Tin HayTin Mới

T̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼:̼ ̼N̼g̼ử̼i̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼“̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼“̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼”̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼
̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼5̼K̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼.̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼.̼

 

̼V̼ì̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼)̼

̼B̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼b̼ổ̼,̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼3̼8̼,̼5̼ ̼-̼ ̼3̼9̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼i̼ ̼b̼ì̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼a̼r̼s̼-̼C̼o̼v̼-̼2̼.̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ú̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼o̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼r̼á̼t̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼n̼h̼a̼i̼ ̼ớ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ặ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼

 

̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼)̼

̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼C̼ụ̼ ̼8̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼v̼u̼i̼,̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼8̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼”̼.̼

̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼“̼c̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼”̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼d̼à̼i̼ ̼l̼ê̼ ̼t̼h̼ê̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼h̼à̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼d̼ầ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ử̼i̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ử̼i̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼a̼r̼s̼-̼C̼o̼v̼-̼2̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼C̼ầ̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼:̼ ̼“̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼”̼.̼

 

A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼)̼

̼L̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼!̼ ̼V̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼l̼ơ̼ ̼đ̼ễ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ị̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼d̼ễ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ỡ̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼i̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼.̼

̼S̼ơ̼ ̼s̼ẩ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ú̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ờ̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼l̼é̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼l̼é̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼“̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼L̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼d̼à̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ề̼n̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ằ̼n̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Ă̼n̼ ̼ớ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ử̼i̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼s̼ú̼t̼…̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼

 

̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼)̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼5̼K̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ả̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ơ̼ ̼đ̼ễ̼n̼h̼.̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

 

̼S̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ã̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ơ̼n̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼-̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button