Tin HayTin Mới

ɴᴏ́пɡ: Сһᴀ̂п Ԁᴜпɡ ᴄᴏ̂ ɡᴀ́ɪ ᴆᴜ̛́пɡ ᴋ.һ.ᴏ̉.ɑ тһᴀ̂п тгưᴏ̛́ᴄ ᴄһᴏ̂́т ᴋɪᴇ̂̉ᴍ Ԁɪ̣ᴄһ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴏ́пɡ 15 тгɪᴇ̣̂ᴜ ᴠᴀ̀ᴏ пɡᴀ̂п ѕᴀ́ᴄһ пһᴀ̀ пưᴏ̛́ᴄ

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼.̼ ̼M̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼”̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼”̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼.h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼”̼n̼ó̼.n̼g̼”̼.̼


̼M̼.̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼i̼c̼k̼n̼a̼m̼e̼ ̼C̼.̼L̼.̼D̼.̼D̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼/̼8̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼hả̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼3̼1̼/̼7̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ề̼n̼.̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼


H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼
̼X̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼y̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼8̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼3̼6̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼h̼ở̼ ̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼d̼â̼y̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼y̼,̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼.̼


H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ề̼n̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼v̼i̼e̼w̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼8̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼T̼.̼T̼.̼M̼.̼T̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼u̼ế̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼.̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼T̼.̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ả̼i̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼.ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼h̼ở̼ ̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼p̼h̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼’̼c̼â̼u̼ ̼v̼i̼e̼w̼’̼


C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼>
̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼3̼6̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼h̼ở̼ ̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼y̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼Đ̼M̼.̼

̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼3̼1̼/̼7̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼H̼u̼ế̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼3̼6̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼d̼â̼y̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼”̼m̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼”̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼Đ̼o̼ạn̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ô̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼v̼i̼e̼w̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.̼


̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼T̼i̼n̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼8̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼u̼ế̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼D̼an̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼T̼.̼T̼.̼M̼.̼T̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼u̼ế̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ê̼u̼ ̼g̼ợ̼i̼,̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼”̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ả̼i̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button