Tin HayTin Mới

N̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼γ̼ê̼υ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼‘̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ɴ̼ɡ̼ɦ̼ı̼ệ̼ɴ̼’̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ɡ̼á̼ı̼ ̼t̼ɾ̼ẻ̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼r̼o̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼

H̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ụ̼t̼ ̼t̼ắ̼t̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼’̼đ̼ắ̼n̼g̼’̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼i̼k̼e̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼’̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼á̼’̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼.̼

K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼

̼Q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼’̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ử̼’̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼.̼.̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ủ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼

T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼

̼1̼9̼,̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼.̼.̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼.̼.̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼.̼.̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼.̼.̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼á̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼

T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼

̼C̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ỗ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼g̼à̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ẹ̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼2̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼m̼u̼a̼ ̼’̼x̼ì̼ ̼k̼e̼’̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼á̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼’̼,̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼.̼
̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼r̼o̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼H̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ụ̼t̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼.̼

̼Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼’̼C̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼’̼c̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼u̼ố̼i̼ ̼c̼á̼ ̼ư̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ư̼’̼,̼ ̼n̼i̼c̼k̼n̼a̼m̼e̼ ̼M̼.̼M̼ ̼n̼ó̼i̼

̼’̼T̼h̼ô̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼.̼.̼’̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼P̼.̼O̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼.̼
̼M̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼ả̼’̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼A̼.̼H̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼L̼i̼n̼k̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼g̼i̼o̼i̼t̼r̼e̼.̼b̼a̼o̼d̼a̼t̼v̼i̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼d̼a̼n̼h̼-̼7̼-̼n̼a̼m̼-̼t̼h̼a̼n̼h̼-̼x̼u̼a̼n̼-̼d̼e̼-̼y̼e̼u̼-̼v̼a̼-̼c̼u̼o̼i̼-̼m̼o̼t̼-̼c̼o̼n̼-̼n̼g̼h̼i̼e̼n̼-̼d̼e̼n̼-̼c̼u̼o̼i̼-̼c̼u̼n̼g̼-̼c̼o̼-̼g̼a̼i̼-̼t̼r̼e̼-̼v̼a̼n̼-̼p̼h̼a̼i̼-̼b̼u̼o̼n̼g̼-̼t̼a̼y̼-̼v̼i̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼c̼h̼i̼u̼-̼n̼o̼i̼-̼n̼h̼u̼n̼g̼-̼t̼r̼a̼n̼-̼d̼o̼n̼-̼r̼o̼i̼-̼1̼8̼3̼8̼4̼7̼9̼.̼h̼t̼m̼l

X̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼
̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼…̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼“̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼ở̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼,̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼6̼/̼8̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼l̼á̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼é̼p̼”̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼:̼ ̼Đ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ê̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼L̼ệ̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ị̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ị̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼É̼o̼ ̼l̼e̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼B̼é̼ ̼d̼ị̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼.̼

̼M̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼3̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼0̼m̼l̼.̼

̼Đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼“̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼”̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼
̼T̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼G̼i̼á̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼

̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼u̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼é̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button