Tin HayTin Mới

13 sư thầy gặp ᴛᴀi ɴạɴ kiɴh hoàng trên đườɴg đi từ thiện cho bà con vùng dịch

𝘛𝘢𝘪 𝘯𝘢̣𝘯 𝘨𝘪𝘶̛̃𝘢 𝘹𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘪𝘯𝘦𝘳 𝘷𝘢̀ 𝘹𝘦 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩: 𝘝𝘶̣ 𝘵𝘢𝘪 𝘯𝘢̣𝘯 𝘬𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 2 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘴𝘶̛ 𝘵𝘶̛̉ 𝘷𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘢̣𝘪 𝘤𝘩𝘰̂̃, 𝘤𝘰̀𝘯 11 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘣𝘪̣ 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 đ𝘶̛𝘢 đ𝘦̂́𝘯 𝘉𝘦̣̂𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘯 Đ𝘢 𝘬𝘩𝘰𝘢 𝘵𝘪̉𝘯𝘩 𝘘𝘶𝘢̉𝘯𝘨 𝘕𝘨𝘢̃𝘪 đ𝘦̂̉ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘤𝘶̛́𝘶.

𝘛𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘯 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘵𝘶̛̀ 𝘉𝘦̣̂𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘯 Đ𝘢 𝘬𝘩𝘰𝘢 𝘵𝘪̉𝘯𝘩 𝘘𝘶𝘢̉𝘯𝘨 𝘕𝘨𝘢̃𝘪 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵, 𝘵𝘩𝘦̂𝘮 1 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘴𝘶̛ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘷𝘶̣ 𝘵𝘢𝘪 𝘯𝘢̣𝘯 𝘨𝘪𝘶̛̃𝘢 𝘹𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘪𝘯𝘦𝘳 𝘷𝘢̀ 𝘹𝘦 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 (𝘭𝘰𝘢̣𝘪 16 𝘤𝘩𝘰̂̃) 𝘤𝘩𝘰̛̉ 12 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘴𝘶̛ 𝘰̛̉ 𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘔𝘰̣̂ Đ𝘶̛́𝘤 (𝘵𝘪̉𝘯𝘩 𝘘𝘶𝘢̉𝘯𝘨 𝘕𝘨𝘢̃𝘪) đ𝘢̃ 𝘵𝘶̛̉ 𝘷𝘰𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘪 đ𝘢𝘯𝘨 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘤𝘶̛́𝘶 𝘵𝘢̣𝘪 𝘣𝘦̣̂𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘯.

𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘢́ 𝘓𝘦̂ 𝘏𝘶̛̃𝘶 𝘕𝘩𝘢̂𝘯, 𝘗𝘩𝘰́ 𝘗𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘊𝘚𝘎𝘛 𝘊𝘰̂𝘯𝘨 𝘢𝘯 𝘵𝘪̉𝘯𝘩 𝘘𝘶𝘢̉𝘯𝘨 𝘕𝘨𝘢̃𝘪 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵, 𝘤𝘰̛ 𝘣𝘢̉𝘯 đ𝘢̃ 𝘬𝘩𝘢̆́𝘤 𝘱𝘩𝘶̣𝘤 𝘹𝘰𝘯𝘨 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘷𝘶̣ 𝘵𝘢𝘪 𝘯𝘢̣𝘯 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 (𝘛𝘕𝘎𝘛) 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̂𝘮 𝘵𝘳𝘰̣𝘯𝘨 𝘵𝘢̣𝘪 𝘵𝘶𝘺𝘦̂́𝘯 𝘵𝘳𝘢́𝘯𝘩 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤 𝘭𝘰̣̂ 1𝘈, 𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘔𝘰̣̂ Đ𝘶̛́𝘤 (𝘵𝘪̉𝘯𝘩 𝘘𝘶𝘢̉𝘯𝘨 𝘕𝘨𝘢̃𝘪).
Tai nạn giữa xe container và xe khách: Thêm 1 nhà sư tử vong ảnh 1
𝘊𝘢́𝘤 𝘴𝘶̛ 𝘵𝘩𝘢̂̀𝘺 đ𝘢𝘯𝘨 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘳𝘪̣ 𝘵𝘪́𝘤𝘩 𝘤𝘶̛̣𝘤 𝘵𝘢̣𝘪 𝘉𝘝Đ𝘒 𝘵𝘪̉𝘯𝘩

𝘛𝘩𝘦𝘰 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘢́ 𝘓𝘦̂ 𝘏𝘶̛̃𝘶 𝘕𝘩𝘢̂𝘯, 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯𝘨 7 𝘨𝘪𝘰̛̀ 𝘴𝘢́𝘯𝘨 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 , 𝘵𝘢̣𝘪 𝘒𝘮 1078+900 (đ𝘰𝘢̣𝘯 𝘲𝘶𝘢 𝘹𝘢̃ Đ𝘶̛́𝘤 𝘗𝘩𝘰𝘯𝘨, 𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘔𝘰̣̂ Đ𝘶̛́𝘤), 𝘹𝘦 đ𝘢̂̀𝘶 𝘬𝘦́𝘰 51𝘋-15.145 𝘬𝘦́𝘰 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘳𝘰̛ 𝘮𝘰𝘰́𝘤 51𝘙-09810 𝘤𝘩𝘢̣𝘺 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘵𝘶𝘺𝘦̂́𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘢́𝘯𝘩 𝘔𝘰̣̂ Đ𝘶̛́𝘤 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘩𝘶̛𝘰̛́𝘯𝘨 𝘉𝘢̆́𝘤 – 𝘕𝘢𝘮, 𝘬𝘩𝘪 đ𝘦̂́𝘯 đ𝘰𝘢̣𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘵𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘶̛̣𝘤 𝘥𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘹𝘦 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 16 𝘤𝘩𝘰̂̃ 𝘉𝘒𝘚 51𝘉-03.727 đ𝘢𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘢̣𝘺 𝘤𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘭𝘢̣𝘪.

𝘝𝘶̣ 𝘵𝘢𝘪 𝘯𝘢̣𝘯 𝘬𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 2 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘶̛̉ 𝘷𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘢̣𝘪 𝘤𝘩𝘰̂̃, 𝘤𝘰̀𝘯 11 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘣𝘪̣ 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 đ𝘶̛𝘢 đ𝘦̂́𝘯 𝘉𝘦̣̂𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘯 Đ𝘢 𝘬𝘩𝘰𝘢 𝘵𝘪̉𝘯𝘩 𝘘𝘶𝘢̉𝘯𝘨 𝘕𝘨𝘢̃𝘪 đ𝘦̂̉ 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘤𝘶̛́𝘶.

“𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 13 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘷𝘰𝘯𝘨, 𝘤𝘰́ 12 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘴𝘶̛ 𝘵𝘩𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘎𝘪𝘢́𝘰 𝘩𝘰̣̂𝘪 𝘗𝘩𝘢̣̂𝘵 𝘨𝘪𝘢́𝘰 𝘝𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘕𝘢𝘮 𝘵𝘪̉𝘯𝘩 𝘉𝘪̀𝘯𝘩 Đ𝘪̣𝘯𝘩. 𝘏𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘊𝘰̂𝘯𝘨 𝘢𝘯 𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘔𝘰̣̂ Đ𝘶̛́𝘤 đ𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘰̂́𝘪 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘊𝘰̂𝘯𝘨 𝘢𝘯 𝘵𝘪̉𝘯𝘩 𝘘𝘶𝘢̉𝘯𝘨 𝘕𝘨𝘢̃𝘪 𝘵𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘶̣𝘤 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘳𝘢, 𝘭𝘢̀𝘮 𝘳𝘰̃ 𝘯𝘨𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘷𝘶̣ 𝘵𝘢𝘪 𝘯𝘢̣𝘯. 𝘛𝘩𝘰̛̀𝘪 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘹𝘢̉𝘺 𝘳𝘢 𝘷𝘶̣ 𝘵𝘢𝘪 𝘯𝘢̣𝘯 𝘵𝘳𝘰̛̀𝘪 đ𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘶̛𝘢 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘭𝘰̛́𝘯, đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰̛𝘯…”, 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘢́ 𝘓𝘦̂ 𝘏𝘶̛̃𝘶 𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘵𝘩𝘦̂𝘮.
Tai nạn giữa xe container và xe khách: Thêm 1 nhà sư tử vong ảnh 2
𝘊𝘩𝘪𝘦̂́𝘤 𝘹𝘦 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 16 𝘤𝘩𝘰̂̃ 𝘯𝘨𝘰̂̀𝘪 𝘤𝘩𝘰̛̉ đ𝘰𝘢̀𝘯 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘴𝘶̛ 𝘵𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘶̛̣𝘤 𝘥𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘷𝘢̀𝘰 𝘹𝘦 đ𝘢̂̀𝘶 𝘬𝘦́𝘰 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘥𝘢̣𝘯𝘨.

𝘛𝘢̣𝘪 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨, 𝘴𝘢𝘶 𝘤𝘶́ đ𝘢̂𝘮 𝘵𝘳𝘶̛̣𝘤 𝘥𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘷𝘢̀𝘰 𝘹𝘦 đ𝘢̂̀𝘶 𝘬𝘦́𝘰, 𝘹𝘦 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 16 𝘤𝘩𝘰̂̃ 51𝘉-03.727 𝘣𝘪̣ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘥𝘢̣𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̂̀𝘯 đ𝘢̂̀𝘶, 𝘬𝘪́𝘯𝘩 𝘷𝘰̛̃ 𝘷𝘶̣𝘯, 𝘤𝘰̀𝘯 𝘹𝘦 đ𝘢̂̀𝘶 𝘬𝘦́𝘰 𝘭𝘢𝘰 𝘹𝘶𝘰̂́𝘯𝘨 𝘳𝘶𝘰̣̂𝘯𝘨…𝘕𝘢̣𝘯 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘵𝘶̛̉ 𝘷𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘢̣𝘪 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘹𝘢́𝘤 đ𝘪̣𝘯𝘩 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘢̀𝘪 𝘹𝘦̂́ 𝘹𝘦 16 𝘤𝘩𝘰̂̃ 𝘏𝘰̂̀ 𝘋𝘶𝘺 𝘛𝘩𝘢́𝘪 (45 𝘵𝘶𝘰̂̉𝘪) 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘴𝘶̛ 𝘵𝘩𝘢̂̀𝘺.

Đ𝘦̂́𝘯 𝘵𝘳𝘶̛𝘢 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢̀𝘺, 𝘵𝘪𝘯 𝘵𝘶̛̀ 𝘉𝘦̣̂𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘯 Đ𝘢 𝘬𝘩𝘰𝘢 𝘵𝘪̉𝘯𝘩 𝘘𝘶𝘢̉𝘯𝘨 𝘕𝘨𝘢̃𝘪 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵, 1 𝘴𝘶̛ 𝘵𝘩𝘢̂̀𝘺 𝘬𝘩𝘢́𝘤 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘷𝘶̣ 𝘵𝘢𝘪 𝘯𝘢̣𝘯 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 đ𝘢̃ 𝘵𝘶̛̉ 𝘷𝘰𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘪 đ𝘢𝘯𝘨 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘤𝘶̛́𝘶 𝘵𝘢̣𝘪 𝘣𝘦̣̂𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘯.

𝘛𝘩𝘦𝘰 𝘉𝘢́𝘤 𝘴𝘪̃ 𝘓𝘦̂ 𝘛𝘩𝘪̣ 𝘛𝘩𝘶 𝘏𝘢̀, 𝘗𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘊𝘢̂́𝘱 𝘤𝘶̛́𝘶, 𝘉𝘦̣̂𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘯 Đ𝘢 𝘬𝘩𝘰𝘢 𝘘𝘶𝘢̉𝘯𝘨 𝘕𝘨𝘢̃𝘪, 11 𝘯𝘢̣𝘯 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘷𝘶̣ 𝘵𝘢𝘪 𝘯𝘢̣𝘯 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 đ𝘶̛𝘢 đ𝘦̂́𝘯 𝘣𝘦̣̂𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘯, 𝘤𝘰́ 8 𝘴𝘶̛ 𝘵𝘩𝘢̂̀𝘺 𝘣𝘪̣ đ𝘢 𝘤𝘩𝘢̂́𝘯 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨. 𝘊𝘢́𝘤 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘤𝘰̀𝘯 𝘭𝘢̣𝘪 𝘣𝘪̣ 𝘨𝘢̃𝘺 𝘤𝘩𝘢̂𝘯, 𝘵𝘢𝘺, 𝘤𝘰́ 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘯𝘢̣̆𝘯𝘨 𝘩𝘰̛𝘯 𝘣𝘪̣ 𝘥𝘢̣̂𝘱 𝘱𝘩𝘰̂̉𝘪, 𝘨𝘢𝘯…

𝘚𝘶̛ 𝘤𝘰̂ 𝘉𝘪̀𝘯𝘩 𝘠𝘦̂𝘯 (𝘵𝘩𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘎𝘪𝘢́𝘰 𝘩𝘰̣̂𝘪 𝘗𝘩𝘢̣̂𝘵 𝘨𝘪𝘢́𝘰 𝘝𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘕𝘢𝘮 𝘵𝘪̉𝘯𝘩 𝘉𝘪̀𝘯𝘩 Đ𝘪̣𝘯𝘩), 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘤𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘷𝘶̣ 𝘵𝘢𝘪 𝘯𝘢̣𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵, 𝘴𝘢́𝘯𝘨 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢̀𝘺, đ𝘰𝘢̀𝘯 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘴𝘶̛ 𝘉𝘪̀𝘯𝘩 Đ𝘪̣𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘪𝘢 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 2 đ𝘰𝘢̀𝘯 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 2 𝘹𝘦 𝘰̂ 𝘵𝘰̂ 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 16 𝘤𝘩𝘰̂̃ 𝘷𝘢̀ 4 𝘤𝘩𝘰̂̃ đ𝘦̂́𝘯 𝘥𝘶̛̣ 𝘭𝘦̂̃ 𝘤𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘮𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘵𝘳𝘶̣ 𝘵𝘳𝘪̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘯𝘨𝘰̂𝘪 𝘤𝘩𝘶̀𝘢 𝘰̛̉ 𝘚𝘰̛𝘯 𝘛𝘪̣𝘯𝘩 (𝘘𝘶𝘢̉𝘯𝘨 𝘕𝘨𝘢̃𝘪).

Tai nạn giữa xe container và xe khách: Thêm 1 nhà sư tử vong ảnh 3
𝘊𝘢́𝘤 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘴𝘶̛ đ𝘢𝘯𝘨 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘤𝘩𝘢̆𝘮 𝘴𝘰́𝘤, đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘳𝘪̣ 𝘵𝘢̣𝘪 𝘣𝘦̣̂𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘯.
Tai nạn giữa xe container và xe khách: Thêm 1 nhà sư tử vong ảnh 4
𝘓𝘶̛̣𝘤 𝘭𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶̛́𝘤 𝘯𝘢̆𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘵𝘢̣𝘪 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 đ𝘦̂̉ 𝘨𝘪𝘢̉𝘪 𝘲𝘶𝘺𝘦̂́𝘵 𝘷𝘶̣ 𝘵𝘢𝘪 𝘯𝘢̣𝘯, 𝘩𝘰̂̃ 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘢́𝘤 𝘯𝘢̣𝘯 𝘯𝘩𝘢̂𝘯.
Tai nạn giữa xe container và xe khách: Thêm 1 nhà sư tử vong ảnh 5
𝘟𝘦 đ𝘢̂̀𝘶 𝘬𝘦́𝘰 𝘭𝘢𝘰 𝘹𝘶𝘰̂́𝘯𝘨 𝘳𝘶𝘰̣̂𝘯𝘨.
𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘢́ 𝘓𝘦̂ 𝘏𝘶̛̃𝘶 𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵, 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘯 𝘣𝘢𝘯 đ𝘢̂̀𝘶, 𝘹𝘦 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 16 𝘤𝘩𝘰̂̃ đ𝘢̃ 𝘤𝘩𝘢̣𝘺 𝘭𝘢̂́𝘯 𝘴𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̂̀𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘤𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶, 𝘵𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘶̛̣𝘤 𝘥𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘷𝘢̀𝘰 𝘹𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘪𝘯𝘦𝘳 𝘥𝘢̂̃𝘯 đ𝘦̂́𝘯 𝘷𝘶̣ 𝘵𝘢𝘪 𝘯𝘢̣𝘯 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̂𝘮 𝘵𝘳𝘰̣𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘦̂𝘯.
𝘏𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 𝘹𝘢́𝘤 đ𝘪̣𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘨𝘢̂𝘺 𝘵𝘢𝘪 𝘯𝘢̣𝘯, 𝘹𝘦 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 16 𝘤𝘩𝘰̂̃ 𝘤𝘰́ 𝘤𝘩𝘢̣𝘺 𝘲𝘶𝘢́ 𝘵𝘰̂́𝘤 đ𝘰̣̂ 𝘩𝘢𝘺 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨.
“𝘝𝘶̣ 𝘵𝘢𝘪 𝘯𝘢̣𝘯 𝘯𝘢̀𝘺 𝘤𝘰́ 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘭𝘶𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘯, 𝘥𝘰 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘴𝘰̂́ 𝘴𝘶̛ 𝘵𝘩𝘢̂̀𝘺 𝘣𝘪̣ 𝘤𝘩𝘢̂́𝘯 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨, 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘩𝘢̂̀𝘺 𝘭𝘶́𝘤 𝘹𝘢̉𝘺 𝘳𝘢 𝘵𝘢𝘪 𝘯𝘢̣𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘢̣𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢́𝘪 𝘯𝘨𝘶̉, 𝘵𝘢̀𝘪 𝘹𝘦̂́ 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘵𝘶̛̉ 𝘷𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘦̂𝘯 𝘤𝘢̂̀𝘯 𝘵𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘶̣𝘤 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘳𝘢 𝘭𝘢̀𝘮 𝘳𝘰̃. 𝘏𝘪𝘦̣̂𝘯, 𝘊𝘰̂𝘯𝘨 𝘢𝘯 𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘔𝘰̣̂ Đ𝘶̛́𝘤 đ𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘶̣𝘤 𝘭𝘢̀𝘮 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘷𝘰̛́𝘪 2 𝘵𝘢̀𝘪 𝘹𝘦̂́ 𝘹𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘪𝘯𝘦𝘳 đ𝘦̂̉ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘳𝘰̃ 𝘯𝘨𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘷𝘶̣ 𝘵𝘢𝘪 𝘯𝘢̣𝘯”, 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘢́ 𝘓𝘦̂ 𝘏𝘶̛̃𝘶 𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘵𝘩𝘦̂𝘮.

𝘕𝘨𝘢𝘺 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘴𝘶̛̣ 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘹𝘢̉𝘺 𝘳𝘢, 𝘊𝘰̂𝘯𝘨 𝘢𝘯 𝘵𝘪̉𝘯𝘩 𝘘𝘶𝘢̉𝘯𝘨 𝘕𝘨𝘢̃𝘪, 𝘉𝘢𝘯 𝘈𝘯 𝘵𝘰𝘢̀𝘯 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘚𝘰̛̉ 𝘎𝘛𝘝𝘛 𝘵𝘪̉𝘯𝘩 𝘘𝘶𝘢̉𝘯𝘨 𝘕𝘨𝘢̃𝘪 đ𝘢̃ đ𝘦̂́𝘯 𝘬𝘩𝘢̆́𝘤 𝘱𝘩𝘶̣𝘤 𝘩𝘢̣̂𝘶 𝘲𝘶𝘢̉, 𝘵𝘩𝘢̆𝘮 𝘩𝘰̉𝘪 𝘤𝘢́𝘤 𝘯𝘢̣𝘯 𝘯𝘩𝘢̂𝘯, 𝘹𝘢́𝘤 đ𝘪̣𝘯𝘩 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘳𝘢 𝘷𝘶̣ 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤. 𝘉𝘢𝘯 𝘈𝘯 𝘵𝘰𝘢̀𝘯 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘪̉𝘯𝘩 𝘘𝘶𝘢̉𝘯𝘨 𝘕𝘨𝘢̃𝘪 đ𝘢̃ 𝘩𝘰̂̃ 𝘵𝘳𝘰̛̣ 35 𝘵𝘳𝘪𝘦̣̂𝘶 đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘢́𝘤 𝘯𝘢̣𝘯 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘵𝘶̛̉ 𝘷𝘰𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘣𝘪̣ 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨.

𝘗𝘩𝘰́ 𝘛𝘩𝘶̉ 𝘵𝘶̛𝘰̛́𝘯𝘨 𝘊𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘗𝘩𝘶̉ 𝘛𝘳𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘏𝘰̀𝘢 𝘉𝘪̀𝘯𝘩, 𝘊𝘩𝘶̉ 𝘵𝘪̣𝘤𝘩 𝘜̉𝘺 𝘣𝘢𝘯 𝘈𝘯 𝘵𝘰𝘢̀𝘯 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤 𝘨𝘪𝘢 đ𝘢̃ 𝘱𝘩𝘢̂𝘯 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘰̂𝘯𝘨 𝘒𝘩𝘶𝘢̂́𝘵 𝘝𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘏𝘶̀𝘯𝘨, 𝘗𝘩𝘰́ 𝘊𝘩𝘶̉ 𝘵𝘪̣𝘤𝘩 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘵𝘳𝘢́𝘤𝘩 𝘜̉𝘺 𝘣𝘢𝘯 𝘈𝘯 𝘵𝘰𝘢̀𝘯 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤 𝘨𝘪𝘢 𝘷𝘢̀𝘰 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 đ𝘦̂̉ 𝘤𝘩𝘪̉ đ𝘢̣𝘰 𝘨𝘪𝘢̉𝘪 𝘲𝘶𝘺𝘦̂́𝘵 𝘷𝘶̣ 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘩𝘢̆𝘮 𝘩𝘰̉𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘛𝘩𝘶̉ 𝘵𝘶̛𝘰̛́𝘯𝘨 đ𝘦̂́𝘯 𝘵𝘩𝘢̂𝘯 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘣𝘪̣ 𝘯𝘢̣𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘵𝘢̆𝘯𝘨 𝘯𝘪 𝘱𝘩𝘢̣̂𝘵 𝘵𝘶̛̉.

𝘕𝘩𝘶̛ 𝘷𝘢̣̂𝘺, 𝘵𝘪́𝘯𝘩 đ𝘦̂́𝘯 𝘯𝘢𝘺 𝘯𝘢̣𝘯 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 đ𝘢̃ 𝘵𝘶̛̉ 𝘷𝘰𝘯𝘨 đ𝘦̂̀𝘶 đ𝘪 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘹𝘦 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 16 𝘤𝘩𝘰̂̃, 𝘨𝘰̂̀𝘮 𝘵𝘢̀𝘪 𝘹𝘦̂́ 𝘏𝘰̂̀ 𝘋𝘶𝘺 𝘛𝘩𝘢́𝘪 (45 𝘵𝘶𝘰̂̉𝘪) 𝘷𝘢̀ 2 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘴𝘶̛.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button