Tin Mới

L̲ạ̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲â̲u̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲ã̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲v̲ợ̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲:̲ ̲’̲C̲h̲á̲u̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲r̲ồ̲i̲,̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲đ̲i̲ ̲s̲ẽ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲ữ̲a̲’̲

29/06/2021

T̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ú̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲r̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲c̲ả̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲ợ̲,̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲v̲à̲ ̲h̲ắ̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲i̲ ̲s̲ẽ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲v̲ề

̲L̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲r̲ể̲ ̲r̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲v̲à̲ ̲v̲ợ̲,̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲8̲/̲6̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲

̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲B̲á̲i̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲H̲o̲a̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲í̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲b̲a̲o̲ ̲t̲r̲ù̲m̲ ̲c̲ả̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲n̲h̲ỏ̲,̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲c̲á̲i̲ ̲n̲ắ̲n̲g̲ ̲g̲a̲y̲ ̲g̲ắ̲t̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲6̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲,̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲,̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲o̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲l̲ễ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲3̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲x̲ấ̲u̲ ̲s̲ố̲

̲L̲ạ̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲â̲u̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲ã̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲v̲ợ̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲:̲ ̲’̲C̲h̲á̲u̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲r̲ồ̲i̲,̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲đ̲i̲ ̲s̲ẽ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲ữ̲a̲

̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲í̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲b̲a̲o̲ ̲t̲r̲ù̲m̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲n̲h̲ỏ̲

̲C̲ó̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲t̲a̲n̲g̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲r̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲c̲ả̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲ợ̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲á̲c̲ ̲v̲à̲ ̲t̲à̲n̲ ̲n̲h̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ậ̲y̲

C̲ó̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲l̲ễ̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲a̲m̲ ̲(̲h̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲,̲ ̲c̲ã̲i̲ ̲v̲ã̲.̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲n̲a̲y̲ ̲k̲h̲i̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲h̲a̲y̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲g̲â̲y̲ ̲á̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲o̲

̲”̲V̲à̲o̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲b̲à̲ ̲M̲ộ̲c̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲S̲i̲m̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲g̲ó̲c̲ ̲s̲â̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲g̲õ̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲C̲ử̲u̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲g̲h̲ế̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲â̲y̲ ̲á̲n̲,̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲c̲h̲ă̲n̲ ̲đ̲ắ̲p̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲,̲ ̲c̲h̲ở̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ú̲.

̲K̲h̲i̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ú̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲b̲i̲ế̲t̲.̲ ̲B̲ở̲i̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲n̲a̲y̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲a̲y̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲g̲ì̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲.̲.̲.̲”̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲a̲m̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲

̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲n̲g̲ã̲ ̲q̲u̲ỵ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲3̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲x̲ấ̲u̲ ̲s̲ố̲.

T̲h̲e̲o̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲a̲m̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲ợ̲,̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ú̲,̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲ó̲i̲:̲ ̲”̲L̲ầ̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲c̲h̲ắ̲c̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲ữ̲a̲,̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲r̲ồ̲i̲”̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲d̲á̲m̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲á̲c̲ ̲t̲à̲y̲ ̲t̲r̲ờ̲i̲ ̲m̲à̲ ̲h̲ắ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲â̲y̲ ̲r̲a̲”

̲A̲n̲h̲ ̲N̲a̲m̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲x̲é̲t̲,̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲ă̲n̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲b̲è̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲d̲í̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲g̲ậ̲p̲

̲”̲T̲ố̲i̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲q̲u̲a̲ ̲(̲2̲7̲/̲6̲)̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲b̲â̲y̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲t̲u̲ ̲c̲h̲í̲ ̲l̲à̲m̲ ̲ă̲n̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲b̲ờ̲i̲ ̲n̲g̲h̲ị̲c̲h̲ ̲n̲g̲ợ̲m̲ ̲n̲ữ̲a̲.̲ ̲N̲g̲h̲e̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲h̲ắ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲n̲g̲ộ̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲ă̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲r̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲á̲c̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲.̲.̲.̲”̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲a̲m̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲

K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲g̲i̲ấ̲u̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲n̲ỗ̲i̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲i̲ễ̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲3̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲x̲ấ̲u̲ ̲s̲ố̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲a̲n̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲.

C̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲v̲ợ̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲,̲ ̲c̲ã̲i̲ ̲v̲ã̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲d̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲h̲ắ̲n̲ ̲t̲a̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲g̲â̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲t̲h̲ả̲m̲ ̲á̲n̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ậ̲y̲

Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲,̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲t̲ế̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲ổ̲n̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲.̲ ̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲i̲ề̲n̲ ̲n̲a̲m̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ồ̲n̲ ̲đ̲o̲á̲n̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲a̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲b̲ờ̲i̲,̲ ̲d̲í̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲g̲ậ̲p̲.

̲T̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲b̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲b̲à̲n̲g̲ ̲h̲o̲à̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲

̲C̲ò̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲S̲i̲m̲ ̲(̲v̲ợ̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲)̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲i̲ề̲n̲ ̲l̲à̲n̲h̲,̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲a̲n̲ ̲s̲ắ̲c̲ ̲ở̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲k̲h̲á̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲ợ̲.

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲8̲h̲ ̲s̲á̲n̲g̲,̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲8̲/̲6̲,̲ ̲Đ̲à̲o̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲7̲9̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲B̲á̲i̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲H̲o̲a̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ụ̲)̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Đ̲à̲o̲ ̲Đ̲ì̲n̲h̲ ̲C̲ử̲u̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲4̲6̲)̲,̲ ̲b̲à̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲M̲ộ̲c̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲4̲6̲)̲ ̲l̲à̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲ở̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲(̲t̲h̲ô̲n̲ ̲B̲á̲i̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲H̲o̲a̲)̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲ ̲x̲ô̲ ̲x̲á̲t̲,̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲d̲a̲o̲ ̲c̲h̲é̲m̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲v̲à̲ ̲v̲ợ̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲Đ̲à̲o̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲S̲i̲m̲ ̲(̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲1̲9̲7̲8̲)̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲ỗ̲

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button