Tin HayTin Mới

Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼“̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼T̼V̼”̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼:̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼“̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼”̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼ ̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼5̼/̼8̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼2̼ ̼–̼ ̼K̼Đ̼T̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼X̼á̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼m̼i̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼t̼h̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼.̼

 

K̼h̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼e̼o̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼t̼:̼ ̼“̼B̼ỏ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼a̼o̼ ̼l̼à̼ ̼V̼T̼V̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼o̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼N̼ó̼i̼”̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ỏ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ằ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼n̼é̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼a̼i̼?̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼à̼?̼”̼.̼

 

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼:̼ ̼“̼N̼h̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ù̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼l̼ê̼n̼”̼.̼

S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ó̼a̼ ̼m̼ạ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼Đ̼T̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼:̼ ̼“̼Đ̼ố̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼a̼o̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

S̼á̼n̼g̼ ̼1̼6̼/̼8̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼”̼ ̼–̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button