Uncategorized

T̼r̼u̼y̼ ̼L̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ẻ̼n̼ ̼V̼à̼o̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼C̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼H̼.̼I̼ế̼p̼ ̼N̼i̼ ̼C̼ô̼ ̼T̼à̼n̼ ̼B̼ạ̼o̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼C̼ư̼.̼Ớ̼p̼ ̼T̼à̼i̼ ̼S̼ả̼n̼.̼

Ba̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼8̼/̼7̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.

Truy tìm 3 kẻ bịt mặt lẻn vào tịnh thất cưỡng hiếp ni cô | VOV.VN

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼1̼7̼/̼7̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼a̼m̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼T̼.̼L̼.̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼Q̼.̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼1̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼l̼ọ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼/̼.̼

XEM THÊM

N̼à̼n̼g̼ ̼D̼â̼u̼ ̼C̼.̼Ã̼i̼ ̼M̼ẹ̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼ê̼n̼h̼ ̼V̼ợ̼ ̼V̼à̼ ̼1̼0̼ ̼N̼h̼.̼Á̼t̼ ̼K̼i̼ế̼.̼M̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼C̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼T̼ử̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼M̼ẹ̼ ̼Đ̼ẻ̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼V̼ề̼ ̼𝚗̼𝚘̛̼̼𝚒̼ ̼𝚌̼𝚑̼𝚒̼̼́𝚗̼ ̼𝚜̼𝚞̼𝚘̼̼̼̂́𝚒̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼1̼,̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼a̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼b̼i̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ồ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ợ̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼6̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ợ̼i̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼ử̼

 

Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu và nhát kiếm đoạn tình của quý tử

̼G̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ư̼ợ̼m̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼”̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ơ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼6̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ợ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ư̼ợ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼o̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼H̼ợ̼i̼)̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼b̼i̼a̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ơ̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼“̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼”̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼b̼à̼ ̼T̼ơ̼)̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼-̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ớ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼9̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ơ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼.̼

̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼1̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼B̼à̼ ̼T̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ơ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼1̼3̼%̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼2̼2̼%̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼

̼B̼à̼ ̼T̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼é̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button