Tin HayTin Mới

N̼ữ̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼D̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼á̼c̼ ̼S̼ĩ̼ ̼ ̼C̼ắ̼.̼M̼ ̼7̼ ̼’̼’̼Ố̼n̼g̼ ̼T̼i̼ê̼m̼ ̼2̼1̼C̼M̼’̼’̼ ̼V̼à̼o̼ ̼M̼ô̼.̼N̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼T̼ụ̼.̼C̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼3̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼.̼

M̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼2̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼.̼

Bác sỹ Nguyễn Duy Hướng bị bắt theo điều 117 BLHS - Báo Quốc Dân

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼“̼B̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼c̼ự̼u̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼D̼a̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼,̼ ̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼u̼ế̼)̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼
̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼-̼H̼u̼ế̼)̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼u̼ế̼.̼

Người đàn ông hành nghề bác sĩ suốt 4 năm bị phanh phui học chưa hết tiểu  học | baotintuc.vn

̼K̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼9̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼

Mở ảnh

̼B̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼9̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

Mở ảnh

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button