Tin HayTin Mới

Nʜᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ Hᴏᴀ̀ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ Vᴜ̃: Tᴏ́ᴍ ʟᴀ̣ɪ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ xᴇ ᴍᴀ́ʏ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀?

Tᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ʟᴀ̀ sᴏ̂́ ɴʜᴏ̉, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ sᴏ̂́ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ xᴇ ᴛᴏᴀ̀ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ, sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴋʜᴀ́ ᴋʜᴜ̉.ɴɢ ᴀ̂́ʏ, ɴᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪ ᴠᴇ̂̀ đᴀ̂ᴜ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴄʜᴏ ᴀɪ?

Cᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛́ ᴛᴏ̂̀ɴ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴀ̂́ʏ ʟᴀ̂ᴜ ɴᴀʏ, ɴʜᴜ̛ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴀɪ ᴄᴀ̂̀ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ, ᴠᴀ̀ ɴᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ɢɪᴜ́ᴘ ɪ́ᴄʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪ̀ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̉ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̂̃ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ xᴇ ɢᴀ̆́ɴ ᴍᴀ́ʏ, đᴏ́ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ.Nᴏ́ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ sᴜ̛̣ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ – ᴋʜᴀ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂, ʙᴀ̣ɴ ᴍᴜᴀ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴛᴜ̛̣ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ, xᴇ ᴄᴏ̣̂ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ɢɪ̀, ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀᴍ ᴋᴇ̂́ᴛ, ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ʟᴏ ᴄʜᴏ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀᴍ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣. Tᴏ̂ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʜᴏ̉ɪ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ đᴀ̂ʏ, ʙᴀ̣ɴ đᴀ̃ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ʙᴀ́ᴏ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴄʜᴏ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴄʜᴜ̛ᴀ? Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂́ᴛ, ᴍᴀ̀ đᴀ̂̀ʏ ʀᴀ̂̃ʏ ɴɢᴏᴀ̀ɪ, ᴛᴏ̂ɪ đᴏ̂́ ᴀɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ “ᴀ̆ɴ” đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ xᴜ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ xᴇ ᴍᴀ́ʏ đᴀ̂́ʏ?Mᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʟᴀ̀ “ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ”, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, ʙᴀ̣ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ “ʜɪᴇ̂̉ᴍ”, ᴄᴏ̀ɴ ʙᴀ̉ᴏ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ: “ʙᴀ̉ᴏ” ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ x.ᴀ́.ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ CSGT, “ʙᴀ̉ᴏ” ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ ʜᴏᴀ́ đᴏ̛ɴ ᴛɪᴇ̣̂ᴍ sᴜ̛̉ᴀ xᴇ (ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴄ ᴀ̀ ɴʜᴀ), ᴠᴀ̀ “ʙᴀ̉ᴏ” ᴍᴜᴏ̂ɴ ᴠᴀ̀ɴ ᴛʜᴜ̛́ ɴᴜ̛̃ᴀ.Kʜɪ xᴇ ɢᴀ̣̆ᴘ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́, đᴀ̂̉ʏ đɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴏ̂̃ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ xᴇ đᴀ̃ ɴʜᴜ̛ ʙ.ᴀ̆́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ɴɢ (ʟᴇ̃ ʀᴀ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ̛̉ xᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̣ɴ đɪ sᴜ̛̉ᴀ ʟᴀ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ).Vᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴏ̂́ ʟᴜᴏ̂ɴ, ᴄᴏ́ ʙᴀᴏ ᴛɪᴇ̣̂ᴍ sᴜ̛̉ᴀ xᴇ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴏ́ ʜᴏᴀ́ đᴏ̛ɴ đᴏ̉ đᴇ̂̉ ʙᴀ̣ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ xᴇ ᴍᴀ́ʏ đᴇ̂̀ɴ? Cʜᴏ̛ɪ ᴋʜᴏ́ ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴄʜᴏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ ɢɪᴏ̛̀ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴏ̛ɪ, ᴍᴀ̀ ᴄʜᴏ̛ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̀ɴɢ đᴀ̣̂ᴍ đᴀ̣̆ᴄ ʜᴏ̛ɴ, ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴏ̛́ɪ ᴋ.ɪ.ɴʜ ᴄʜᴜ̛́!Mᴜᴀ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ʟᴀ̀ ᴍᴜᴀ sᴜ̛̣ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʜᴀʏ ʟᴀ̀ đᴀɴɢ ᴍᴜᴀ sᴜ̛̣ ʀᴀ̆́ᴄ ʀᴏ̂́ɪ? Kʜɪ xᴇ ᴄᴏ̣̂ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ đᴀ̃ ᴍᴜᴏ̂ɴ ᴠᴀ̀ɴ ᴛʜᴜ̛́ ᴄᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ, ɢᴀ̣̆ᴘ đᴜ̉ ᴛʜᴜ̛́ ʏᴇ̂ᴜ sᴀ́ᴄʜ ɴʜᴜ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ́ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ, ᴄʜᴀ̉ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴ.ᴀ̣ɴ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀ̣.ɴ sᴀᴏ?

Mᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜɪ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ đᴜ́ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀɪ ᴄʜᴜ̛̃ “ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ”, ᴛʜɪ̀ sɪɴʜ ʀᴀ ᴄᴀ́ɪ ᴛʜᴜ̛́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ɢᴏ̣ɪ “ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ” ɴᴀ̀ʏ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀? Tʜᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ sᴏ̂́ɴɢ ᴄ.ʜ.ᴇ̂́.ᴛ ᴍᴀ̣̆ᴄ ʙᴀʏ ᴛʜᴇ̂́ sᴀᴏ?Tᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ʟᴀ̀ sᴏ̂́ ɴʜᴏ̉, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ sᴏ̂́ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ xᴇ ᴛᴏᴀ̀ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ, sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴋʜᴀ́ ᴋʜ.ᴜ̉ɴɢ ᴀ̂́ʏ, ɴᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪ ᴠᴇ̂̀ đᴀ̂ᴜ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴄʜᴏ ᴀɪ? Bᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ɢɪ̀ ᴍᴀ̀ ᴍᴇ̣̂ɴʜ ɢɪᴀ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ sᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ đᴜ̉ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ ɢɪᴀ́ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ɴʜᴜ̛ ᴛᴏ̂ᴍ ᴄᴀ́ ᴇ̂́ ʙᴀ́ɴ xᴏ̂̉ ᴛʜᴇ̂́? Ở đᴀ̂ʏ ᴄᴏ́ 2 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ, sᴀᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ đᴇ̂̉ ʙᴀ́ɴ ʜᴀ̣ ɢɪᴀ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ? Cᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜɪ̀ ᴀɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ?

Sᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ sᴜ̛̣ ᴀɴ ɴɢᴜʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̀ ʙᴀ́ɴ ɴʜᴜ̛ ʙᴀ́ɴ ʀᴀᴜ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́, ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪ̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ, ᴄʜᴀ̉ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛᴀ̣̂ᴛ ᴍᴀɴɢ ᴀ̀?Đᴀ̂́ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛʀᴀ̉ɪ ǫᴜᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̛ɴ ʙᴀ̃ᴏ ᴅɪ̣.ᴄʜ, ᴅᴀ̂ɴ đᴀɴɢ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋ.ɪ.ᴇ̂́.ᴍ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ sᴀᴜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ɴɢʜɪ̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴀ̀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴏ̂́ɴ ᴛʀᴀ̆ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Đᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ sɪɴʜ ʀᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜ.ᴏ̂́ᴛ ᴄʜ.ᴀ̣̆.ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟʏ́ ᴅᴏ ʀᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀ ʟᴀ̣: “Kʜᴏ̂ɴɢ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɢɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ ᴄʜ.ᴀ̣̆ɴ ʟᴀ̣ɪ”. Mᴀ̀ “ᴄʜ.ᴀ̣̆ɴ ʟᴀ̣ɪ” ᴛʜɪ̀ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ᴘʜ.ᴀ̣ᴛ. Mᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ đᴀ̃ đᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴍᴏ̛́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ. Kʜᴏ̂̉ ᴠᴀ̂̃ɴ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴋʜᴏ̂̉.

Vᴀ̀ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ʟᴀ̣ɪ, ᴄᴀ́ɪ ᴅᴇ̂̃ “ᴅɪ́ɴʜ” ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ. Đᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ, ɴɢᴀ̀ɴʜ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴀ̀, ᴄᴀ́ɪ ᴛʜᴜ̛́ ᴠᴏ̂ ᴅᴜ̣ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ ᴠᴏ̂ ᴅᴜ̣ɴɢ, ᴠᴏ̂ ʟʏ́ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ ᴠᴏ̂ ʟʏ́, ᴀ̂̀ᴍ ᴀ̂̀ᴍ sᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ. Kʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴛʜɪ̀ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜᴜ ᴋʜᴜ̉.ɴɢ đᴀ̃ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴀ̀ɴʜ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ, ᴛʜᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̉ᴍ ʜᴀ̣ɪ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ. Đᴀ̂́ʏ ᴄʜᴜ̛ᴀ ɴᴏ́ɪ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴘʜᴀ́ᴛ sɪɴʜ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ “xɪɴ – ᴄʜᴏ” ɴᴜ̛̃ᴀ.

Ở Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ, ᴄʜᴜ̛ᴀ ɴɢᴀ̀ɴʜ ɴᴀ̀ᴏ ᴅᴇ̂̃ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴀ̆ɴ ɴʜᴜ̛ ɴɢᴀ̀ɴʜ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ!Pʜᴀ́ᴛ ʜᴜʏ ᴄᴀ́ɪ sᴜ̛̣ “ʙᴏ̛̉ ᴀ̆ɴ” ᴀ̂́ʏ, ʟᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ xᴇ ᴍᴀ́ʏ. Tʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ɢɪ̀ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛́ ᴛʜᴜᴇ̂́ xᴇ ʙ.ᴀ̆́ᴛ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜɪᴇ̂̀ɴ ʜᴀ̀ ᴠᴀ̀ ᴅᴇ̂̃ sɪɴʜ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ, ᴍᴀ̀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ sᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ᴋʜᴇ̂ ᴠᴏ̂ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴏ́. Nᴇ̂ɴ, ᴋʜᴏ̂̉ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴋʜᴏ̂̉ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ!

Tʜᴇᴏ Nʜᴀ̀ Bᴀ́ᴏ Hᴏᴀ̀ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ Vᴜ̃

Bᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀ̆́ᴛ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ: Nɢᴀ̀ɴʜ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ sɪᴇ̂ᴜ ʟᴏ̛̣ɪ ɴʜᴜᴀ̣̂ɴ?Cᴜ̣ᴄ Qᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́, ɢɪᴀ́ᴍ sᴀ́ᴛ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ (Bᴏ̣̂ Tᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴᴀ̆ᴍ 2019 ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜᴜ ᴘʜɪ́ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀ̆́ᴛ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ 765 ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ, sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đᴀ̃ ʙ.ᴏ̂̀ɪ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ 45 ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ. Nʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴛʏ̉ ʟᴇ̣̂ ʙ.ᴏ̂̀ɪ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜᴜ ʟᴀ̀ 6%. Nᴇ̂́ᴜ ᴄʜɪᴀ ʙɪ̀ɴʜ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ 29 ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴘʜɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴏ̣ đᴀɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ ᴠᴜ̣ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ʙᴀ̆́ᴛ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴛʜɪ̀ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜᴜ ᴍᴀ̉ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 26,3 ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ/ɴᴀ̆ᴍ.Mᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ đᴀɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜɪ̣ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴀ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ Bᴀ̉ᴏ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ɴᴀ̆ᴍ 2019 ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ɴᴀ̀ʏ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ 500 ᴠᴜ̣ ᴛ.ᴀɪ .ɴᴀ̣ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪ xᴇ ᴍᴀ́ʏ.Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʏ̉ ʟᴇ̣̂ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ/ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜᴜ ᴛʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ʙᴀ̆́ᴛ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ ʟᴀ̀ “sɪᴇ̂ᴜ ʟᴏ̛̣ɪ ɴʜᴜᴀ̣̂ɴ”.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button