Tin HayTin Mới

Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ: Tᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴛᴀxɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɢᴜ̣ᴄ ʙᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̆́ᴛ ɴɢᴀɴɢ ᴄᴏ̂̉

Tʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̆̀ᴍ ʙᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴏ̛̉ ᴄᴏ̂̉, ᴄᴀ̣ɴʜ đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴛᴀxɪ ᴍᴀ̀ᴜ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ đᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴀ́ᴄʜ ɴᴜ́ɪ.

Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 17ʜ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 19/8, ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴋʜɪ đɪ ǫᴜᴀ Qᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴏ̣̂ 7B, đᴏᴀ̣ɴ ǫᴜᴀ ᴛʜᴏ̂ɴ Tᴀ̂ɴ Hᴏ̣̂ɪ (xᴀ̃ Cᴀ̂̉ᴍ Sᴏ̛ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Aɴʜ Sᴏ̛ɴ, ᴛɪ̉ɴʜ Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ), ᴛʜɪ̀ ᴛᴀ́ ʜᴏ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ɢᴜ̣ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴠᴜ̃ɴɢ ᴍᴀ́ᴜ ʙᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ.

Mᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ, ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̆́ᴛ ɴɢᴀɴɢ ᴄᴏ̂̉, ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴀ̀ᴏ ᴋʜᴀ́ᴄ. Cᴀ́ᴄʜ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴠᴀ̀ɪ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴍᴇ́ᴛ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴛᴀxɪ ᴍᴀ̀ᴜ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ đᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴀ́ᴄʜ ɴᴜ́ɪ.


Cʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴅᴏ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ đᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴀ́ᴄʜ ɴᴜ́ɪ ʙᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴀ̀ɪ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴍᴇ́ᴛ.

Qᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ɴᴀ̣ɴ ʟᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴛᴀxɪ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴛʀᴜ́ ᴏ̛̉ xᴀ̃ Pʜᴜ́ᴄ Sᴏ̛ɴ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Aɴʜ Sᴏ̛ɴ). Tʀᴇ̂ɴ ɢʜᴇ̂́ ʟᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴀxɪ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴍᴀ́ᴜ ᴠᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̃ɪ…

Bᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̣̂ɴ đɪ̣ɴʜ, ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴛᴀxɪ ʙɪ̣ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜɪ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ xᴇ, ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴍᴀ̂́ᴛ ʟᴀ́ɪ ʟᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴀ́ᴄʜ đᴏ̂̀ɪ ʙᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Nᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ sᴀᴜ đᴏ́ ᴄᴏ̂́ ᴍᴏ̛̉ ᴄᴜ̛̉ᴀ xᴇ ᴛʜᴀ́ᴏ ᴄʜᴀ̣ʏ, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 30 ᴍᴇ́ᴛ ᴛʜɪ̀ đᴏ̂̉ ɢᴜ̣ᴄ ʙᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴀ́ᴄʜ xᴀ ᴋʜᴜ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴜ̛. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀ́ᴘ ʀᴀɴʜ ɢɪᴜ̛̃ᴀ 2 xᴀ̃ Hᴜ̀ɴɢ Sᴏ̛ɴ ᴠᴀ̀ Cᴀ̂̉ᴍ Sᴏ̛ɴ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Aɴʜ Sᴏ̛ɴ).


Nᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɢᴜ̣ᴄ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʙᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴏ̛̉ ᴄᴏ̂̉.

Tʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴀ́ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴏ̂̀ɴɢ Tᴜʏᴇ̂́ɴ – Tʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Aɴʜ Sᴏ̛ɴ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ǫᴜᴀ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ ᴄᴏ́ đᴀ̣̆ᴄ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴʜᴜ̛ sᴀᴜ: ᴍᴀ̣̆ᴄ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ʙᴏ̀ xᴀɴʜ, ᴀ́ᴏ ᴘʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ, ᴅᴀ́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̣̂ᴘ, ᴄᴀᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 1,6ᴍ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ ʙᴏ̣̂, ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ᴠᴀ̀ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴍᴀ́ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ.

Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Aɴʜ Sᴏ̛ɴ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ́ đᴀ̣̆ᴄ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ ᴠᴜɪ ʟᴏ̀ɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄʜᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Aɴʜ Sᴏ̛ɴ, ǫᴜᴀ sᴏ̂́ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ: 0915.909.595 ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴀ́ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴏ̂̀ɴɢ Tᴜʏᴇ̂́ɴ – Tʜᴜ̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Aɴʜ Sᴏ̛ɴ. Mᴏ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ sᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̉ᴏ ᴍᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ đᴏ̂́ɪ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button