Tin HayTin Mới

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼é̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼.a̼n̼ ̼h̼.ệ̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼d̼.ụ̼c̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼

B̼ị c̼á̼o̼ L̼ộc̼ k̼ê̼u̼ o̼a̼n̼ v̼à̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g V̼K̼S̼ t̼r̼u̼y t̼ố̼ b̼ị c̼á̼o̼ t̼.ội̼ h̼.i̼ế̼p̼ d̼.â̼m̼ l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ú̼n̼g v̼ì̼ c̼ó̼ s̼ự đ̼ồ̼n̼g t̼h̼u̼ận̼ c̼ủ̼a̼ c̼ô̼ gá̼i̼.

T̼A̼N̼D̼ T̼P̼ Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g m̼ở̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ p̼h̼ú̼c̼ t̼h̼ẩ̼m̼ b̼ị c̼á̼o̼ H̼à̼ H̼ọ̼c̼ L̼ộc̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼9̼8̼, t̼r̼ú̼ t̼ại̼ h̼u̼yện̼ H̼ư̼ơ̼n̼g S̼ơ̼n̼, H̼à̼ T̼ĩ̼n̼h̼)̼ v̼ề̼ t̼.ội̼ h̼.i̼ế̼p̼ d̼.â̼m̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼i̼ể̼m̼ d̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ 2̼ Đ̼i̼ề̼u̼ 1̼4̼1̼ B̼L̼H̼S̼. N̼gư̼ờ̼i̼ b̼ị h̼ại̼ l̼à̼ c̼h̼ị V̼T̼T̼T̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼9̼4̼, t̼r̼ú̼ qu̼ận̼ H̼ả̼i̼ C̼h̼â̼u̼, T̼P̼ Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g)̼.

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼é̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼.a̼n̼ ̼h̼.ệ̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼d̼.ụ̼c̼ ̼

̼T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼, H̼Đ̼X̼X̼ đ̼ã̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼h̼o̼ h̼o̼ã̼n̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ t̼ò̼a̼ d̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ị h̼ại̼ t̼h̼a̼y đ̼ổ̼i̼ c̼h̼ỗ̼ ở̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ô̼n̼g b̼á̼o̼ n̼ê̼n̼ t̼ò̼a̼ c̼h̼ư̼a̼ gử̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gi̼ấ̼y t̼r̼i̼ệu̼ t̼ập̼ đ̼ế̼n̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ x̼ử̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼, t̼ại̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ s̼ơ̼ t̼h̼ẩ̼m̼, T̼A̼N̼D̼ qu̼ận̼ T̼h̼a̼n̼h̼ K̼h̼ê̼ đ̼ã̼ t̼u̼yê̼n̼ p̼h̼ạt̼ b̼ị c̼á̼o̼ L̼ộc̼ b̼ả̼y n̼ă̼m̼ t̼ù̼ v̼ì̼ t̼.ội̼ d̼a̼n̼h̼ t̼r̼ê̼n̼. Đ̼á̼n̼g c̼h̼ú̼ ý̼, b̼ị c̼á̼o̼ L̼ộc̼ k̼ê̼u̼ o̼a̼n̼ v̼à̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g V̼K̼S̼ t̼r̼u̼y t̼ố̼ b̼ị c̼á̼o̼ t̼.ội̼ h̼.i̼ế̼p̼ d̼.â̼m̼ l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ú̼n̼g s̼ự t̼h̼ật̼.

T̼h̼e̼o̼ b̼ả̼n̼ á̼n̼ s̼ơ̼ t̼h̼ẩ̼m̼, k̼h̼o̼ả̼n̼g gi̼ữ̼a̼ t̼h̼á̼n̼g 3̼, L̼ộc̼ v̼à̼ c̼h̼ị T̼. qu̼e̼n̼ n̼h̼a̼u̼ qu̼a̼ Z̼a̼l̼o̼ v̼à̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼yê̼n̼ n̼h̼ắ̼n̼ t̼i̼n̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼u̼yện̼ qu̼a̼ l̼ại̼. K̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼8̼ gi̼ờ̼ n̼gà̼y 1̼-̼4̼L̼ộc̼ v̼à̼ c̼h̼ị T̼. r̼ủ̼ n̼h̼a̼u̼ đ̼i̼ x̼e̼m̼ p̼h̼i̼m̼ r̼ồ̼i̼ đ̼i̼ ă̼n̼. T̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g đ̼i̼ t̼ì̼m̼ qu̼á̼n̼ ă̼n̼, L̼ộc̼ n̼ó̼i̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ị T̼. l̼à̼ đ̼i̼ện̼ t̼h̼o̼ại̼ h̼ế̼t̼ p̼i̼n̼ n̼ê̼n̼ v̼ề̼ p̼h̼ò̼n̼g t̼r̼ọ̼ c̼ủ̼a̼ L̼ộc̼ đ̼ể̼ s̼ạc̼. Đ̼ế̼n̼ n̼ơ̼i̼, L̼ộc̼ c̼ầ̼m̼ t̼ú̼i̼ x̼á̼c̼h̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị T̼. v̼à̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g, c̼h̼ị T̼. đ̼ứ̼n̼g b̼ê̼n̼ n̼go̼à̼i̼.

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼é̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼.a̼n̼ ̼h̼.ệ̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼d̼.ụ̼c̼

S̼a̼u̼ đ̼ó̼, c̼h̼ị T̼. v̼à̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g l̼ấ̼y t̼ú̼i̼ x̼á̼c̼h̼ r̼a̼ v̼ề̼ t̼h̼ì̼ b̼ị L̼ộc̼ đ̼ẩ̼y x̼u̼ố̼n̼g n̼ệm̼ đ̼ò̼i̼ gi̼a̼o̼ c̼ấ̼u̼ n̼h̼ư̼n̼g c̼h̼ị n̼à̼y c̼h̼ố̼n̼g c̼ự qu̼yế̼t̼ l̼i̼ệt̼. C̼h̼ị T̼. đ̼ứ̼n̼g d̼ậy c̼ầ̼m̼ t̼ú̼i̼ x̼á̼c̼h̼ r̼a̼ v̼ề̼ t̼h̼ì̼ L̼ộc̼ c̼h̼ặ̼n̼ n̼ga̼n̼g v̼à̼ k̼h̼ó̼a̼ c̼h̼ố̼t̼ c̼ử̼a̼, s̼a̼u̼ đ̼ó̼ đ̼ẩ̼y c̼h̼ị T̼. x̼u̼ố̼n̼g n̼ệm̼, đ̼è̼ l̼ê̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ồ̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ d̼ù̼n̼g t̼a̼y v̼à̼ c̼h̼â̼n̼ gi̼ữ̼ c̼h̼ặ̼t̼ c̼h̼ị T̼.

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ gi̼a̼o̼ c̼ấ̼u̼ x̼o̼n̼g, L̼ộc̼ ô̼m̼ c̼h̼ặ̼t̼ c̼h̼ị T̼. v̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼o̼ c̼h̼ị n̼à̼y v̼ề̼. S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ qu̼.a̼n̼ h̼.ệ t̼.ì̼n̼h̼ d̼.ục̼ t̼h̼ê̼m̼ h̼a̼i̼ l̼ầ̼n̼ n̼ữ̼a̼, L̼ộc̼ gọ̼i̼ gr̼a̼b̼ c̼h̼o̼ c̼h̼ị T̼. v̼ề̼.

K̼h̼o̼ả̼n̼g h̼ơ̼n̼ 1̼1̼ gi̼ờ̼ n̼gà̼y 2̼-̼4̼, c̼h̼ị T̼. đ̼ế̼n̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g X̼u̼â̼n̼ H̼à̼ (̼qu̼ận̼ T̼h̼a̼n̼h̼ K̼h̼ê̼)̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ s̼ự v̼i̼ệc̼ v̼à̼ c̼ó̼ đ̼ơ̼n̼ yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ L̼ộc̼ n̼ga̼y s̼a̼u̼ đ̼ó̼.

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼é̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼.a̼n̼ ̼h̼.ệ̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼d̼.ụ̼c̼

̼T̼ại̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ s̼ơ̼ t̼h̼ẩ̼m̼, L̼ộc̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ồ̼n̼g ý̼ v̼ớ̼i̼ c̼á̼o̼ t̼r̼ạn̼g c̼ủ̼a̼ V̼K̼S̼N̼D̼ qu̼ận̼ T̼h̼a̼n̼h̼ K̼h̼ê̼ t̼r̼u̼y t̼ố̼ b̼ị c̼á̼o̼ v̼ề̼ t̼.ội̼ h̼.i̼ế̼p̼ d̼.â̼m̼. L̼ộc̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g b̼ị c̼á̼o̼ v̼à̼ c̼h̼ị T̼. c̼ó̼ m̼ố̼i̼ qu̼.a̼n̼ h̼.ệ yê̼u̼ đ̼ư̼ơ̼n̼g, s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ x̼e̼m̼ p̼h̼i̼m̼ x̼o̼n̼g, c̼h̼ị T̼. l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ủ̼ đ̼ộn̼g l̼ê̼n̼ gi̼ư̼ờ̼n̼g c̼ủ̼a̼ b̼ị c̼á̼o̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼i̼ệc̼ c̼ả̼ h̼a̼i̼ t̼ự n̼gu̼yện̼ qu̼.a̼n̼ h̼.ệ t̼.ì̼n̼h̼ d̼.ục̼.

̼T̼r̼o̼n̼g k̼h̼i̼ qu̼.a̼n̼ h̼.ệ, c̼h̼ị T̼. đ̼ề̼u̼ n̼ằ̼m̼ i̼m̼, đ̼ồ̼n̼g t̼h̼u̼ận̼ v̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ p̼h̼ả̼n̼ ứ̼n̼g gì̼. S̼a̼u̼ đ̼ó̼, c̼h̼ị T̼. yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ b̼ị c̼á̼o̼ gọ̼i̼ đ̼i̼ện̼ t̼h̼o̼ại̼ v̼ề̼ b̼á̼o̼ v̼ớ̼i̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼u̼yện̼ c̼ư̼ớ̼i̼ h̼ỏ̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g b̼ị c̼á̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ồ̼n̼g ý̼, h̼ẹn̼ s̼a̼n̼g n̼ă̼m̼ b̼ị c̼á̼o̼ c̼ó̼ c̼ô̼n̼g ă̼n̼ v̼i̼ệc̼ l̼à̼m̼ ổ̼n̼ đ̼ịn̼h̼ r̼ồ̼i̼ c̼ư̼ớ̼i̼. C̼h̼ị T̼. c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g m̼ì̼n̼h̼ b̼ị l̼ừ̼a̼ d̼ố̼i̼ n̼ê̼n̼ đ̼ã̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ b̼ị c̼á̼o̼.

̼T̼r̼o̼n̼g k̼h̼i̼ đ̼ó̼, b̼ị h̼ại̼ T̼. n̼ó̼i̼ r̼ằ̼n̼g c̼á̼o̼ t̼r̼ạn̼g t̼r̼u̼y t̼ố̼ b̼ị c̼á̼o̼ l̼à̼ đ̼ú̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ú̼n̼g t̼.ội̼ v̼à̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ L̼ộc̼ t̼ại̼ t̼ò̼a̼ l̼à̼ gi̼ả̼ d̼ố̼i̼, b̼ịa̼ đ̼ặ̼t̼.

̼L̼u̼ật̼ s̼ư̼ (̼L̼S̼)̼ b̼à̼o̼ c̼h̼ữ̼a̼ c̼h̼o̼ b̼ị c̼á̼o̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g qu̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ c̼h̼ư̼a̼ t̼h̼u̼ t̼h̼ập̼ đ̼ầ̼y đ̼ủ̼ c̼h̼ứ̼n̼g c̼ứ̼ m̼à̼ c̼h̼ỉ̼ d̼ựa̼ v̼à̼o̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ b̼ị h̼ại̼ đ̼ể̼ đ̼ịn̼h̼ t̼.ội̼ b̼ị c̼á̼o̼ l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g k̼h̼á̼c̼h̼ qu̼a̼n̼.

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼é̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼.a̼n̼ ̼h̼.ệ̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼d̼.ụ̼c̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ L̼S̼, L̼ộc̼ v̼à̼ c̼h̼ị T̼. t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼yê̼n̼ n̼h̼ắ̼n̼ t̼i̼n̼, gọ̼i̼ đ̼i̼ện̼ t̼h̼o̼ại̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼u̼yện̼, h̼ẹn̼ h̼ò̼ đ̼i̼ c̼h̼ơ̼i̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼. N̼h̼ữ̼n̼g t̼i̼n̼ n̼h̼ắ̼n̼ L̼ộc̼ gử̼i̼ c̼h̼o̼ T̼. đ̼ề̼u̼ c̼ó̼ n̼ội̼ d̼u̼n̼g đ̼ề̼ c̼ập̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼u̼yện̼ yê̼u̼ đ̼ư̼ơ̼n̼g, qu̼.a̼n̼ h̼.ệ t̼.ì̼n̼h̼ d̼.ục̼, c̼ó̼ c̼o̼n̼ v̼à̼ d̼ự đ̼ịn̼h̼ l̼à̼m̼ đ̼á̼m̼ c̼ư̼ớ̼i̼ v̼ớ̼i̼ T̼. V̼ì̼ v̼ậy, v̼i̼ệc̼ L̼ộc̼ v̼à̼ c̼h̼ị T̼. yê̼u̼ n̼h̼a̼u̼ v̼à̼ t̼ì̼n̼h̼ n̼gu̼yện̼ qu̼.a̼n̼ h̼.ệ t̼.ì̼n̼h̼ d̼.ục̼ t̼r̼o̼n̼g đ̼ê̼m̼ 1̼-̼4̼, r̼ạn̼g s̼á̼n̼g 2̼-̼4̼ l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g v̼i̼ p̼h̼ạm̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ật̼.

̼T̼h̼e̼o̼ c̼h̼ị T̼. t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼à̼y, đ̼ê̼m̼ 1̼-̼4̼, k̼h̼i̼ L̼ộc̼ qu̼.a̼n̼ h̼.ệ t̼.ì̼n̼h̼ d̼.ục̼ t̼r̼á̼i̼ ý̼ m̼u̼ố̼n̼ t̼h̼ì̼ c̼h̼ị n̼à̼y c̼ó̼ k̼ê̼u̼ c̼ứ̼u̼, n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ m̼u̼ố̼n̼ b̼ỏ̼ t̼r̼ố̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g b̼ị L̼ộc̼ gi̼ữ̼ l̼ại̼. T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼, n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ s̼ố̼n̼g c̼h̼u̼n̼g n̼h̼à̼ t̼r̼ọ̼ v̼ớ̼i̼ L̼ộc̼ đ̼ề̼u̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ h̼ọ̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼gh̼e̼ t̼h̼ấ̼y b̼ấ̼t̼ k̼ỳ̼ t̼i̼ế̼n̼g đ̼ộn̼g n̼à̼o̼ v̼à̼o̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ đ̼ó̼.

̼N̼go̼à̼i̼ r̼a̼, c̼h̼ị T̼. t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼à̼y L̼ộc̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼á̼n̼h̼ đ̼ập̼ h̼a̼y c̼ó̼ l̼ờ̼i̼ l̼ẽ̼ đ̼e̼ d̼ọ̼a̼, c̼ũ̼n̼g n̼h̼ư̼ k̼h̼ô̼n̼g d̼ù̼n̼g b̼ấ̼t̼ c̼ứ̼ t̼h̼ủ̼ đ̼o̼ạn̼ n̼à̼o̼ đ̼ể̼ é̼p̼ b̼u̼ộc̼ c̼h̼ị T̼. p̼h̼ả̼i̼ qu̼.a̼n̼ h̼.ệ t̼.ì̼n̼h̼ d̼.ục̼ v̼ớ̼i̼ m̼ì̼n̼h̼.

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼é̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼.a̼n̼ ̼h̼.ệ̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼d̼.ụ̼c̼ ̼

̼L̼S̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g qu̼y k̼ế̼t̼ b̼ị c̼á̼o̼ p̼h̼ạm̼ t̼.ội̼ h̼.i̼ế̼p̼ d̼.â̼m̼ t̼r̼o̼n̼g t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ n̼à̼y l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ n̼ê̼n̼ đ̼ề̼ n̼gh̼ị H̼Đ̼X̼X̼ t̼u̼yê̼n̼ b̼ố̼ b̼ị c̼á̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g p̼h̼ạm̼ t̼.ội̼, đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ỉ̼ gi̼ả̼i̼ qu̼yế̼t̼ v̼ụ á̼n̼ v̼à̼ t̼r̼ả̼ t̼ự d̼o̼ c̼h̼o̼ b̼ị c̼á̼o̼.

̼Đ̼ại̼ d̼i̼ện̼ V̼K̼S̼ c̼ấ̼p̼ s̼ơ̼ t̼h̼ẩ̼m̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g t̼ại̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ t̼ò̼a̼ v̼à̼ t̼r̼o̼n̼g qu̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, b̼ị c̼á̼o̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ t̼h̼a̼y đ̼ổ̼i̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼, c̼ố̼ t̼ì̼n̼h̼ đ̼ư̼a̼ r̼a̼ l̼ý̼ l̼ẽ̼, l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ằ̼m̼ c̼h̼ố̼i̼ t̼.ội̼ v̼à̼ đ̼ẩ̼y h̼o̼à̼n̼ t̼o̼à̼n̼ l̼ỗ̼i̼ v̼ề̼ p̼h̼í̼a̼ b̼ị h̼ại̼.

̼B̼ị c̼á̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼à̼n̼h̼ k̼h̼ẩ̼n̼ k̼h̼a̼i̼ b̼á̼o̼, k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ h̼i̼ện̼ s̼ự ă̼n̼ n̼ă̼n̼ h̼ố̼i̼ c̼ả̼i̼ đ̼ể̼ s̼ử̼a̼ c̼h̼ữ̼a̼, k̼h̼ắ̼c̼ p̼h̼ục̼ l̼ỗ̼i̼ l̼ầ̼m̼ n̼ê̼n̼ c̼ầ̼n̼ m̼ột̼ m̼ứ̼c̼ á̼n̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ k̼h̼ắ̼c̼ m̼ớ̼i̼ đ̼ủ̼ s̼ứ̼c̼ r̼ă̼n̼ đ̼e̼, p̼h̼ò̼n̼g n̼gừ̼a̼ c̼h̼u̼n̼g. T̼ừ̼ đ̼ó̼, V̼K̼S̼ đ̼ề̼ n̼gh̼ị x̼ử̼ p̼h̼ạt̼ b̼ị c̼á̼o̼ L̼ộc̼ t̼ừ̼ t̼á̼m̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼í̼n̼ n̼ă̼m̼ t̼ù̼. C̼u̼ố̼i̼ c̼ù̼n̼g L̼ộc̼ b̼ị p̼h̼ạt̼ b̼ả̼y n̼ă̼m̼ t̼ù̼.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button