Tin HayTin Mới

G̼ó̼c̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼:̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼?̼

̼S̼a̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼V̼A̼R̼ ̼v̼à̼ ̼S̼a̼u̼d̼i̼ ̼A̼r̼a̼b̼i̼a̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼e̼n̼a̼l̼t̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼t̼r̼u̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼

̼M̼ẹ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼

̼H̼ậ̼u̼ ̼v̼ệ̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼2̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼S̼a̼u̼d̼i̼ ̼A̼r̼a̼b̼i̼a̼ ̼s̼a̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼-̼1̼.̼ ̼Ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼5̼4̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼x̼ả̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼c̼ú̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼S̼a̼u̼d̼i̼ ̼A̼r̼a̼b̼i̼a̼.̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼e̼c̼k̼ ̼V̼A̼R̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼S̼a̼u̼d̼i̼ ̼A̼r̼a̼b̼i̼a̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ề̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼t̼r̼u̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼(̼t̼h̼ẻ̼ ̼đ̼ỏ̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼F̼C̼,̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼v̼ì̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ó̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼A̼F̼C̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼5̼1̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼4̼9̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼s̼â̼n̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼p̼e̼n̼a̼l̼t̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button