Tin HayTin Mới

C̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼’̼C̼h̼ú̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼ ̼đ̼i̼.̼’̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼!̼

V̼ị̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ố̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼d̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼7̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼.̼C̼.̼K̼.̼N̼.̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼5̼,̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ố̼i̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ố̼i̼.̼

̼”̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼5̼,̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼F̼0̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼:̼ ̼”̼C̼h̼ú̼ ̼ơ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ạ̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼”̼C̼h̼á̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼?̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼C̼ó̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼

C̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼c̼:̼ ̼”̼C̼h̼á̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼C̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼c̼:̼ ̼”̼C̼h̼á̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼ạ̼”̼.̼ ̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼C̼o̼v̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼í̼t̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼C̼o̼v̼.̼

̼S̼au̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼à̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼B̼é̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼m̼ẹ̼

̼“̼Đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼Đ̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼q̼u̼á̼!̼”̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼u̼u̼M̼i̼n̼h̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼o̼a̼n̼g̼T̼h̼a̼n̼h̼M̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼:̼ ̼“̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼”̼,̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼B̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼q̼u̼á̼”̼.̼

“̼Đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼Đ̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼
“̼Đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼Đ̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼C̼o̼v̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼“̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼V̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼.̼N̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼/̼7̼,̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼5̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼C̼R̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼”̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼2̼/̼7̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼̼ ̼t̼r̼á̼̼i̼ ̼t̼i̼m̼.̼

T̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼.̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼̼ ̼t̼r̼á̼̼i̼ ̼t̼i̼m̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button