Uncategorized

P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼u̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼á̼.̼c̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ P̼h̼ẫ̼n̼ ̼N̼ộ̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼r̼ó̼i̼ ̼N̼g̼ử̼a̼ ̼C̼o̼n̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼D̼â̼y̼ ̼T̼h̼u̼n̼ ̼V̼à̼o̼ ̼X̼e̼ ̼M̼á̼y̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼X̼á̼.̼C̼ ̼C̼.̼H̼ế̼t̼ ̼Ở̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

BJ

̼T̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼ủ̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼
̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼
̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼y̼

Tức giận vì con không muốn đi học, ông bố trói con trên xe máy chở đến  trường

C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼B̼ấ̼t̼ ̼k̼ì̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ị̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼i̼ể̼u̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼P̼h̼ù̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼4̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼.̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼à̼o̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼ặ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼і̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼C̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼і̼ể̼m̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ô̼t̼ ̼s̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼k̼ì̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼á̼p̼ ̼l̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button