Uncategorized

V̼ụ̼ ̼Đ̼â̼.̼M̼ ̼C̼h̼ế̼.̼T̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼ì̼ ̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼V̼ư̼ợ̼t̼ ̼Đ̼è̼n̼ ̼Đ̼ỏ̼:̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼á̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼Q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼G̼ó̼p̼ ̼1̼4̼1̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼

J

M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼1̼4̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼)̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼1̼4̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼5̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼)̼.

Vụ đâm chết người vì nhắc vượt đèn đỏ: Trung tá CSGT quyên góp 141 triệu

̼V̼ụ̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼:̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼1̼4̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼
̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼n̼
̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼4̼/̼4̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼)̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼é̼o̼ ̼l̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼

̼D̼ù̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button