Tin Mới

N̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼.̼.̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼.̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼.̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ể̼u̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼

N̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ể̼u̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼.̼

 

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼6̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼.̼ô̼n̼g̼ ̼a̼.̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼.̼A̼.̼

 

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼6̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼8̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼)̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼)̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼
̼C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ể̼u̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Q̼ú̼y̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼C̼a̼o̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼)̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼.̼

Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼.̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼.̼o̼à̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼.̼A̼.̼

K͙h͙i͙ ͙t͙h͙ấ͙y͙ ͙h͙a͙i͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙b͙ạ͙n͙ ͙c͙ù͙n͙g͙ ͙b͙à͙n͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙b͙ỏ͙ ͙c͙h͙ạ͙y͙ ͙v͙à͙o͙ ͙n͙h͙à͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙d͙â͙n͙ ͙g͙ầ͙n͙ ͙đ͙ó͙,͙ ͙n͙h͙ó͙m͙ ͙đ͙ố͙i͙ ͙t͙ư͙ợ͙n͙g͙ ͙m͙a͙n͙h͙ ͙đ͙ộ͙n͙g͙ ͙đ͙u͙ổ͙i͙ ͙t͙h͙e͙o͙,͙ ͙n͙é͙m͙ ͙v͙ỏ͙ ͙c͙h͙a͙i͙ ͙b͙i͙a͙ ͙v͙à͙ ͙l͙y͙ ͙l͙à͙m͙ ͙c͙h͙ủ͙ ͙n͙h͙à͙ ͙b͙ị͙ ͙t͙h͙ư͙ơ͙n͙g͙.͙
͙
͙T͙i͙ế͙p͙ ͙đ͙ó͙,͙ ͙n͙h͙ó͙m͙ ͙đ͙ố͙i͙ ͙t͙ư͙ợ͙n͙g͙ ͙H͙o͙à͙n͙,͙ ͙Q͙ú͙y͙,͙ ͙H͙ư͙n͙g͙,͙ ͙T͙r͙u͙n͙g͙ ͙v͙à͙ ͙H͙i͙ệ͙u͙ ͙q͙u͙a͙y͙ ͙l͙ạ͙i͙ ͙q͙u͙á͙n͙ ͙v͙à͙ ͙c͙ầ͙m͙ ͙v͙ỏ͙ ͙c͙h͙a͙i͙ ͙b͙i͙a͙ ͙đ͙á͙n͙h͙ ͙v͙à͙o͙ ͙đ͙ầ͙u͙,͙ ͙c͙h͙â͙n͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙k͙h͙á͙c͙.͙
͙
͙H͙à͙n͙h͙ ͙v͙i͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙n͙h͙ó͙m͙ ͙đ͙ố͙i͙ ͙t͙ư͙ợ͙n͙g͙ ͙n͙à͙y͙ ͙k͙h͙i͙ế͙n͙ ͙c͙á͙c͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙b͙ị͙ ͙n͙h͙i͙ề͙u͙ ͙t͙h͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙t͙í͙c͙h͙,͙ ͙p͙h͙ả͙i͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙ị͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙b͙ệ͙n͙h͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙.͙

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button