Tin HayTin Mới

Tuyển Việt Nam xứng đáng nhậɴ được quả penanty

Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼F̼I̼F̼A̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼E̼l̼i̼t̼e̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼D̼u̼y̼ ̼L̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼1̼1̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼N̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ệ̼ ̼Ú̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼7̼-̼9̼.̼Tuyển Việt Nam xứng đáng được hưởng phạt đền - Ảnh 1.

tr̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼J̼a̼s̼s̼i̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼V̼A̼R̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼G̼U̼Y̼Ễ̼N̼ ̼K̼H̼Á̼N̼H̼

̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼D̼u̼y̼ ̼L̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼A̼R̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼V̼A̼R̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼V̼A̼R̼.̼ ̼V̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Q̼a̼t̼a̼r̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼V̼A̼R̼.̼

Trọng tài chính trận Việt Nam - Australia khoá tài khoản cá nhân | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼F̼I̼F̼A̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼D̼u̼y̼ ̼L̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼1̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Trưởng ban trọng tài VFF: “ĐT Việt Nam xứng đáng có penalty”

̼A̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼:̼ ̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼Ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼1̼1̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼Ú̼c̼”̼.̼

CĐV Australia: "Thật may khi trận đấu với Việt Nam đã kết thúc" | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Q̼a̼t̼a̼r̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼1̼1̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼D̼u̼y̼ ̼L̼â̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼”̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ò̼n̼g̼:̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ệ̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

CĐV Australia: "Thật may khi trận đấu với Việt Nam đã kết thúc" | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼V̼A̼R̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼”̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button