Tin HayTin Mới

ɴᴏ́ɴɢ: Ԛᴜᴀ̂ɴ ƌᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ, ʙᴏ̣̂ ᴛư ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̣̂ᴘ 200 ƌᴏ̣̂ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ƌᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ƌᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ѕᴏᴀ́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ

ǫᴜᴀ̂ɴ ƌᴏ̣̂ɪ ѕᴀ̆̃ɴ ѕᴀ̀ɴɢ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴀɪ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜɪ̉ ƌᴀ̣ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴜ̉ ᴛưᴏ̛́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴇᴏ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴘ ʜᴏ̂̀ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʀᴏɴɢ ƌᴏ́ ᴄᴏ́ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ʏ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ƌɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣; ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ, ᴄᴜɴɢ ᴜ̛́ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ʜᴏ́ᴀ ᴛᴏ̛́ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ…

ʙᴏ̣̂ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ѕᴇ̃ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴏ̣̂ ɴɢᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ, ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ƌɪ̣ᴀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ƌᴇ̂̉ ᴛɪ́ɴʜ ᴛᴏᴀ́ɴ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴀ́ɴ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜɴɢ ᴜ̛́ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ʜᴏ́ᴀ ᴄʜᴏ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ, ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ᴄᴀᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ƌᴇ̂̉ ƌᴀ́ᴘ ᴜ̛́ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ “ᴍᴜᴏ̂ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̣ɴ ᴛʀᴀ̣ɴɢ” ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂̃ɴ.

ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ѕᴀ̆̃ɴ ѕᴀ̀ɴɢ ʜᴜʏ ƌᴏ̣̂ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴀᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ ᴘʜɪ́ᴀ ɴᴀᴍ ƌᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴀɴ ɴɪɴʜ, ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ, ᴀɴ ᴅᴀ̂ɴ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜɪ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̉ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ʏ ᴛᴇ̂́ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ.

ʙᴏ̣̂ ʏ ᴛᴇ̂́ ƌᴀ̃ ƌᴀ̂̉ʏ ᴍᴀ̣ɴʜ ƌᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̣ᴏ ᴠᴇ̂̀ ʜᴏ̂̀ɪ ѕᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʙᴏ̂̉ ᴛᴜ́ᴄ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴠᴇ̂̀ ʜᴏ̂̀ɪ ѕᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̉ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɴɢᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴄ; ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜɪ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴇ̂ᴍ 𝟹.𝟶𝟶𝟶 ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ᴛᴘ ʜᴏ̂̀ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ ᴘʜɪ́ᴀ ɴᴀᴍ.

ᴛᴘʜᴄᴍ: ʙᴏ̣̂ ᴛư ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́, ʙᴏ̣̂ ᴄʜɪ̉ ʜᴜʏ ʙᴏ̣̂ ƌᴏ̣̂ɪ ʙɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟸𝟶𝟶 ƌᴏ̣̂ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ƌᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ƌᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ѕᴏᴀ́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ, ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ʟưᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ƌᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴛᴀʏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ;

𝟺𝟶𝟶 ᴛʀᴀ̣ᴍ ʏ ᴛᴇ̂́ ʟưᴜ ƌᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜưᴏ̛̀ɴɢ, хᴀ̃ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ғ𝟶; хᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ɴʜᴀɴʜ ᴠᴀ̀ ʀᴛ-ᴘᴄʀ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏ̣̂ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ “ᴠᴜ̀ɴɢ ƌᴏ̉”; ʙᴏ̂̉ ѕᴜɴɢ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ƌᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴄᴀᴏ…

Ðᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ɴɢᴀ̣̆ᴛ ʜᴏ̛ɴ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʜᴏ̛ɴ ᴄʜɪ̉ ᴛʜɪ̣ 𝟷𝟼 ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴘ ʜᴏ̂̀ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ, ƌᴇ̂̉ 𝟹𝟷𝟸 хᴀ̃ ᴘʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ѕᴜ̛̣ ʟᴀ̀ 𝟹𝟷𝟸 ᴘʜᴀ́ᴏ ƌᴀ̀ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ, ᴛʜᴜ̉ ᴛưᴏ̛́ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̆̀ɴɢ ƌưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ.

ᴛʜᴜ̛́ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴛ ƌᴇ̂̉ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ, ɢɪᴀ ƌɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ ƌɪ̀ɴʜ, хᴀ̃ ᴘʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ хᴀ̃ ᴘʜưᴏ̛̀ɴɢ. ɴᴇ̂́ᴜ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ƌᴀ̉ᴍ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ǫᴜᴀ̂ɴ ƌᴏ̣̂ɪ ѕᴇ̃ ƌᴀ́ᴘ ᴜ̛́ɴɢ, ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ʙᴏ̣̂ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴘ ʜᴏ̂̀ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ɴᴀ̀ʏ. ʜᴜʏ ƌᴏ̣̂ɴɢ ʙᴀɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ɴ, ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴛᴏ̂̉ ǫᴜᴏ̂́ᴄ, ᴄᴀ́ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴜ̛̣ᴜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ʙɪɴʜ, ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ, ᴄᴏ̂ɴɢ ƌᴏᴀ̀ɴ, ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃, ʜᴏ̣̂ɪ ɴᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ… ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ƌᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ, ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ, ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ, ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ƌᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ɴɢᴀ̣̆ᴛ. ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ʟᴀ̀ ƌᴇ̂̉ ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴅᴀ̂ɴ, ᴠɪ̀ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴠᴀ̀ ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ.

ᴛʜᴜ̛́ ʜᴀɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ƌᴇ̂̉ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴀ̆ɴ, ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴍᴀ̣̆ᴄ. ᴅưᴏ̛́ɪ ѕᴜ̛̣ ᴄʜɪ̉ ʜᴜʏ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ƌɪ̣ᴀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ, ᴠᴏ̛́ɪ ѕᴜ̛̣ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ, ǫᴜᴀ̂ɴ ƌᴏ̣̂ɪ ѕᴇ̃ ᴄʜᴜ̉ ᴛʀɪ̀ ʟᴏ ʟưᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ, ƌᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʜᴇ̂́ᴛ ѕᴜ̛́ᴄ ᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ, ʟɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ, ᴛᴀ̣̂ɴ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴋʜᴀ́ᴄ ƌᴇ̂̉ ᴄᴜɴɢ ᴜ̛́ɴɢ ʟưᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ƌɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ƌᴀ̉ᴍ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ƌᴏ̂́ɪ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ.

ᴛʜᴜ̛́ ʙᴀ ʟᴀ̀ ᴠᴇ̂̀ ʙᴀ̉ᴏ ƌᴀ̉ᴍ ᴠᴇ̂̀ ʏ ᴛᴇ̂́. ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄưᴏ̛̀ɴɢ ɴᴀ̆ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̂́ᴘ хᴀ̃ ᴘʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴏ̂ хʏ ʏ ᴛᴇ̂́, ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣, ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴛư, ʏ ᴛᴀ́, ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃, ƌɪᴇ̂̀ᴜ ᴅưᴏ̛̃ɴɢ…, ʙᴏ̂̉ ѕᴜɴɢ ɴɢᴀʏ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ хᴀ̃, ᴘʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ƌᴇ̂̉ ƌɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴɢᴀʏ ᴛᴀ̣ɪ хᴀ̃, ᴘʜưᴏ̛̀ɴɢ. ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ѕᴀ̆̃ɴ ѕᴀ̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ хᴇ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ, ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̣̂ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ƌᴇ̂̉ ƌᴀ́ᴘ ᴜ̛́ɴɢ ᴋʜɪ ᴄᴀ̂̀ɴ. ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴄᴏ́ ʙᴀ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ƌɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿: ᴛᴀ̣ɪ хᴀ̃ ᴘʜưᴏ̛̀ɴɢ, ᴛᴀ̣ɪ ǫᴜᴀ̣̂ɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́, ᴛʀᴏɴɢ ƌᴏ́ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ ʏᴇ̂́ᴜ ʟᴏ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴᴀ̣̆ɴɢ. ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʜɪ́ ƌɪᴇ̂̉ᴍ ƌɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ғ𝟶 ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜư ƌɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ɴᴏ̛ɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴄᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀɴ ᴛʜᴏᴀ́ɴɢ ᴍᴀ́ᴛ, ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ƌᴏ̂ɴɢ ʏ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̂ʏ ʏ, ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄưᴏ̛̀ɴɢ ʜưᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ƌɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ǫᴜᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ƌᴀ̣ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ… ɢɪᴀ̉ᴍ ᴛᴏ̂́ɪ ƌᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ. ʙᴏ̣̂ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜưᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ɴᴀ̀ʏ.

ᴛʜᴜ̛́ ᴛư, ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄưᴏ̛̀ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ƌᴇ̂̉ ʙᴀ̉ᴏ ƌᴀ̉ᴍ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣, ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ, ᴀɴ ᴅᴀ̂ɴ. ᴄᴀ̂́ᴘ ᴜ̉ʏ, ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ, ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀɪ̣, ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴛᴏ̂̉ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ƌᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ƌᴀ̂̉ʏ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ, ᴠᴀ̣̂ɴ ƌᴏ̣̂ɴɢ, ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ, ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ƌᴇ̂̉ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʀᴏ̃ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ʟᴀ̀ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴏ̛̣ɪ, ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴠᴜ̣ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ, “ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠɪ̀ ʟᴏ̛̣ɪ ɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ”.

ᴛʜᴜ̛́ ɴᴀ̆ᴍ, ᴠᴇ̂̀ ᴀɴ ѕɪɴʜ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ᴛᴘ ʜᴏ̂̀ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴏ̣̂, ɴɢᴀ̀ɴʜ ƌᴀ̃ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪᴀ̉ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ. ʙᴏ̣̂ ʟᴀᴏ ƌᴏ̣̂ɴɢ-ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ʙɪɴʜ ᴠᴀ̀ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴜ̉ ᴛʀɪ̀, ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ хᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴍ ѕᴀ́ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ƌᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̉ ѕᴏ́ᴛ ƌᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣; ʟᴜ̛̣ᴄ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴄᴏ̛ ѕᴏ̛̉ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄưᴏ̛̀ɴɢ ɴᴀ̆́ᴍ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ƌᴇ̂̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ɴɢᴀʏ ʟưᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̂ ɢɪᴀ ᴄư, ʟᴀɴɢ ᴛʜᴀɴɢ…

ᴛʜᴜ̛́ ѕᴀ́ᴜ, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ хᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ “ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴛᴏ̂́ᴄ” ᴛʜᴇᴏ ʜưᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴏ̣̂ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ, ᴋᴇ̂̉ ᴄᴀ̉ ƌᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̣̂ɴ ɴʜᴀ̀ хᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ, ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ғ𝟶 ɴʜᴀɴʜ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ƌᴏ̂́ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̉ ѕᴏ́ᴛ, ᴘʜᴀ̂ɴ ʟᴏᴀ̣ɪ ƌɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ɴɢᴀʏ, ʙᴏ́ᴄ ᴛᴀ́ᴄʜ ғ𝟶 ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ƌᴏ̂̀ɴɢ. ʙᴏ̣̂ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴄʜᴜ̉ ᴛʀɪ̀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ɴᴀ̀ʏ.

ᴛʜᴜ̉ ᴛưᴏ̛́ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ, ᴛɪ́ɴʜ ᴛᴏᴀ́ɴ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴅɪ ᴅᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴏ̣̂ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ƌɪ̣ᴀ ƌɪᴇ̂̉ᴍ ƌᴇ̂̉ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ, ɢɪᴀ̉ᴍ ᴍᴀ̣̂ᴛ ƌᴏ̣̂ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɴʜư ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ƌᴀ̃ ƌưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴛɪ̉ɴʜ ᴘʜɪ́ᴀ ʙᴀ̆́ᴄ, ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʀᴀ̣ɪ ǫᴜᴀ̂ɴ ƌᴏ̣̂ɪ, ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̣ᴄ, ᴄᴏ̛ ѕᴏ̛̉ ʟưᴜ ᴛʀᴜ́… ᴄʜᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button