Uncategorized

N̼͟͟g̼͟͟h̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ã̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟é̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟l͟ớ͟p͟ ͟7͟ ̼͟͟ ̼͟͟h̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟p̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟â̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ữ̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟i̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ớ̼͟͟p̼͟͟ ̼͟͟9̼͟͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟c͟ứ͟a͟ ͟C͟.͟ổ͟ ͟R͟.͟ạ͟c͟h͟ ͟B͟ụ͟n͟g͟

j Sama

N̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼
H̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ò̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼ ̼U̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼,̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼i̼ ̼-̼ ̼M̼ũ̼i̼ ̼-̼ ̼H̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼.̼Ư̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẽ̼ ̼n̼h̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ả̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼u̼ố̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ả̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼o̼x̼y̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼g̼.̼ ̼“̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼g̼õ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼ở̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ả̼ ̼k̼ể̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼N̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼u̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼N̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼ ̼U̼y̼ê̼n̼)̼

̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ò̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ợ̼i̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼)̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼d̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼“̼M̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼7̼-̼ ̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼a̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼3̼-̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ợ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼“̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼o̼x̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ủ̼n̼ ̼r̼ủ̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ợ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

T̼.̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼.̼4̼0̼0̼m̼l̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼i̼ ̼-̼ ̼M̼ũ̼i̼ ̼-̼ ̼H̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼.̼Ư̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼.̼

̼B̼S̼.̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼(̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼i̼ ̼-̼ ̼M̼ũ̼i̼ ̼-̼ ̼H̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼.̼Ư̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼.̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼l̼ộ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼c̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼.̼ ̼“̼R̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼”̼,̼ ̼B̼S̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ổ̼,̼ ̼T̼.̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼b̼é̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼ ̼U̼y̼ê̼n̼)̼,̼ ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼é̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼N̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼N̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ợ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼.̼ ̼“̼H̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼ở̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼a̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼N̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼g̼h̼ẹ̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ợ̼i̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼,̼ ̼N̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼g̼ổ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼T̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼N̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼N̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼N̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼ò̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼C̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼;̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼M̼ứ̼c̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼o̼ả̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼5̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼d̼o̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼.̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼N̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼á̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼“̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ắ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼”̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button