Tin HayTin Mới

V̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼è̼,̼ ̼3̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼u̼̼̼ố̼̼̼i̼̼̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼7,̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼ỗ̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼P̼h̼ú̼ ̼V̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼

̼B̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼8̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ệ̼t̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼.̼

̼Đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼5̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼á̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼K̼h̼e̼ ̼S̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼(̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼è̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼B̼é̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼”̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼L̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼6̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼”̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼5̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ơ̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼B̼a̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼”̼B̼a̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼,̼ ̼b̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼”̼.̼ ̼V̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

̼Í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼á̼y̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼m̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button