Tin HayTin Mới

Cʜɪᴇ̂́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̂ɴɢ “xᴏ́ᴀ sᴏ̂̉” ᴄᴀ̉ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ

Cᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀɴʜ sᴀ́ᴄʜ ᴛʀɪ́ᴄʜ ɴɢᴀɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴜ̣ ɴᴀ̣ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ (TNGT) ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ ᴛᴜ̛̀ ᴛᴀʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ CSGT, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ʙɪ̣ ᴀ́ᴍ ᴀ̉ɴʜ ʙᴏ̛̉ɪ 3 ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ. Tʜᴇ̂́ ɴᴇ̂ɴ ᴅᴜ̀ đᴀ̃ xᴇ̂́ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛɪ̀ᴍ đᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʙᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̣ɴʜ ᴀ̂́ʏ.
Cʜɪᴇ̂̀ᴜ ǫᴜᴇ̂ ᴠᴏ̣ɴɢ ɴᴏ̂̃ɪ đᴀᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ

Tʀᴏ̛̀ɪ sᴀ̂ᴍ sᴀ̂̉ᴍ ᴛᴏ̂́ɪ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ 2 ᴛᴀ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Lᴀ̂̀ᴍ ᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̂ɴ Vᴜ̣ Bᴀ̉ɴ, ɴᴀ̆̀ᴍ ᴄᴜᴏ̂́ɪ xᴀ̃ Mɪɴʜ Tʀɪ́, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Sᴏ́ᴄ Sᴏ̛ɴ, Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴏ́ɴɢ ᴅᴀ́ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴀɪ. Vᴇ̉ ʙᴇ̂̀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴᴏ́ ᴠᴜ̛̀ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ ᴄʜᴜ̉ xᴀ̂ʏ ᴄᴀ̂́ᴛ, ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ đᴇ̂̉ ᴍᴏ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ ᴍᴜ̀ɪ ᴠᴜ̛̃ᴀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴘʜᴀ̉ɴɢ ᴘʜᴀ̂́ᴛ. Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀, sᴏɴɢ ᴄᴀ́ɴʜ ᴄᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʙᴀ̀ Lᴀ̂̀ᴍ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̃ɴɢ, ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴄᴀ̂́ᴘ 4 ᴘʜɪ́ᴀ đᴀ̂̀ᴜ ʜᴏ̂̀ɪ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̛́ɪ xᴀ̂ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ́ᴀ.

Cʜᴜ̛̀ɴɢ 15 ᴘʜᴜ́ᴛ sᴀᴜ, ᴏ̂ɴɢ Đᴀ̀ᴏ Vᴀ̆ɴ Nᴀ̆ᴍ (ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ Lᴀ̂̀ᴍ) ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀. Gᴀ̣̆ᴘ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ, ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴇ̃ ʙᴀ̉ᴏ: “Bᴀ̀ ɴʜᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ sᴀɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴏ̛̉ xᴀ̃ ʙᴇ̂ɴ, ᴍᴀ̂́ʏ đᴜ̛́ᴀ đɪ ʟᴀ̀ᴍ, đɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴀ̉. Tᴏ̂ɪ ᴛʀᴀɴʜ ᴛʜᴜ̉ ᴛʜᴀ̉ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀ̂ᴜ ʀᴀ đᴏ̂̀ɴɢ”. “Bᴀɴ ɴᴀ̃ʏ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴏ̣ɪ, ʙᴀ̉ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ́ᴄʜ, ᴛᴏ̂ɪ đᴏᴀ́ɴ ᴍᴀ̃ɪ ᴍᴀ̀ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʀᴀ ᴀɪ” – ᴏ̂ɴɢ Nᴀ̆ᴍ ɴᴏ́ɪ, ʀᴏ̂̀ɪ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀. Mᴏ̛́ɪ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 60, ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Nᴀ̆ᴍ đᴀ̃ ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴜ̣ ᴋʜᴜ̣. Kʜᴜᴏ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴʜᴀ̆ɴ ɴʜᴇᴏ, ʜᴏ̂́ᴄ ʜᴀ́ᴄ ᴠᴀ̀ đᴏ̂ɪ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴜ̛̃ɴɢ.

Nɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ – Tʜᴏ̛ᴍ ɢɪᴏ̛̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉

Nʜᴀ̆́ᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ, ᴏ̂ɴɢ Nᴀ̆ᴍ ᴛʜᴏ̛̉ ᴅᴀ̀ɪ: “Đᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ ʟᴀ̆́ᴍ ᴄʜᴜ́ ᴀ̣! Cᴀ̉ ʙᴏ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ, ᴄᴏ̀ɴ ɢɪ̀ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̃ ʜᴏ̛ɴ. Ở ᴍᴀ̂́ʏ ᴄᴀ́ɪ xᴀ̃ ʙᴀ́ɴ sᴏ̛ɴ đɪ̣ᴀ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴄᴏ́ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɴᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ̉ᴍ ᴋʜᴏ̂́ᴄ đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴇ̂́”! Qᴜᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ đᴜ̛́ᴛ ǫᴜᴀ̃ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʟᴜ̣ᴄ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜɪ̣ Đᴀ̀ᴏ Tʜɪ̣ Tʜᴏ̛ᴍ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴛʜᴜ̛́ 3 ᴛʀᴏɴɢ 7 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ Nᴀ̆ᴍ. Vᴀ̀ᴏ ᴅɪ̣ᴘ ɴᴀ̀ʏ ʜᴏ̂̀ɪ 2004, ᴋʜɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴀ̣ᴛ ʟᴜ́ᴀ ᴍᴜ̀ᴀ sᴏ̛́ᴍ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴏ̂̀ɴɢ đᴀɴɢ đᴏ̣̂ ᴄʜɪ́ɴ ʀᴏ̣̂, ᴄʜɪ̣ Tʜᴏ̛ᴍ ʙᴇ̃ɴ ʟᴇ̃ɴ xɪɴ ᴘʜᴇ́ᴘ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ Hᴀ̀ Vᴀ̆ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴏ̛̉ xᴀ̃ Mɪɴʜ Pʜᴜ́ ᴋᴇ̂́ ʙᴇ̂ɴ.

Nɢᴀ̀ʏ ᴀ̂́ʏ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴏ̂ɴɢ Nᴀ̆ᴍ ᴠᴀ̀ ʙᴇ̂ɴ đᴀ̀ɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴀɪ đᴇ̂̀ᴜ ɴɢʜᴇ̀ᴏ ᴄᴀ̉ ɴᴇ̂ɴ đᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴏ̛ᴍ – Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ đᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ, sᴏɴɢ ᴛʀᴀ̀ɴ ɴɢᴀ̣̂ᴘ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ᴠᴜɪ. Hᴏ̣ ʜᴀ̀ɴɢ, ʟᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ đᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ đᴏ̂ɴɢ đᴜ̉. Gᴀ̂̀ɴ 1 ɴᴀ̆ᴍ sᴀᴜ, đᴏ̂ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴇ̉ ᴀ̂́ʏ sɪɴʜ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ đᴀ̂̀ᴜ ʟᴏ̀ɴɢ đᴀ̣̆ᴛ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ Hᴀ̀ Mᴀ̣ɴʜ Qᴜʏᴇ̂́ᴛ. “Tʜᴀ̆̀ɴɢ ʙᴇ́ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ̂ɪ ɴɢᴏ̂. Bᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ɢᴀ̂́ᴜ ᴠᴀ́ ᴠᴀɪ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴᴏ́ ʀᴀ̂́ᴛ ᴘʜᴀ̀ᴍ ᴀ̆ɴ ᴠᴀ̀ ᴍᴀᴜ ʟᴏ̛́ɴ. Lᴏᴀ́ɴɢ ᴄᴀ́ɪ đᴀ̃ đɪ ʜᴏ̣ᴄ ʟᴏ̛́ᴘ 1 ʀᴏ̂̀ɪ” – ᴏ̂ɴɢ Nᴀ̆ᴍ ʜᴏ̂̀ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ. Rᴏ̂̀ɪ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ: “Vᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏɴ Tʜᴏ̛ᴍ ᴄʜᴀ̆ᴍ ᴄʜɪ̉ ᴠᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̉ᴏ ʙᴀɴ ɴʜᴀᴜ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̆ɴ. Cʜᴜ́ɴɢ ɴᴏ́ ɴᴏ́ɪ ᴋʜɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ᴠᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ đᴇ̉ đᴜ̛́ᴀ ᴛʜᴜ̛́ ʜᴀɪ. Vᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀… ᴄᴀ́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ́ɪ ᴀ́ᴄ ᴋɪᴀ đᴀ̃ ʜᴀ̣ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀ ᴄᴏɴ ʙᴇ́” – ᴏ̂ɴɢ Nᴀ̆ᴍ ɴɢʜᴇ̣ɴ ɴɢᴀ̀ᴏ.

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ʙᴀ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̣ɴʜ

Rᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Nᴀ̆ᴍ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʟᴀ̂̀ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴀɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̃ᴏ ɴᴀ̀ʏ. Mɪɴʜ Tʀɪ́ ᴠᴀ̀ Mɪɴʜ Pʜᴜ́ ʟᴀ̀ ʜᴀɪ xᴀ̃ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̂́ᴄ ɢɪᴏ̛́ɪ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ. Đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ɴɢ ɴᴏ̂́ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ɴɢ, ǫᴜᴀɴʜ ᴄᴏ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̛́ xᴇ̉ ɴɢᴀɴɢ, xᴇ̉ ᴅᴏ̣ᴄ ɴʜᴜ̛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴏ̛̀ ʀᴜᴏ̣̂ɴɢ sᴀᴜ ᴠᴜ̣ ɢᴀ̣̆ᴛ. Cʜᴏ̂́ᴄ ᴄʜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ʙᴀ, ʙᴏ̂́ɴ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ “ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɪ” ᴛʀᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ʀᴏ̂̀ ɢᴀ ᴘʜᴏ́ɴɢ ʙᴀ̣ᴛ ᴍᴀ̣ɴɢ. Đᴇ̂̉ đᴇ̂́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ʙᴀ̀ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛ ᴏ̂ɴɢ Nᴀ̆ᴍ ᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̂ɴ Gᴏ̂́ᴄ Tʜᴏ̂ɴɢ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴏ̉ɪ ᴛʜᴀ̆ᴍ. Đᴀ́ᴘ ʟᴏ̛̀ɪ ʜᴏ̉ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̣, ᴄʜɪ̣ ʙᴀ́ɴ ɢɪᴏ̀ ᴄʜᴀ̉ ᴏ̛̉ đᴀ̂̀ᴜ xᴀ̃ Mɪɴʜ Pʜᴜ́ ɴʜᴀɴʜ ɴʜᴀ̉ᴜ: “Nʜᴀ̀ ʙᴀ̀ Nᴀ̆ᴍ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʙɪ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ́ɴ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜ̛́ ɢɪ̀”? “Cʜᴜ́ ᴄᴜ̛́ đɪ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ́ɪ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴇ̂ ᴛᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ, ǫᴜᴀ ᴜ̉ʏ ʙᴀɴ xᴀ̃, ʀᴏ̂̀ɪ đɪ ʟᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ ᴋᴇ̂ɴʜ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛʜᴏ̂ɪ” – ᴄʜɪ̣ ʙᴀ́ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴅᴀ̂̃ɴ. Cʜɪ̉ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪ̣ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ “ᴄʜᴜᴀ” ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ: “Bᴀ̀ ᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂̉ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̂́ʏ”!

Bᴀ̀ Nᴀ̆ᴍ ᴋʜᴏ́ ǫᴜᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴀ̀ʏ đɪ̣ɴʜ ᴍᴇ̣̂ɴʜ xᴀ̉ʏ đᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ

Qᴜᴀ̉ đᴜ́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ̣ ʙᴀ́ɴ ɢɪᴏ̀ ᴄʜᴀ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ xᴇ́ᴛ, ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Nᴀ̆ᴍ, ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Tʜᴏ̛ᴍ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴀ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ʙᴀ̀ đᴀᴜ ᴋʜᴏ̂̉ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴄʜɪ́ ɪ́ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴏ̛̉ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ đᴏ̂̀ɪ ɴᴜ́ɪ Sᴏ́ᴄ Sᴏ̛ɴ ɴᴀ̀ʏ. Bᴀ̀ Nᴀ̆ᴍ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̣ɪ “ɴʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ” ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ʀᴇ̂̉. “Dᴜ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴜᴏ̂́ɴ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴜ̛̀ ʙᴏ̉ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʏ́ đɪ̣ɴʜ đᴜ̛ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏɴ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ ɴᴏ̣̂ɪ ᴏ̛̉ Pʜᴜ́ Xᴜʏᴇ̂ɴ sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ” – ᴀɴʜ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴏ̂̀ɴɢ Qᴜᴀ̂ɴ (ᴄᴏɴ ʀᴇ̂̉ ʙᴀ̀ Nᴀ̆ᴍ) ᴍᴏ̛̉ ʟᴏ̀ɴɢ.

Tʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ Qᴜᴀ̂ɴ, ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ ᴀɴʜ ᴠᴏ̂́ɴ sɪɴʜ ᴛᴏ̛́ɪ 5 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ, ᴠᴏ̛̣ ᴀɴʜ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴜ́ᴛ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀. Nᴀ̆ᴍ 1998, ʙᴏ̂́ ᴠᴏ̛̣ ᴀɴʜ ʙᴀ̣ᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ʀᴏ̂̀ɪ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ. Mᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ sᴀᴜ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀɴʜ ᴄᴀ̉ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴀ́ɴ ᴛᴜ̛̉ ʜɪ̀ɴʜ ᴠɪ̀ “ʟᴏ̛̃ ᴛᴀʏ” ɢɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛̣. Hᴏ̛ɴ 4 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀɴʜ ᴛʀᴀɪ ᴛʜᴜ̛́ 3 ᴍᴀ̂́ᴛ ᴠɪ̀ TNGT. Cᴏ̀ɴ ᴀɴʜ ᴛʀᴀɪ ᴛʜᴜ̛́ 2 ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴛʜɪ̀ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ʜᴏ̂̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴏ̉ ᴠɪ̀ ᴄʜᴏ́ ᴅᴀ̣ɪ ᴄᴀ̆́ɴ. Qᴜᴀ̂ɴ đɪᴇ̂̉ᴍ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ sᴜ̛̣ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛̣ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̀ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ɴɢᴀ̆́ɴ ɴɢᴜ̉ɪ, ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ “ʟᴀ̣ɴʜ ᴛᴏᴀ́ᴛ” ᴄᴀ̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Đᴇ̂̀ ᴄᴀ̣̂ᴘ đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ đɪ̣ɴʜ ᴍᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ ᴠᴏ̛̣, Qᴜᴀ̂ɴ ᴋᴇ̂̉ đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̂́ɪ 29/10/2011. Lᴜ́ᴄ ᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ 20ʜ30, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Qᴜᴀ̂ɴ đᴀɴɢ ɴɢᴏ̂̀ɪ xᴇᴍ ᴛɪᴠɪ, ʙᴀ̀ Nᴀ̆ᴍ ʟᴜ́ɪ ʜᴜ́ɪ ᴅᴏ̣ɴ ᴅᴇ̣ᴘ ɴɢᴏᴀ̀ɪ sᴀ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɢᴏ̣ɪ ᴅᴏ̂̀ɴ ᴅᴀ̣̂ᴘ ᴏ̛̉ ᴄᴏ̂̉ɴɢ. Mᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴀ̀ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴛɪɴ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴏ̛̉ ɢᴀ̂̀ɴ ᴜ̉ʏ ʙᴀɴ. Qᴜᴀ̂ɴ ᴄʜᴀ̣ʏ ɴʜᴜ̛ ʙᴀʏ ʀᴀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴠɪ̀ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴏ́ ᴠᴀ̀ɪ ᴛʀᴀ̆ᴍ ᴍᴇ́ᴛ. Đᴇ̂́ɴ ɴᴏ̛ɪ, Qᴜᴀ̂ɴ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̂̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴀɴʜ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ đᴜ̛́ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴᴀ̆̀ᴍ ʙᴀ̂́ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ, ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜɪ̣ Tʜᴏ̛ᴍ ᴛʜɪ̀ ɴɢᴀ̂́ᴛ ʟɪ̣ᴍ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʀᴀ̃ɴʜ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴇ̂ ᴛᴏ̂ɴɢ. Qᴜᴀ̂ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴇ̂́ đᴜ̛́ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴀ̣ᴍ xᴀ́, ʀᴏ̂̀ɪ ǫᴜᴀʏ ʀᴀ ᴄᴏ̃ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀɴʜ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ᴏ sᴏ̛ ᴄᴜ̛́ᴜ.

Tʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴏ̛̉ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Pʜᴜ́ᴄ Yᴇ̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ sᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ. Hᴏ̛ɴ 1 ɢɪᴏ̛̀ sᴀᴜ, ɴɪᴇ̂̀ᴍ ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ Hᴀ̀ Mᴀ̣ɴʜ Qᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̆́ᴛ ʟɪ̣ᴍ. Qᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴏ̛́ ʟᴀ̣ɪ: “Lᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ᴅᴜ̛̃ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜɪ́ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴍᴇ̣ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂ɪ ǫᴜ̣ʏ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴍᴀ̀ ɴɢᴀʏ ᴄᴀ̉ ᴛᴏ̂ɪ đᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̛̃ɴɢ”! “Vᴇ̂̀ ᴅᴀɴʜ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴛʜɪ̀ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ đɪ ʙᴀ ᴍᴀ̣ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ʟᴀ̀ ʜᴏ̛ɴ ᴛʜᴇ̂́ ᴠɪ̀ ᴄʜɪ̣ Tʜᴏ̛ᴍ đᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ 5” – ᴄᴏɴ ʀᴇ̂̉ ʙᴀ̀ Nᴀ̆ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴀ̣̂ʏ.

Lᴏᴀ́ɴɢ ᴛʜᴏᴀ́ɴɢ ɴɢʜᴇ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, ʙᴀ̀ Nᴀ̆ᴍ ʙᴏ̉ đᴜ̛́ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʟᴜ̃ɴ ᴄᴜ̃ɴ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴏ̛̉ sᴀ̂ɴ, ʟᴀ̣̆ɴɢ ʟᴇ̃ đɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀. Bᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋɪ̀ᴍ ɴᴇ́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̉ᴍ xᴜ́ᴄ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂́ɴ ɴᴏ̂̃ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Nᴀ̆ᴍ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ ᴋɪᴇ̣̂ᴛ. Nɢᴀʏ ᴄᴀ̉ ᴄʜᴜ́ᴛ ɪ́ᴛ sᴜ̛́ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴏ̛̉ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 66 ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴇᴏ ʟᴇ́ᴛ. Tʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛̉ ʙᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ɪ ʜᴏ̣ᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ.

Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̛ɪ ɢᴏ̛̣ɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ʙᴀ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̣ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ɢᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ: “Cʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̂ᴍ ʙɪ̣ ɴᴀ̣ɴ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ɴᴏ́ ᴄʜᴏ̛̉ ɴʜᴀᴜ xᴜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴀ̆ɴ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ đᴜ̛́ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ. Cʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏᴀ̣ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɪ, ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ ʙɪ̣ xᴇ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̂ɴɢ đᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ”. “Cᴀ́ɪ ɴɢᴜ̛̃ ᴀ̂́ʏ ᴄʜɪ̉ ʙᴏ̉ ᴛᴜ̀ ᴍᴀ̂́ʏ ɴᴀ̆ᴍ ᴛʜɪ̀ đᴀ́ɴɢ ɢɪ̀!

Nʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̃ ᴄᴀ̂́ᴍ ᴛɪᴇ̣̂ᴛ, xᴇ ᴘʜᴀ́ᴏ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ đᴇ̀ɴ ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ ɴᴏ́ ᴄᴜ̛́ ʟᴀᴏ ᴀ̂̀ᴍ ᴀ̂̀ᴍ. Nᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴇ̃ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴏ́ ᴛʜᴏ̂ɪ” – ʙᴀ̀ Nᴀ̆ᴍ ᴄʜᴜᴀ ᴄʜᴀ́ᴛ. Kᴇ̂́ ʟᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣, Qᴜᴀ̂ɴ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʜᴇ̂ᴍ: “Cᴀ́ɪ xᴇ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̂ɴɢ đᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ đᴇ̀ɴ, ɢᴀ̃ ʟᴀ́ɪ xᴇ ɴʜᴏ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀʏ đɪ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Aɴʜ ᴛᴏ̂ɪ ʙɪ̣ ᴄʜᴏ́ɪ ᴍᴀ̆́ᴛ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ”.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button