Tin HayTin Mới

V̼ừ̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼o̼x̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼T̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼

G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ N̼a̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼U̼y̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼3̼0̼0̼0̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼o̼x̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼à̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼O̼x̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ b̼ố̼:̼ ̼“̼T̼R̼O̼N̼G̼ ̼V̼À̼I̼ ̼N̼G̼À̼Y̼ ̼T̼Ớ̼I̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼S̼Ẽ̼ ̼K̼H̼Ô̼N̼G̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼G̼I̼A̼O̼ ̼O̼X̼Y̼ ̼C̼H̼O̼ ̼B̼Ấ̼T̼ ̼C̼Ứ̼ ̼C̼Á̼ ̼N̼H̼Â̼N̼ ̼T̼Ổ̼ ̼C̼H̼Ứ̼C̼ N̼À̼O̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼”̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ q̼u̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼í̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼.̼

C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼–̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ T̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼O̼x̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ Đ̼o̼à̼n̼ N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼“̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼”̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼“̼N̼g̼à̼̼y̼ ̼n̼h̼â̼̣̼̼n̼ ̼4̼0̼0̼ ̼b̼ì̼̼n̼h̼ ̼O̼x̼y̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼̼̼n̼g̼ ̼s̼ố̼̼̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼b̼ì̼̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼̼i̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼t̼ư̼̼ ̼c̼á̼̼c̼h̼ ̼l̼à̼̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼đ̼ứ̼̼̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼̼̼u̼ ̼n̼h̼ó̼̼m̼ T̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼v̼ề̼̼̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼̼̼n̼ ̼–̼ ̼t̼r̼á̼̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ê̼̣̼̼m̼ ̼v̼à̼̼ ̼p̼h̼á̼̼p̼ ̼l̼ý̼̼ ̼h̼ơ̼̼̣̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ư̼̼ơ̼̼̣̼n̼ ̼b̼ì̼̼n̼h̼ ̼O̼x̼y̼ ̼n̼ê̼̼n̼ ̼c̼á̼̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼c̼ầ̼̼̼n̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼y̼ ̼Đ̼a̼̣̼i̼ ̼N̼a̼m̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼T̼â̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ s̼ố̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼o̼x̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼

l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼â̼n̼ ̼s̼i̼,̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ỗ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼o̼x̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼ đ̼ú̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ b̼ê̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼ạ̼p̼ ̼o̼x̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼T̼â̼m̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼o̼x̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼“̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼M̼ư̼ợ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼o̼x̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼o̼x̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼“̼n̼â̼n̼g̼”̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ T̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼h̼ú̼y̼”̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼“̼v̼ỡ̼ ̼l̼ở̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ỗ̼i̼,̼ ̼s̼â̼n̼ ̼s̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼“̼t̼r̼ả̼ ̼b̼ì̼n̼h̼”̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ “̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼”̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button