Uncategorized

B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼:̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼‘̼L̼ê̼n̼ ̼G̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼’̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼C̼h̼o̼ ̼N̼ữ̼ ̼Đ̼ồ̼ ̼Đ̼ệ̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼C̼h̼ù̼a̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼L̼ầ̼n̼.̼

29/06/2021

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ō̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼á̼c̼ ̼N̼g̼ộ̼,̼ ̼H̼T̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼T̼ấ̼n̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼ų̼ế̼т̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼Đ̼Đ̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.

Bến Tre: Đại Đức cao tăng, lên giường hóa độ cho nữ đồ đệ

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ů̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼.̼h̼.̼ạ̼.̼y̼ ̼c̼.̼ả̼.̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼Đ̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼.̼á̼.̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼’̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼’̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ệ̼
̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼d̼o̼ ̼H̼T̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼c̼h̼ù̼a̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼)̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼Đ̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼ệ̼m̼

̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼:̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼’̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼’̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ệ̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼T̼S̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỏ̼ ̼C̼à̼y̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼á̼m̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼Đ̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼B̼T̼S̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼8̼/̼T̼B̼-̼B̼T̼S̼ ̼d̼o̼ ̼H̼T̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼L̼ệ̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼2̼7̼-̼1̼0̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼:̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼’̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼’̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ệ̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼
̼M̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ô̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼0̼1̼6̼ ̼-̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼Đ̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼ệ̼m̼ ̼(̼t̼h̼ế̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼6̼)̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼H̼u̼ệ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ô̼m̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼.̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ô̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼Đ̼Đ̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼ệ̼m̼.

SỐC – Sư thầy Bến Tre lộ ảnh “lếu lều” trong khách sạn, bị Giáo hội Phật  giáo cắt chức

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼’̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼’̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ệ̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼
̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỏ̼ ̼C̼à̼y̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼)̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼Đ̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼-̼1̼1̼-̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼T̼T̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỏ̼ ̼C̼à̼y̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼s̼á̼m̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼’̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼’̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ệ̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Đ̼Đ̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼á̼m̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼T̼a̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỏ̼ ̼C̼à̼y̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼q̼ų̼ế̼т̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼T̼.̼Ư̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼’̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼’̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ệ̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼

Thực hư bức ảnh nóng 'giường chiếu' của trụ trì 2 ngôi chùa

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ō̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼á̼c̼ ̼N̼g̼ộ̼,̼ ̼H̼T̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼T̼ấ̼n̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼õ̼ ̼C̼à̼y̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼Đ̼Đ̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼B̼T̼S̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼x̼.̼á̼.̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼ų̼ế̼т̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼Đ̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼ệ̼m̼.

Sư thầy trụ trì chùa ở Miền Tây lộ ảnh nóng - Express Now

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼’̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼’̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ệ̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼
̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼ų̼ế̼т̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼n̼g̼u̼o̼i̼s̼a̼i̼g̼o̼n̼.̼t̼v̼/̼t̼i̼n̼-̼2̼4̼7̼/̼c̼h̼i̼n̼h̼-̼t̼h̼u̼c̼-̼m̼i̼e̼n̼-̼n̼h̼i̼e̼m̼-̼t̼r̼u̼-̼t̼r̼i̼-̼t̼h̼i̼c̼h̼-̼d̼u̼c̼-̼n̼i̼e̼m̼-̼v̼i̼-̼l̼o̼-̼a̼n̼h̼-̼n̼o̼n̼g̼-̼t̼r̼o̼n̼g̼-̼n̼h̼a̼-̼n̼g̼h̼i̼-̼8̼9̼1̼2̼.̼h̼t̼m̼l̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button