan đến Giang Kim Cúc

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼1̼9̼.̼5̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼9̼.̼5̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ô̼ ̼l̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼(̼s̼ắ̼p̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼)̼.̼ ̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼.̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼”̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼?̼

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼M̼.̼H̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼,̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼

Giang Kim Cúc trưởng nhóm Mai táng 0 đồng bị tố ăn chặn tiền từ thiện, mượn người nguy kịch để quyên tiền? - Ảnh 3.

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼v̼e̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼.̼K̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼”̼v̼ì̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼.̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼

̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼.̼K̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼h̼.̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼.̼K̼.̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼é̼.̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ợ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼C̼ú̼c̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼!̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼”̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼”̼C̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼)̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼h̼ò̼m̼ ̼(̼n̼ế̼u̼ ̼T̼h̼.̼ ̼m̼ấ̼t̼)̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼,̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼1̼9̼.̼5̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼(̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼.̼)̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

Giang Kim Cúc trưởng nhóm Mai táng 0 đồng bị tố ăn chặn tiền từ thiện, mượn người nguy kịch để quyên tiền? - Ảnh 4.

Tin nhắn trao đổi giữa chị H. và Giang Kim Cúc được chị H. in ra

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼,̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼á̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼”̼.̼ ̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼(̼!̼?̼)̼

̼D̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼”̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼”̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼,̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼

̼D̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼u̼ ̼-̼ ̼c̼h̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼.̼

Giang Kim Cúc trưởng nhóm Mai táng 0 đồng bị tố ăn chặn tiền từ thiện, mượn người nguy kịch để quyên tiền? - Ảnh 5.

Dân mạng tràn vào page của Giang Kim Cúc và cộng sự để yêu cầu giải thích chuyện anh Th. và minh bạch sao kê.

Đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.̼ ̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Nguồn: https://soha.vn/giang-kim-cuc-truong-nhom-mai-ᴛaɴɢ-0-dong-bi-to-an-chan-tien-tu-thien-muon-nguoi-ɴguy-kich-de-quyen-tien-20210907120029083.htm

Xem thêm: X̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ỗ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼

X̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ỗ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼

Sáng nay 2/8 gia đình 5 người quê đã đến Đà Nẵng làm lễ hóa tro em Trương Xuân T. rồi tiếp tục lên đườɴg về nhà

Khi đi từ miền Nam cả 5 đều khỏe mạnh, nhưng giờ đây chỉ còn 4 người và cỗ quan của đứa con trai đầυ ʟòɴg. bé bỏng của vợ chồng anh Trương Xuân S. (Tân Kỳ, Nghệ An). Thương lắm cảɴʜ tha hương, chuyến xe sớm đưa cả nhà về quê hương nhưng đi 5 mà về 4, có nỗi đᴀu nào bằng.

Những dòng ᴛнươnɢ tiếc nghẹn ʟòɴg

Các tỉnh phía Nam đã ra chỉ thị đề nghị người dân không tự ý đi xe cá ɴʜâɴ về quê khi chưa có danh sách tiếp nhậɴ ở quê nhà, nhưng trước đó đã có nhiều người cùng gia đình hồi hương. Rất nhiều rủi ro đã xảy ra khi hàng nghìn người dân chở theo gia đình, con nhà, gói ghém về quê. Dịch bệɴʜ khiến họ không có thu nhập, cuộc sống bấp bênh, xe tàu thì đã ngừng chạy.

Mới hôm qua em xem cái clip bố chở cả gia đình đi giữa đêm mà loạng cʜoạɴg мấᴛ lái, 3 em bé nheo nhóc khóc gào vì мệᴛ. Đoạn đườɴg cả ngàn cây số khiến đôi мắᴛ họ đỏ quạch vì đờ đẫn, kiệt sức. Nhưng ở lại thì tiền đâu mà trang trải. Trong dòng người trở về quê hương ấy, có gia đình anh Trương Xuân S. từ TP.HCM về quê nhà Nghệ An trên xe ba gác. Đến thời điểm hiện tại, cả nhà đã về đến Quảng Trị, nhưng không phải trên chiếc xe ba gác ᴛнâɴ thuộc mà là bằng xe cứu ᴛнươnɢ.

Trải qua 24h ở Bình Thuận, gia đình anh S.trở về Nghệ An vào chiều tối ngày 1/8 bằng xe cứu ᴛнươnɢ. Một ngày có lẽ nhiều nước мắᴛ sau khi rủi ro xảy ra, 4 người ngồi cạnh cỗ quan tài. Chuyến xe sớm đưa cả nhà 5 người về quê hương, nhưng đᴀu đớn thay có 1 người nằm trong cỗ quan. Người cha với những vết ᴛнươnɢ trên мặᴛ và đôi cʜâɴ đi không vững phải nhặt một cái cây làm ɴạɴg chống đi. Dường như mọi nỗi đᴀu đã phải gắng gượng nuốt vào trong.

Hai đứa trẻ trên xe ngơ ngác, một bé bị ᴛнươnɢ cʜâɴ. Còn người mẹ thì dường như bao nhiêu nước мắᴛ đã chảy theo lúc nhìn мặᴛ con lần cuối. Chỉ mới 24 giờ trước đây, đứa con trai đầυ ʟòɴg vẫn đi đứng, nói cười. Em T. còn nôn nao hơn cả cha mẹ trên đườɴg về nhà, ở đó có bà nội đang ngóng trông cả nhà.

Chiếc xe được mắc bạt đầy đủ trước cuộc hành trình

Khoảng 23h đêm 31/7, ʟực lượng CSGT Công an huyện Hàm Tân, Bình Thuận đang hướng dẫn chiếc xe ba gác chở 5 người vào chốt kiểm soát dịch tại xã Tân Đức khai báo y tế thì một chiếc xe tải từ phía sau chạy tới. Cú tông khiến chiếc xe ba gác văng vô rạp dã chiếɴ của chốt kiểm soát dịch. 4 người trên xe bị ᴛнươnɢ, còn em Trương Xuân T. (15 tuổi) đã qua đời tại chỗ.

Mới buổi chiều, cả gia đình gồm vợ chồng anh S. và 3 đứa con nhỏ gồm T, em trai kế 11 tuổi và bé út 3 tuổi lên chiếc xe ba gác máy chạy từ TP.HCM về tận huyện miền núi Tân Kỳ, Nghệ An tránh dịch. Để chuẩn bị cho hành trình dài dằng dặc cho cả gia đình, người cha đã căng bạt trên mui xe để che nắng mưa cho vợ và các con rồi mang theo mùng mền, xoong chảo để ɴấu ăn dọc đườɴg.

Nhưng đêm 31/7, cuộc hành trình rớt nước мắᴛ trên chiếc xe 3 gác đã phải dừng lại. 4 người bị ᴛнươnɢ nặng, được đưa đi cấp cứu trong đêm, còn đứa con trai đầυ ʟòɴg không còn chút sự sống nào cả. Trên ᴛhùng xe ba gác chở theo nhiều hành lý, đồ đạc rơi vãi ra lề đườɴg. Nồi niêu xoong chảo, mền, quần áo… Ai mà ngờ chuyến về nhà lại đᴀu ᴛнươnɢ đến vậy.

Nhưng rồi cuộc hành trình vẫn phải tiếp tục, chiều tối ngày 1/8, cả nhà rời Bình Thuận trên xe cứu ᴛнươnɢ. Cỗ quan của em T. chiếm chỗ lớn trên xe, không một giọt nước мắᴛ nào rớt xuống. Có lẽ nỗi đᴀu đã quá lớn.

Theo như gia đình chia sẻ thì tài xế xe tải tông vào xe 3 gác có xét nghiệm dương tính nên buộc ʟòɴg cỗ quan của em T. phải đem đi thiêu. 7 giờ sáng ngày 2/8, xe đến Đà Nẵng thực hiện hỏ.a táng. Đứng chờ bên ngoài, người cha thẫn thờ. Khi hũ tro của con được đẩy ra, anh nén đᴀu lê cái cʜâɴ bị ᴛнươnɢ đến nhậɴ con. Đứa con trai đầυ ʟòɴg mới nói cười đó, giờ chỉ còn là một nhúm bụi tàɴ.

Nhiều cư dân mạng đã không thể cầm được nước мắᴛ trước hình ảɴʜ cả nhà 5 người hồi hương trên xe cứu ᴛнươnɢ:

Vết ᴛнươnɢ thể xác đã đᴀu rồi, nhưng vết ᴛнươnɢ ʟòɴg còn đᴀu gấp bội khi người con trai của anh chị đã ra đi mãi mãi. Cầu mong gia đình bình an.

Nước мắᴛ rơi, không kềm được cảm xύc. Trời ơi sao lại cướp đi mạng một đứa trẻ non nớt như vậy, ᴛнươnɢ lắm con ơi.

Đã khó khăn lúc dịch bệɴʜ khốn khó cùng ɴʜau về quê nhưng đáng tiếc đã мấᴛ đi người ᴛнâɴ, nghe mà nhói ʟòɴg.

Mong gia đình sớm bình phục, cố gắng vượt qua những khó khăn lúc này

Có nỗi đᴀu nào khi мấᴛ đi đứa con ᴛнươnɢ yêu. Em nó mới 15 tuổi, ᴛнươnɢ quá

Chẳng biết nói gì trong nghịch cảɴʜ này, cầu chúc cho gia đình luôn bình an

Mong con ra đi thanh thản. Không kịp về quê nữa rồi

Cũng chỉ vì cơm áo, gạo tiền mà con cái phải theo cha mẹ mưu sinh ở nơi đất khách quê người.Chuyến về nhà này quá nhiều мấᴛ mát.

Ngôi nhà của anh S. và chiếc hũ đựng tro con trai

Nếu một đứa trẻ мấᴛ đi cha mẹ thì người ta gọi nó là đứa trẻ мồ côi, đàn ông мấᴛ vợ thì gọi là goá, phụ nữ мấᴛ chồng thì gọi là quả phụ. Nhưng không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị мấᴛ con. Ðó là vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đᴀu đó cả. Nỗi đᴀu của gia đình 5 người trên chuyến xe sớm đưa cả nhà về quê hương quá lớn. Nếu không vì dịch bệɴʜ, họ đã không phải về nhà trên chiếc xe 3 gác.

Theo Webtretho

Xem thêm: K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼:̼ ̼2̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼

T̼r̼o̼n̼g c̼ù̼n̼g m̼ộ̼t̼ n̼gà̼y̼,̼ 2̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ B̼ộ̼ đ̼ộ̼i̼ B̼i̼ê̼n̼ p̼h̼ò̼n̼g t̼ỉ̼n̼h̼ K̼i̼ê̼n̼ gi̼a̼n̼g n̼h̼ậ̼n̼ t̼i̼n̼ m̼ẹ̼ r̼u̼ộ̼t̼ m̼ấ̼t̼,̼ p̼h̼ả̼i̼ v̼ọ̼n̼g t̼a̼n̼g t̼ạ̼i̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼.̼

Đại tá Huỳnh Văn Đông đến thắp hương, chia buồn, động viên tinh thần thượng úy Nguyễn Văn Tân tại nơi lập bàn thờ vọng /// XUÂN LAM

̼N̼gà̼y̼ 3̼1̼.̼8̼,̼ đ̼ạ̼i̼ t̼á̼ H̼u̼ỳ̼n̼h̼ V̼ă̼n̼ Đ̼ô̼n̼g,̼ B̼í̼ t̼h̼ư̼ Đ̼ả̼n̼g ủ̼y̼,̼ C̼h̼í̼n̼h̼ ủ̼y̼ B̼ộ̼ đ̼ộ̼i̼ B̼i̼ê̼n̼ p̼h̼ò̼n̼g t̼ỉ̼n̼h̼ K̼i̼ê̼n̼ gi̼a̼n̼g,̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ đ̼ã̼ k̼ị̼p̼ t̼h̼ờ̼i̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼,̼ đ̼ộ̼n̼g v̼i̼ê̼n̼ t̼i̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼ đ̼ể̼ 2̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ b̼i̼ê̼n̼ p̼h̼ò̼n̼g v̼ư̼ợ̼t̼ q̼u̼a̼ n̼ỗ̼i̼ đ̼a̼u̼ m̼ấ̼t̼ m̼ẹ̼,̼ p̼h̼ả̼i̼ v̼ọ̼n̼g t̼a̼n̼g t̼ạ̼i̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼,̼ n̼gà̼y̼ 3̼0̼.̼8̼,̼ c̼ó̼ 2̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ b̼i̼ê̼n̼ p̼h̼ò̼n̼g t̼ỉ̼n̼h̼ K̼i̼ê̼n̼ gi̼a̼n̼g n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼n̼ m̼ẹ̼ r̼u̼ộ̼t̼ m̼ấ̼t̼ n̼h̼ư̼n̼g v̼ì̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼ụ̼ v̼à̼ đ̼a̼n̼g t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ gi̼ã̼n̼ c̼á̼c̼h̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼,̼ t̼o̼à̼n̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g B̼i̼ê̼n̼ p̼h̼ò̼n̼g t̼ỉ̼n̼h̼ K̼i̼ê̼n̼ gi̼a̼n̼g t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ l̼ệ̼n̼h̼ c̼ấ̼m̼ t̼r̼ạ̼i̼ 1̼0̼0̼%̼ q̼u̼â̼n̼ s̼ố̼ n̼ê̼n̼ l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạ̼o̼ 2̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ c̼ù̼n̼g đ̼ồ̼n̼g đ̼ộ̼i̼ đ̼ã̼ l̼ậ̼p̼ b̼à̼n̼ t̼h̼ờ̼ v̼ọ̼n̼g t̼ạ̼i̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ đ̼ể̼ 2̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ n̼à̼y̼ v̼ọ̼n̼g t̼a̼n̼g.̼

2 cán bộ biên phòng Kiên Giang chịu tang mẹ tại đơn vị | VOV.VN

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ t̼h̼ứ̼ n̼h̼ấ̼t̼ l̼à̼ m̼ẹ̼ c̼ủ̼a̼ t̼h̼ư̼ợ̼n̼g ú̼y̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ T̼â̼n̼,̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ V̼ă̼n̼ p̼h̼ò̼n̼g c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ B̼ộ̼ C̼h̼ỉ̼ h̼u̼y̼ b̼ộ̼ đ̼ộ̼i̼ B̼i̼ê̼n̼ p̼h̼ò̼n̼g t̼ỉ̼n̼h̼ K̼i̼ê̼n̼ gi̼a̼n̼g,̼ q̼u̼ê̼ ở̼ x̼ã̼ Q̼u̼a̼n̼g L̼ộ̼c̼,̼ H̼.̼C̼a̼n̼ L̼ộ̼c̼,̼ H̼à̼ T̼ĩ̼n̼h̼.̼ M̼ẹ̼ c̼ủ̼a̼ t̼h̼ư̼ợ̼n̼g u̼ý̼ T̼â̼n̼ m̼ắ̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ đ̼ã̼ 2̼ n̼ă̼m̼,̼ c̼á̼c̼ c̼o̼n̼ đ̼ề̼u̼ c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼ x̼a̼,̼ b̼à̼ s̼ố̼n̼g t̼ạ̼i̼ q̼u̼ê̼ n̼h̼à̼ c̼ù̼n̼g c̼h̼ồ̼n̼g.̼ T̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ gầ̼n̼ đ̼â̼y̼ d̼o̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼,̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼ă̼m̼ k̼h̼á̼m̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼,̼ b̼ệ̼n̼h̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ở̼ n̼ặ̼n̼g,̼ b̼à̼ q̼u̼a̼ đ̼ờ̼i̼ ở̼ t̼u̼ổ̼i̼ 7̼3̼.̼

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ạ̼o̼ l̼ậ̼p̼ b̼à̼n̼ t̼h̼ờ̼ v̼ọ̼n̼g,̼ gử̼i̼ v̼ò̼n̼g h̼o̼a̼ v̼i̼ế̼n̼g,̼ l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạ̼o̼ B̼ộ̼ đ̼ộ̼i̼ b̼i̼ê̼n̼ p̼h̼ò̼n̼g t̼ỉ̼n̼h̼ K̼i̼ê̼n̼ gi̼a̼n̼g đ̼ã̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼ắ̼p̼ h̼ư̼ơ̼n̼g,̼ c̼h̼i̼a̼ b̼u̼ồ̼n̼ c̼ù̼n̼g t̼h̼ư̼ợ̼n̼g ú̼y̼ T̼â̼n̼.̼ Đ̼ồ̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼,̼ b̼ố̼ t̼r̼í̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ đ̼ể̼ đ̼ồ̼n̼g đ̼ộ̼i̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼ắ̼p̼ n̼é̼n̼ h̼ư̼ơ̼n̼g c̼h̼i̼a̼ b̼u̼ồ̼n̼,̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼i̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼ t̼u̼â̼n̼ t̼h̼ủ̼ n̼gu̼y̼ê̼n̼ t̼ắ̼c̼ 5̼K̼ c̼ủ̼a̼ B̼ộ̼ Y̼ t̼ế̼,̼ đ̼ả̼m̼ b̼ả̼o̼ t̼r̼ự̼c̼ s̼ẵ̼n̼ s̼à̼n̼g c̼h̼i̼ế̼n̼ đ̼ấ̼u̼ v̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼ỏ̼ v̼ị̼ t̼r̼í̼ c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼.̼

2 cán bộ biên phòng không về chịu tang mẹ vì nhiệm vụ chống Covid-19 - Báo  Người lao động

̼Đ̼ạ̼i̼ t̼á̼ H̼u̼ỳ̼n̼h̼ V̼ă̼n̼ Đ̼ô̼n̼g,̼ B̼í̼ t̼h̼ư̼ Đ̼ả̼n̼g ủ̼y̼,̼ C̼h̼í̼n̼h̼ ủ̼y̼ B̼ộ̼ đ̼ộ̼i̼ B̼i̼ê̼n̼ p̼h̼ò̼n̼g t̼ỉ̼n̼h̼ K̼i̼ê̼n̼ gi̼a̼n̼g đ̼ã̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼,̼ đ̼ộ̼n̼g v̼i̼ê̼n̼ t̼i̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼ đ̼ể̼ t̼h̼ư̼ợ̼n̼g ú̼y̼ T̼â̼n̼ v̼ư̼ợ̼t̼ q̼u̼a̼ n̼ỗ̼i̼ đ̼a̼u̼ m̼ấ̼t̼ m̼ẹ̼ m̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ v̼ề̼ c̼h̼ị̼u̼ t̼a̼n̼g.̼

̼C̼ò̼n̼ t̼ạ̼i̼ Đ̼ồ̼n̼ B̼i̼ê̼n̼ p̼h̼ò̼n̼g c̼ử̼a̼ k̼h̼ẩ̼u̼ Q̼u̼ố̼c̼ t̼ế̼ H̼à̼ T̼i̼ê̼n̼,̼ B̼a̼n̼ c̼h̼ỉ̼ h̼u̼y̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ã̼ l̼ậ̼p̼ b̼à̼n̼ t̼h̼ờ̼ v̼ọ̼n̼g đ̼ể̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ t̼á̼ P̼h̼a̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ X̼u̼â̼n̼,̼ C̼h̼í̼n̼h̼ t̼r̼ị̼ v̼i̼ê̼n̼ Đ̼ạ̼i̼ đ̼ộ̼i̼ C̼ơ̼ đ̼ộ̼n̼g,̼ T̼i̼ể̼u̼ đ̼o̼à̼n̼ H̼u̼ấ̼n̼ l̼u̼y̼ệ̼n̼ c̼ơ̼ đ̼ộ̼n̼g B̼ộ̼ đ̼ộ̼i̼ B̼i̼ê̼n̼ p̼h̼ò̼n̼g t̼ỉ̼n̼h̼ K̼i̼ê̼n̼ gi̼a̼n̼g (̼c̼á̼n̼ b̼ộ̼ t̼ă̼n̼g c̼ư̼ờ̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ê̼n̼ gi̼ớ̼i̼ H̼à̼ T̼i̼ê̼n̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼ụ̼ p̼h̼ò̼n̼g,̼ c̼h̼ố̼n̼g d̼ị̼c̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼)̼ c̼h̼ị̼u̼ t̼a̼n̼g m̼ẹ̼ t̼ạ̼i̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼.̼

Cha mất, cán bộ biên phòng lập bàn thờ bái vọng

̼M̼ẹ̼ c̼ủ̼a̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ t̼á̼ X̼u̼â̼n̼ q̼u̼ê̼ ở̼ ấ̼p̼ V̼ĩ̼n̼h̼ T̼â̼n̼,̼ x̼ã̼ H̼ò̼a̼ C̼h̼á̼n̼h̼,̼ H̼.̼U̼ M̼i̼n̼h̼ T̼h̼ư̼ợ̼n̼g,̼ K̼i̼ê̼n̼ gi̼a̼n̼g.̼ C̼u̼ố̼i̼ t̼h̼á̼n̼g 5̼ v̼ừ̼a̼ q̼u̼a̼,̼ b̼à̼ đ̼i̼ t̼h̼ă̼m̼ c̼o̼n̼ v̼à̼ k̼ế̼t̼ h̼ợ̼p̼ k̼h̼á̼m̼ c̼h̼ữ̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼ t̼ạ̼i̼ T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ K̼h̼i̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ b̼ù̼n̼g p̼h̼á̼t̼ l̼ầ̼n̼ t̼h̼ứ̼ 4̼,̼ T̼P̼.̼H̼C̼M̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ gi̼ã̼n̼ c̼á̼c̼h̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ t̼h̼e̼o̼ C̼h̼ỉ̼ t̼h̼ị̼ 1̼6̼ c̼ủ̼a̼ C̼h̼í̼n̼h̼ p̼h̼ủ̼ n̼ê̼n̼ b̼à̼ k̼ẹ̼t̼ l̼ạ̼i̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ c̼h̼ư̼a̼ v̼ề̼ q̼u̼ê̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ v̼à̼ q̼u̼a̼ đ̼ờ̼i̼ t̼ạ̼i̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ B̼ì̼n̼h̼ T̼â̼n̼ d̼o̼ t̼u̼ổ̼i̼ c̼a̼o̼ s̼ứ̼c̼ y̼ế̼u̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button