Tin HayTin Mới

T̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼.̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼.̼i̼ ̼c̼.̼ấ̼.̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼

S̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼5̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼8̼/̼8̼)̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼1̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

 

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼i̼ề̼u̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼ở̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼ố̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼,̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼m̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼A̼n̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼o̼l̼u̼m̼b̼i̼a̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼o̼l̼u̼m̼b̼i̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼(̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

X̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼A̼n̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼

̼N̼g̼à̼n̼h̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼A̼n̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼5̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼/̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button