Uncategorized

X̼ú̼c̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼C̼h̼a̼ ̼G̼i̼à̼ ̼Đ̼ẩ̼y̼ ̼C̼o̼n̼ ̼T̼h̼o̼á̼t̼ ̼K̼h̼ỏ̼i̼ ̼’̼L̼ư̼ỡ̼i̼ ̼H̼á̼i̼ ̼T̼ử̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼’̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼X̼e̼ ̼’̼’̼C̼á̼.̼N̼ ̼N̼á̼t̼ ̼N̼ử̼a̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼’̼’̼ ̼V̼ẫ̼n̼ ̼N̼é̼n̼ ̼Đ̼.̼A̼u̼ ̼H̼ỏ̼i̼ ̼C̼o̼n̼ ̼C̼ó̼ ̼S̼a̼o̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼.̼

J sama

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼7̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼l̼ệ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼è̼n̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼K̼i̼ế̼n̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼4̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼7̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ì̼n̼h̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼.̼
cha-gia-cuu-con-6682-1397717025.jpg
̼K̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ẹ̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ũ̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼x̼ă̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼ẽ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼
cha-gia-cuu-con-1-4525-1397717025.jpg
̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ự̼c̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼a̼.

cha-gia-cuu-con-2-9759-1397717026.jpg
̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼3̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼a̼y̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼á̼t̼,̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼.̼ ̼L̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼k̼é̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼2̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button