Tin HayTin Mới

Eᴍ ʙᴇ́ 11 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴏᴀɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʀᴜᴏ̣̂ɴɢ ʟᴜ́ᴀ ᴏ̛̉ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠɪ̀ ʙᴀ̂̃ʏ ᴄʜᴜᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̆̀ɴɢ đɪᴇ̣̂ɴ

Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ đɪᴇ̣̂ɴ đᴇ̂̉ đᴀ́ɴʜ ʙᴀ̂̃ʏ ᴄʜᴜᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, ɴᴇ̂́ᴜ đᴇ̂̉ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Nɢᴀ̀ʏ 11/8, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴋʜɪ đɪ ʟᴀ̀ᴍ đᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ đɪ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂́ɪ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ sᴀ́ɴɢ sᴏ̛́ᴍ, ᴋʜɪ đɪ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴜ̉ đᴏ̣̂ɴɢ ᴍᴀɴɢ, ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴜ̣ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ, ᴄᴀ̂̀ɴ ǫᴜᴀɴ sᴀ́ᴛ ᴋʏ̃ ʟᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ɴʜ đᴏ̂̀ɴɢ, ᴛʜᴜ̛̉ᴀ ʀᴜᴏ̣̂ɴɢ ɴᴏ̛ɪ ʜᴏ̣ đɪ đᴇ̂̉ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ.


Tʜᴇᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴅᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̂̃ʏ đɪᴇ̣̂ɴ ᴅɪᴇ̣̂ᴛ ᴄʜᴜᴏ̣̂ᴛ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛᴀ́ɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ, đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴋʜɪ ʟᴜ́ᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ đᴀɴɢ ᴏ̛̉ ɢɪᴀɪ đᴏᴀ̣ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ʟᴇ̂ɴ đᴏ̀ɴɢ, ʜᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ đᴀ̃ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 6/8, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟᴜ́ᴀ ᴄᴀ̂́ʏ xᴏɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 15 ɴɢᴀ̀ʏ, ᴏ̂ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴀ̆ɴ Nʜᴀ̂́ᴛ (SN 1961, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴ Đᴏ̂̀ɴɢ Tᴀ̂ᴍ, xᴀ̃ Tɪᴇ̂ɴ Đᴏ̣̂ɴɢ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tᴜ̛́ Kʏ̀) đᴀ̃ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ đɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙɪ̀ɴʜ ᴀ̆́ᴄ ǫᴜʏ đᴇ̂̉ ᴅɪᴇ̣̂ᴛ ᴄʜᴜᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ 4 ᴛʜᴜ̛̉ᴀ ʀᴜᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ.

Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 18ʜ ʜᴏ̂ᴍ ᴀ̂́ʏ, ᴏ̂ɴɢ Nʜᴀ̂́ᴛ ᴍᴀɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴀ̆́ᴄ ǫᴜʏ đᴀ̃ sᴀ̣ᴄ đɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ ᴋʜᴜ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴛʀᴀɴɢ đᴇ̂̉ ᴋᴇ̂́ᴛ ɴᴏ̂́ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴏ̣̂ ᴋɪ́ᴄʜ ᴠᴀ̀ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ᴛʜᴇ́ᴘ đᴀ̃ ɢɪᴀ̆ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴏ̛̉ ᴛʜᴜ̛̉ᴀ ʀᴜᴏ̣̂ɴɢ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ đɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̂̃ʏ ᴄʜᴜᴏ̣̂ᴛ đᴀ̃ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ, ᴏ̂ɴɢ Nʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴀ̆ɴ ᴄᴏ̛ᴍ.

Cʜɪ̉ 10 ᴘʜᴜ́ᴛ sᴀᴜ, ᴏ̂ɴɢ Pʜᴀ̣ᴍ Kʜᴀ̆́ᴄ Tʜᴀ̂ɴ (ᴛʀᴜ́ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴ) đɪ ʟᴀ̀ᴍ đᴏ̂̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ Hᴏᴀ̀ɴɢ Vᴀ̆ɴ Nʜᴀ̣̂ᴛ (SN 2010) ɴᴀ̆̀ᴍ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ʀᴜᴏ̣̂ɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Nʜᴀ̂́ᴛ, ᴛᴀʏ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴠᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴀ̂ʏ đɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̂̃ʏ ᴄʜᴜᴏ̣̂ᴛ. Nʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ, ᴏ̂ɴɢ Nʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴀ̂ɴ ʜᴀ̣̂ɴ.


Kʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʀᴜᴏ̣̂ɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Nʜᴀ̂́ᴛ ɴᴏ̛ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ đɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ 11 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. Ảɴʜ: Vᴀ̆ɴ Tᴜ́.


Bɪ̀ɴʜ ᴀ̆́ᴄ ǫᴜʏ, ᴏ̂ɴɢ Nʜᴀ̂́ᴛ ᴅᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̂̃ʏ đɪᴇ̣̂ɴ. Ảɴʜ: Vᴀ̆ɴ Tᴜ́.
Ôɴɢ Nʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ 3 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ đɪᴇ̣̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴀ̆́ᴄ ǫᴜʏ đᴇ̂̉ đᴀ́ɴʜ ʙᴀ̂̃ʏ, ᴅɪᴇ̣̂ᴛ ᴄʜᴜᴏ̣̂ᴛ. Mᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ, ɴʜᴀ̆́ᴄ ɴʜᴏ̛̉, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴏ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛɪ̀ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴅɪᴇ̣̂ᴛ ᴄʜᴜᴏ̣̂ᴛ ɴᴀ̀ᴏ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ɴᴇ̂ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏ̣̂ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴ ᴀ́ᴘ ᴅᴜ̣ɴɢ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ɴᴀ̀ʏ đᴇ̂̉ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ʟᴜ́ᴀ, ʜᴏᴀ ᴍᴀ̀ᴜ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 19ʜ00 ɴɢᴀ̀ʏ 21/4 ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ Nɢᴜ̃ Pʜᴜ́ᴄ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Kɪᴍ Tʜᴀ̀ɴʜ, Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴏ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ đɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̂̃ʏ, ᴅɪᴇ̣̂ᴛ ᴄʜᴜᴏ̣̂ᴛ. Nᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Pʜᴏ̛̀ (ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴ Bᴀ̆̀ɴɢ Lᴀɪ), ᴋʜɪ đɪ ᴘʜᴜɴ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ sᴀ̂ᴜ ᴄʜᴏ ʟᴜ́ᴀ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴜ̛̉ᴀ ʀᴜᴏ̣̂ɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ, ʙᴀ̀ Pʜᴏ̛̀ đᴀ̃ ᴠᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴀ̂ʏ đɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̆ɴɢ đᴇ̂̉ ʙᴀ̂̃ʏ ᴅɪᴇ̣̂ᴛ ᴄʜᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴀ̆ɴ Nᴀᴍ (SN 1962, ᴛʀᴜ́ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴ) ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ đɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Ôɴɢ Nᴀᴍ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 10/2020, ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ đɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̆ɴɢ ʙᴀ̂̃ʏ ᴅɪᴇ̣̂ᴛ ᴄʜᴜᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ʜᴏᴀ ᴍᴀ̀ᴜ ᴄᴏ́ ᴛᴀ́ᴄ ᴅᴜ̣ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴ ᴄᴏ́ ʀᴜᴏ̣̂ɴɢ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀ đᴀ̃ ɴʜᴏ̛̀, ᴛʜᴜᴇ̂ ᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ᴛʜᴇ́ᴘ (ʟᴏᴀ̣ɪ ᴅᴀ̂ʏ ᴛʀᴀ̂̀ɴ) ǫᴜᴀ̂ʏ ǫᴜᴀɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̛̉ᴀ ʀᴜᴏ̣̂ɴɢ đᴇ̂̉ ʙᴀ̂̃ʏ ᴅɪᴇ̣̂ᴛ ᴄʜᴜᴏ̣̂ᴛ.


Dᴀ̂ʏ ᴅɪᴇ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̆ɴɢ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ᴄᴀ́ɴʜ đᴏ̂̀ɴɢ đᴇ̂̉ ʙᴀ̂̃ʏ, ᴅɪᴇ̣̂ᴛ ᴄʜᴜᴏ̣̂ᴛ ɢᴀ̂ʏ ɴɢᴜʏ ʜᴀ̣ɪ đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴠᴀ̣̂ᴛ ɴᴜᴏ̂ɪ. Ảɴʜ: Vᴀ̆ɴ Tᴜ́.


Ảɴʜ: Vᴀ̆ɴ Tᴜ́.
Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴋᴇ̂, ᴛᴜ̛̀ đᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ 2021 đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛɪ̉ɴʜ đᴀ̃ xᴀ̉ʏ ʀᴀ 7 ᴠᴜ̣ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴏ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ đɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̂̃ʏ ᴅɪᴇ̣̂ᴛ ᴄʜᴜᴏ̣̂ᴛ. Cʜɪ̉ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 19/7 đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 6/8/2021 đᴀ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴀ̉ʏ ʀᴀ 3 ᴠᴜ̣.

Nᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴ, xᴏ́ᴍ, ᴄᴏ́ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ɢᴀ̂̀ɴ ɢᴜ̃ɪ ᴠᴏ̛́ɪ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴠᴏ̛̣, ᴄᴏɴ ᴄʜᴀ́ᴜ, ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ…

Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ đɪᴇ̣̂ɴ đᴇ̂̉ đᴀ́ɴʜ ʙᴀ̂̃ʏ ᴄʜᴜᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, ɴᴇ̂́ᴜ đᴇ̂̉ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Kʜɪ đᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ đɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̂̃ʏ ᴄʜᴜᴏ̣̂ᴛ sᴇ̃ ʙɪ̣ ᴛʀᴜʏ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣, ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ɴɢᴀʏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ́ᴄʜ ʙᴀ̉ᴏ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ʜᴏᴀ ᴍᴀ̀ᴜ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ.


Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴜ̣ ʙᴀ̂̃ʏ ᴄʜᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Ảɴʜ: Vᴀ̆ɴ Tᴜ́.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button