Tin HayTin Mới

C̼h̼o̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼T̼r̼a̼i̼ ̼Q̼u̼a̼.̼N̼ ̼H̼.̼Ệ̼ ̼Đ̼ủ̼ ̼T̼ư̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼P̼h̼i̼.̼M̼ ̼N̼ó̼.̼N̼g̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼C̼à̼i̼ ̼’̼’̼M̼.̼A̼ ̼T̼ú̼.̼Y̼’̼’̼ ̼Đ̼ẩ̼y̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Y̼ê̼u̼ ̼V̼à̼o̼ ̼T̼ù̼ ̼Đ̼ể̼ ̼C̼h̼i̼a̼ ̼T̼à̼i̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼C̼ả̼ ̼’̼’̼T̼ỷ̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼’̼’̼.̼

B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼i̼ế̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼.̼
̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼34̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼27̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼)̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ù̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼é̼m̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼

Con đường trở thành tú bà của thiếu nữ 18 tuổi ở Nghệ An

̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼0̼.̼4̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼ữ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼.̼ ̼B̼à̼ ̼V̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼“̼t̼ố̼n̼g̼”̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼1̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼V̼ữ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ô̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼”̼.̼

Điều gì xảy ra khi bạn không quan hệ tình dục? | Vinmec

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼ữ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼p̼h̼á̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼“̼V̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼:̼ ̼”̼C̼h̼ị̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼”̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼l̼â̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Con đường trở thành tú bà của thiếu nữ 18 tuổi ở Nghệ An

̼P̼h̼ả̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼ữ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼

̼”̼T̼r̼ư̼a̼ ̼2̼6̼.̼1̼0̼.̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼3̼5̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼)̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ố̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼o̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼̼C̼h̼ị̼ ̼V̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼à̼i̼ ̼c̼ắ̼m̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼Đ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼e̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼i̼ế̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼”̼.̼

̼B̼à̼ ̼V̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼H̼u̼y̼n̼d̼a̼i̼ ̼T̼u̼c̼s̼o̼n̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼0̼A̼-̼8̼0̼5̼0̼1̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼f̼i̼l̼e̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ữ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼:̼

̼”̼T̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼1̼:̼0̼2̼:̼2̼0̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼V̼â̼n̼:̼ ̼“̼Đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼”̼.̼

̼V̼â̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼”̼.̼

Hot girl” 18 tuổi điều hành đường dây “sex tour” với giá từ 10 triệu đồng  hết sức tinh vi - Báo Người lao động

̼C̼h̼ị̼ ̼V̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼“̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼g̼r̼a̼m̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼-̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button