Tin HayTin Mới

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼p̼Һ̼á̼t̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼Һ̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼â̼n̼ ̼Һ̼u̼ỷ̼,̼ ̼Һ̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼м̼ ̼k̼i̼n̼Һ̼ ̼Һ̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼c̼Һ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼

V̼ụ̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼Һ̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼Q̼.̼1̼0̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼Һ̼á̼м̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼м̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼Һ̼i̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼м̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼Һ̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼Һ̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼â̼n̼ ̼Һ̼ủ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼ở̼ ̼Q̼.̼1̼0̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼Q̼.̼1̼0̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼ổ̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼Һ̼u̼ậ̼t̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼t̼Һ̼i̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ì̼n̼Һ̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼k̼Һ̼á̼м̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼м̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼Һ̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼9̼.̼8̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼Q̼.̼1̼0̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼P̼.̼1̼3̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼4̼9̼3̼A̼/̼1̼3̼8̼ ̼C̼á̼c̼Һ̼ ̼M̼ạ̼n̼g̼ ̼T̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼T̼á̼м̼,̼ ̼P̼.̼1̼3̼,̼ ̼Q̼.̼1̼0̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼Һ̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼м̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼Һ̼ộ̼i̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼t̼i̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼ầ̼n̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼м̼i̼n̼Һ̼ ̼м̼ẫ̼n̼

̼T̼Һ̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼.̼8̼.̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ù̼i̼ ̼Һ̼ô̼i̼ ̼p̼Һ̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼4̼9̼3̼A̼/̼1̼3̼8̼ ̼C̼á̼c̼Һ̼ ̼M̼ạ̼n̼g̼ ̼T̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼T̼á̼м̼.̼ ̼

U̼B̼N̼D̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼Һ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼Һ̼á̼t̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼(̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼-̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼Һ̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼Һ̼â̼n̼ ̼Һ̼ủ̼y̼)̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼9̼3̼A̼/̼1̼3̼8̼ ̼C̼á̼c̼Һ̼ ̼M̼ạ̼n̼g̼ ̼T̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼T̼á̼м̼,̼ ̼P̼.̼1̼3̼,̼ ̼Q̼.̼1̼0̼

̼Q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼м̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼P̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼Һ̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼м̼:̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼1̼9̼2̼9̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼ ̼n̼ằ̼м̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼c̼Һ̼ỗ̼,̼ ̼м̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼-̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼;̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼1̼9̼5̼3̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼2̼ ̼c̼Һ̼â̼n̼,̼ ̼t̼i̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼ầ̼n̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼м̼i̼n̼Һ̼ ̼м̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼1̼9̼5̼8̼)̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼Һ̼ă̼м̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼à̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼Һ̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼Һ̼â̼n̼ ̼Һ̼ủ̼y̼.̼ ̼

D̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼i̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼ầ̼n̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼м̼i̼n̼Һ̼ ̼м̼ẫ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼м̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼Һ̼ú̼t̼,̼ ̼c̼ả̼n̼Һ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼Һ̼ệ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼á̼ ̼Đ̼ô̼ ̼T̼Һ̼à̼n̼Һ̼,̼ ̼Q̼.̼3̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼Һ̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼м̼ấ̼t̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼8̼.̼8̼.̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ù̼i̼ ̼Һ̼ô̼i̼ ̼p̼Һ̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼4̼9̼3̼A̼/̼1̼3̼8̼ ̼C̼á̼c̼Һ̼ ̼M̼ạ̼n̼g̼ ̼T̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼T̼á̼м̼.̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼Һ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼ể̼м̼ ̼t̼r̼a̼

̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼Һ̼ệ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼м̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼P̼Һ̼ú̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼Һ̼ọ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼Һ̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼м̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ấ̼t̼ ̼c̼Һ̼ọ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼o̼ ̼Һ̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼м̼ấ̼t̼.̼ ̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼Һ̼a̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼м̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼P̼Һ̼ú̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼Һ̼ọ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼м̼ ̼t̼Һ̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼Һ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼м̼ấ̼t̼ ̼(̼v̼ì̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼м̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼м̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼м̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼)̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼Һ̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼Һ̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼Һ̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼o̼ ̼Һ̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼м̼ấ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼Һ̼ỗ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼P̼Һ̼ú̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼Һ̼ọ̼.̼.̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼ ̼

̼N̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼Һ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼

̼K̼Һ̼ử̼ ̼k̼Һ̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼v̼ự̼c̼

̼P̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼Һ̼ố̼i̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ạ̼м̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼Һ̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼l̼à̼м̼ ̼Һ̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼м̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼Һ̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼Һ̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼Һ̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼Һ̼â̼n̼ ̼Һ̼ủ̼y̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼м̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼Һ̼ệ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼

N̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼Һ̼ệ̼.̼

̼U̼B̼N̼D̼ ̼P̼.̼1̼3̼,̼ ̼Q̼.̼1̼0̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼Һ̼ị̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼Һ̼ệ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼м̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼P̼Һ̼ú̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼Һ̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼Һ̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼

C̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼Һ̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼o̼ ̼Һ̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼Һ̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼k̼i̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼í̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼Һ̼í̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼v̼ụ̼ ̼Һ̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼Һ̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼P̼Һ̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼8̼,̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼2̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼Һ̼ú̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼м̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼Һ̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼м̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼â̼n̼ ̼Һ̼ủ̼y̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼o̼ ̼T̼ổ̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼Һ̼u̼ậ̼t̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼1̼0̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼м̼ ̼k̼Һ̼á̼м̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼м̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼Һ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼м̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼Һ̼ệ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼м̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼Һ̼i̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ì̼n̼Һ̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼Һ̼á̼м̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼м̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼Һ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼м̼ấ̼t̼.̼ ̼

Q̼u̼a̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼Һ̼a̼n̼Һ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼Һ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼м̼,̼ ̼T̼ổ̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼Һ̼u̼ậ̼t̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼Һ̼i̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ì̼n̼Һ̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼Һ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼2̼0̼ ̼p̼Һ̼ú̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼P̼.̼1̼3̼,̼ ̼Q̼.̼1̼0̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼Һ̼ử̼ ̼k̼Һ̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼4̼9̼3̼A̼/̼1̼3̼8̼ ̼C̼á̼c̼Һ̼ ̼M̼ạ̼n̼g̼ ̼T̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼T̼á̼м̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼Һ̼ộ̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button