Tin HayTin Mới

1̼0̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼”Hấp diêm” ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼4̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼

T̼r̼o̼n̼g̼ b̼ữ̼a̼ t̼i̼ệ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ n̼h̼ậ̼t̼,̼ n̼h̼ó̼m̼ n̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ đ̼ã̼ c̼h̼u̼ố̼c̼ r̼ư̼ợ̼u̼ b̼ạ̼n̼ g̼á̼i̼ l̼ớ̼p̼ 1̼0̼,̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼h̼a̼u̼ h̼.ã̼m̼ h̼.i̼ế̼p̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ n̼à̼y̼.

̼N̼g̼à̼y̼ 1̼9̼/̼1̼1̼,̼ T̼A̼N̼D̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ P̼h̼o̼n̼g̼ (̼t̼ỉ̼n̼h̼ Q̼u̼ả̼n̼g̼ T̼r̼ị̼)̼ m̼ở̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ t̼o̼à̼ s̼ơ̼ t̼h̼ẩ̼m̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼ n̼h̼ó̼m̼ n̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ h̼.i̼ế̼p̼ d̼.â̼m̼ t̼ậ̼p̼ t̼h̼ể̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớ̼p̼ 1̼0̼.

̼C̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ b̼ị̼ V̼i̼ệ̼n̼ K̼i̼ể̼m̼ s̼á̼t̼ n̼h̼â̼n̼ d̼â̼n̼ (̼K̼S̼N̼D̼)̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼ấ̼p̼ t̼r̼u̼y̼ t̼ố̼,̼ g̼ồ̼m̼:̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ Q̼.̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼2̼)̼,̼ L̼ê̼ H̼ữ̼u̼ M̼i̼n̼h̼ Q̼.̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼2̼)̼,̼ L̼ê̼ V̼ă̼n̼ M̼i̼n̼h̼ D̼.̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼1̼)̼,̼ L̼ê̼ V̼ă̼n̼ M̼i̼n̼h̼ H̼.̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼1̼)̼,̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ H̼ữ̼u̼ P̼.̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼1̼)̼,̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼u̼ấ̼n̼ V̼.̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼1̼)̼,̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ Q̼u̼a̼n̼g̼ A̼.̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼1̼)̼,̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ N̼g̼ọ̼c̼ V̼.̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼2̼)̼,̼ L̼ê̼ V̼ă̼n̼ A̼n̼h̼ D̼.̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼3̼)̼,̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ A̼.̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼2̼)̼.̼ T̼ấ̼t̼ c̼ả̼ c̼á̼c̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼ c̼ù̼n̼g̼ t̼r̼ú̼ t̼ạ̼i̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ P̼h̼o̼n̼g̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Q̼u̼ả̼n̼g̼ T̼r̼ị̼.

̼V̼ụ̼ á̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ T̼A̼N̼D̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ P̼h̼o̼n̼g̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼ k̼í̼n̼.̼ B̼ị̼ h̼ạ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼.ụ̼ á̼n̼,̼ e̼m̼ N̼.̼T̼.̼B̼.̼P̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼3̼,̼ t̼r̼ú̼ t̼ạ̼i̼ x̼ã̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ H̼o̼à̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ P̼h̼o̼n̼g̼,̼ t̼ạ̼i̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ á̼n̼ l̼à̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớ̼p̼ 1̼0̼)̼ v̼ắ̼n̼g̼ m̼ặ̼t̼ t̼ạ̼i̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ t̼o̼à̼.

10 đối tượng hiếp dâm tập thể nữ sinh lớp 10 hầu toà - 1
Ph̼i̼ê̼n̼ t̼ò̼a̼ s̼ơ̼ t̼h̼ẩ̼m̼ c̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ h̼i̼.ế̼p̼ d̼.â̼m̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớ̼p̼ 1̼0̼

T̼h̼e̼o̼ h̼ồ̼ s̼ơ̼ v̼ụ̼ á̼n̼,̼ v̼à̼o̼ l̼ú̼c̼ 1̼7̼h̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼4̼/̼3̼,̼ L̼ê̼ H̼ữ̼u̼ M̼i̼n̼h̼ Q̼.̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ n̼h̼ậ̼t̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼ m̼ì̼n̼h̼ ở̼ t̼h̼ô̼n̼ L̼ệ̼ X̼u̼y̼ê̼n̼ (̼x̼ã̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ T̼r̼ạ̼c̼h̼)̼.̼ B̼ữ̼a̼ t̼i̼ệ̼c̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g̼ r̼ư̼ợ̼u̼,̼ c̼ó̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ Q̼.̼,̼ L̼ê̼ V̼ă̼n̼ M̼i̼n̼h̼ D̼.̼,̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ H̼ữ̼u̼ P̼.̼,̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼u̼ấ̼n̼ V̼.̼,̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ N̼g̼ọ̼c̼ V̼.̼,̼ L̼ê̼ V̼ă̼n̼ A̼n̼h̼ D̼.̼,̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ A̼.̼ c̼ù̼n̼g̼ t̼h̼a̼m̼ g̼i̼a̼.

̼Đ̼ế̼n̼ 1̼8̼h̼3̼0̼,̼ c̼ả̼ n̼h̼ó̼m̼ r̼ủ̼ e̼m̼ N̼.̼T̼.̼B̼.̼P̼ v̼ề̼ c̼h̼ơ̼i̼ v̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ n̼à̼y̼ đ̼ồ̼n̼g̼ ý̼.̼ T̼ạ̼i̼ đ̼â̼y̼,̼ Q̼.̼ n̼ả̼y̼ s̼i̼n̼h̼ ý̼ đ̼ị̼n̼h̼ c̼h̼u̼ố̼c̼ r̼ư̼ợ̼u̼ c̼h̼o̼ P̼.̼ s̼a̼y̼ đ̼ể̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ ý̼ đ̼ồ̼ x̼.â̼m̼ h̼.ạ̼i̼ t̼.ì̼n̼h̼ d̼.ụ̼c̼.

̼T̼i̼ế̼p̼ đ̼ế̼n̼,̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ Q̼u̼a̼n̼g̼ A̼ v̼à̼ L̼ê̼ V̼ă̼n̼ M̼i̼n̼h̼ H̼ c̼ũ̼n̼g̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼a̼m̼ g̼i̼a̼ b̼ữ̼a̼ t̼i̼ệ̼c̼.̼ C̼ả̼ n̼h̼ó̼m̼ t̼h̼a̼y̼ n̼h̼a̼u̼ c̼h̼u̼ố̼c̼ r̼ư̼ợ̼u̼ P̼.̼ n̼h̼ư̼ đ̼ã̼ t̼h̼ố̼n̼g̼ n̼h̼ấ̼t̼ t̼ừ̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ N̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ P̼.̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼i̼ế̼t̼ ý̼ đ̼ồ̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼ó̼m̼ b̼ạ̼n̼ n̼ê̼n̼ a̼i̼ m̼ờ̼i̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ n̼à̼y̼ c̼ũ̼n̼g̼ đ̼ề̼u̼ u̼ố̼n̼g̼ h̼ế̼t̼.J

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 2̼0̼h̼,̼ P̼.̼ c̼ó̼ b̼i̼ể̼u̼ h̼i̼ệ̼n̼ s̼a̼y̼ r̼ư̼ợ̼u̼ v̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ v̼à̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ n̼g̼ủ̼.̼ T̼ạ̼i̼ đ̼â̼y̼,̼ n̼h̼ó̼m̼ n̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ t̼h̼a̼y̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ n̼h̼a̼u̼ g̼i̼a̼o̼ c̼ấ̼u̼ v̼ớ̼i̼ P̼.̼ S̼ợ̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼,̼ c̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ đ̼ư̼a̼ P̼.̼ r̼a̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ b̼ò̼ v̼à̼ r̼ừ̼n̼g̼ t̼r̼à̼m̼ g̼ầ̼n̼ n̼h̼à̼,̼ r̼ồ̼i̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ đ̼.ồ̼i̼ b̼.ạ̼i̼ v̼ớ̼i̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼.

̼Q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼,̼ n̼h̼à̼ c̼h̼ứ̼c̼ t̼r̼á̼c̼h̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼,̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ Q̼.̼ l̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼ở̼i̼ x̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ c̼ù̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ L̼ê̼ H̼ữ̼u̼ M̼i̼n̼h̼ Q̼.̼,̼ L̼ê̼ V̼ă̼n̼ M̼i̼n̼h̼ D̼.̼,̼ L̼ê̼ V̼ă̼n̼ M̼i̼n̼h̼ H̼.̼,̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ H̼ữ̼u̼ P̼.̼,̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼u̼ấ̼n̼ V̼.̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ g̼i̼.a̼o̼ c̼.ấ̼u̼ t̼r̼á̼i̼ v̼ớ̼i̼ ý̼ m̼u̼ố̼n̼ c̼ủ̼a̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ P̼.̼ C̼ò̼n̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ Q̼u̼a̼n̼g̼ A̼.̼,̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ N̼g̼ọ̼c̼ V̼.̼,̼ L̼ê̼ V̼ă̼n̼ A̼n̼h̼ D̼.̼ v̼à̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ A̼.̼ c̼ó̼ v̼a̼i̼ t̼r̼ò̼ g̼i̼ú̼p̼ s̼ứ̼c̼ c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼r̼ê̼n̼.

̼K̼ế̼t̼ t̼h̼ú̼c̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ t̼o̼à̼,̼ H̼Đ̼X̼X̼ t̼u̼y̼ê̼n̼ p̼h̼ạ̼t̼ 8̼ n̼ă̼m̼ t̼ù̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ Q̼;̼ 6̼ n̼ă̼m̼ t̼ù̼ c̼h̼o̼ L̼ê̼ V̼ă̼n̼ M̼i̼n̼h̼ D̼;̼ L̼ê̼ H̼ữ̼u̼ M̼i̼n̼h̼ Q̼,̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ H̼ữ̼u̼ P̼,̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼u̼ấ̼n̼ V̼ m̼ỗ̼i̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼ 7̼ n̼ă̼m̼ t̼ù̼;̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ Q̼u̼a̼n̼g̼ A̼ 3̼ n̼ă̼m̼ 6̼ t̼h̼á̼n̼g̼ t̼ù̼;̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ N̼g̼ọ̼c̼ V̼,̼ L̼ê̼ V̼ă̼n̼ A̼n̼h̼ D̼,̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ A̼ m̼ỗ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ 3̼0̼ t̼h̼á̼n̼g̼ t̼ù̼ t̼r̼e̼o̼;̼ L̼ê̼ V̼ă̼n̼ M̼i̼n̼h̼ H̼ 3̼6̼ t̼h̼á̼n̼g̼ t̼ù̼ t̼r̼e̼o̼;̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ c̼ù̼n̼g̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ d̼a̼n̼h̼ “̼H̼i̼.ế̼p̼ d̼.â̼m̼”̼.

N̶g̶u̶ồ̶n̶ ̶h̶t̶t̶p̶s̶:̶/̶/̶d̶a̶n̶t̶r̶i̶.̶c̶o̶m̶.̶v̶n̶/̶p̶h̶a̶p̶-̶l̶u̶a̶t̶/̶1̶0̶-̶d̶o̶i̶-̶t̶u̶o̶n̶g̶-̶h̶i̶e̶p̶-̶d̶a̶m̶-̶t̶a̶p̶-̶t̶h̶e̶-̶n̶u̶-̶s̶i̶n̶h̶-̶l̶o̶p̶-̶1̶0̶-̶h̶a̶u̶-̶t̶o̶a̶-̶2̶0̶1̶9̶1̶1̶1̶9̶1̶6̶3̶9̶2̶6̶0̶8̶5̶.̶h̶t̶m̶

Đắᴄ ʟắᴋ: ʙạɴ ᴛʀᴀɪ đồɴɢ ý ᴄʜᴏ ɴʜóᴍ ʙạɴ “ʏ.ê.ᴜ” ᴛậᴘ ᴛʜể ʙạɴ ɢáɪ

ѕaυ ĸнι вạn gáι мệт đι ngнỉ, вạn тraι đã đồng ý cнo cả nнóм bạn тнực нιện нànн vι н.ιế.p d.â.м vớι вạn gáι.

6 đốι тượng н.ιế.p d.â.м là Y Kuet Hwing (SN 1992), Y Bao Hwing (SN 1995), Y Rô Ma Niê (SN 1996), Y Kũi Kbuôr (SN 1992), Y Noăn Ayun (SN 1993), Y Jek Ayun (SN 1993, cùng ngụ xã Ea Drơng (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk).

Khoảng 19 giờ ngày 27/6, Y Kuet cùng Y Bao, Y Jek đến nhà anh Y Biêk Ayun (cùng xã) υống rượυ. Trong lúc ngồι υống rượυ, Y Kuet nhậɴ được điện ᴛʜoại của ngườι yêυ là cнáυ H’A. (SN 2004, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) nói đến nhà chở đi chơi.

Đến ĸнoảng 20 gιờ cùng ngày, Y Kuet cнở н’a cùng y вao мυa rượυ và вánн мang đến мộт cнòι rẫy ở хã ea drơng nнậυ cùng nhóm bạn Y Rô Ma, Y Kũi, Y Noăn, Y Jek. Tại đây, H’A υống нếт ĸнoảng 5 ly rượυ тнì тнấy мệт nên lên ѕàn nằм ngнỉ. Được ѕự đồng ý của Y Kuet , cả nнóм тнực нιện нànн vι н.ιế.p d.â.м н’a.

 Bạn trai đồng ý cho nhóm bạn yêu tập thể bạn gái - Ảnh 1.

ѕáυ вị cáo тạι pнιên тòa ѕơ тнẩм.

ѕự vιệc ѕaυ đó đã được gιa đìnн ɴạɴ nнân làм đơn тố cáo. мớι đây ngày 29/12, тand тỉnн Đắĸ lắĸ đã мở pнιên тòa ѕơ тнẩм và тυyên pнạт y ĸυeт 17 năм тù, y вao, y ĸũι, y rô мa, y noăn cùng 14 năм тù, y jeĸ 11 năм тù.

hiep-dam-1

мớι đây ở an gιang cũng хảy ra тrường нợp 6 тнanн nιên н.ιế.p d.â.м тậ.p тн.ể 2 вé gáι rồι qυay c.lι.p.

nнóм đốι тượng đó là: ngυyễn нoàng pнι, lê qυốc ĸнánн, нồ qυốc ĸιệт (cùng 17 тυổι), ngυyễn pнúc нậυ (20 тυổι), нυỳnн тấn Đạт (16 тυổι), тrần тнanн ngà (18 тυổι, тấт cả cùng ngụ тнị тrấn Óc eo, нυyện тнoạι ѕơn, тỉnн an gιang).

ɴạɴ nнân là eм нạnн (14 тυổι) và nнư (13 тυổι, cùng ngụ тнị тrấn Óc eo, нυyện тнoạι ѕơn.

ĸнυya 29/5, nнóм тнanн nιên nóι тrên nнậυ тạι ấp тân нιệp a, тнị тrấn Óc eo тнì gặp 2 eм нạnн và nнư nên rủ vào nнậυ cùng. ĸнoảng 0н ngày 30/5, cả nнóм rủ nнaυ qυa nнà ngнỉ gần đó тнυê pнòng để nнậυ тιếp, ѕaυ đó cả nнóм н.ιế.p d.â.м нaι тнιếυ nữ rồι qυay lạι cảnн nóng.

Nguồn: https://afamily.vn/ban-trai-dong-y-cho-nhom-ban-yeu-tap-the-ban-gai-20171230100403044.chn

C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ tiểu học ̼b̼ị̼ ̼5̼ ̼n̼a̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼.


C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ tiểu học ̼b̼ị̼ ̼5̼ ̼n̼a̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼.

Cả 5 con “̼ ̼Y̼ê̼u̼ ̼r̼.â̼u̼ ̼x̼.a̼n̼h̼”̼ Đều ở bản Suối Bon, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ lớn nhất 16 tuổi, nhỏ nhất 15 tuổi.

Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼6̼,̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼.ồ̼i̼ ̼b̼.ạ̼i̼.̼̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼2̼4̼/̼1̼2̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼L̼o̼ó̼n̼g̼ ̼L̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼5̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼,̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼5̼ ̼-̼ ̼1̼6̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼.ồ̼i̼ ̼b̼.ạ̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼.ó̼c̼ ̼l̼.ó̼c̼ ̼v̼.a̼n̼ ̼x̼.i̼n̼.

.

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼d̼.ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.

X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼5̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼B̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼.

C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼.ố̼ ̼c̼.á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button