Uncategorized

K̼I̼N̼H̼ ̼H̼O̼À̼N̼G̼ ̼𝙽̼𝚐̼𝚑̼𝚒̼̣̼𝚌̼𝚑̼ ̼𝚝̼𝚞̛̼̼̼̉ ̼ ̼G̼.̼I̼ế̼t̼ ̼M̼ẹ̼,̼ ̼C̼h̼ô̼n̼ ̼X̼.̼Á̼.̼C̼ ̼P̼h̼i̼ ̼T̼a̼n̼.̼G̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼L̼ấ̼y̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼i̼ ̼H̼á̼t̼ ̼K̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Y̼ê̼u̼.̼

by J

B̼ự̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼h̼ố̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼4̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼


̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼3̼)̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼h̼ố̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼5̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼4̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼)̼.̼

̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼8̼/̼4̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼3̼2̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ỏ̼ ̼s̼ắ̼n̼.̼

̼D̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼h̼ố̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button