Uncategorized

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼

29/06/2021

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼

Đức Anh ̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼.̼

̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼2̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼ổ̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼ổ̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼v̼à̼i̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼s̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ ̼c̼h̼ĩ̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼X̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼m̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼m̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼G̼h̼e̼n̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼

̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼)̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼T̼o̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼)̼,̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼.̼

̼T̼o̼á̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼.̼

̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼9̼8̼,̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Â̼u̼ ̼C̼ơ̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼á̼n̼ ̼p̼h̼ở̼.̼

̼T̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼1̼5̼ T̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼Z̼a̼l̼o̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼.̼T̼o̼á̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼m̼ẫ̼n̼.̼

̼T̼o̼á̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼c̼ó̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼.̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼l̼ạ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼o̼á̼n̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼S̼ắ̼p̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼?̼”̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼.̼̼C̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼l̼i̼,̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼t̼ ̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼x̼ạ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼r̼ỏ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼:̼ ̼“̼K̼i̼ế̼m̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼C̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼K̼i̼ế̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼K̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼e̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼m̼ở̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button