Uncategorized

T̼h̼ê̼m̼ ̼V̼ụ̼ ̼B̼ó̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼C̼.̼H̼ế̼t̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼C̼h̼ở̼ ̼X̼e̼ ̼M̼á̼y̼ ̼T̼ừ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼ề̼ ̼N̼h̼à̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼Đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ã̼ ̼X̼á̼c̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼C̼ó̼ ̼V̼ụ̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼r̼ê̼n̼.̼

J sama

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ổ̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼9̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼9̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼

̼X̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼r̼i̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼ự̼c̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼,̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ổ̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼9̼.

Thêm vụ bó người chết rồi chở xe máy từ bệnh viện về nhà ở Sơn La 1

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ù̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼5̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼ô̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼a̼i̼)̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼T̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼í̼p̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ nghè.o ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button