Tin HayTin Mới

n̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ c̼ụ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼U̼7̼0̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼”̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼”̼ k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼

C̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼7̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼é̼t̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

L̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼m̼ã̼n̼…̼ ̼Í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼ở̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ớ̼p̼ ̼n̼h̼o̼á̼n̼g̼.̼

̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼é̼p̼”̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼0̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

Đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼-̼ ̼2̼5̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼L̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼á̼y̼”̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼

T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ă̼n̼,̼ ̼g̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼“̼C̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼y̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ô̼m̼ ̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼o̼a̼n̼g̼ ̼o̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼k̼ể̼.̼

̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼:̼ ̼“̼C̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼”̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼u̼ ̼b̼à̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼â̼y̼”̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ả̼ ̼l̼ư̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼7̼5̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼V̼I̼P̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼k̼è̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ớ̼p̼ ̼n̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ư̼a̼,̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼ố̼c̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼é̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼c̼h̼e̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼H̼ỏ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼”̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼ý̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼

B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼D̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼b̼ộ̼i̼.̼ ̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼r̼ầ̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼B̼ố̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼a̼i̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼đ̼ổ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼.̼.̼

Q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼s̼o̼f̼a̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼ỹ̼,̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼p̼h̼ế̼c̼h̼ ̼k̼ê̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ó̼c̼ ̼l̼ở̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼m̼ù̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ầ̼y̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼.̼

̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼.̼ ̼Ô̼m̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼g̼a̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼n̼g̼ả̼ ̼m̼à̼u̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼n̼,̼ ̼g̼a̼,̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼h̼è̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼

̼K̼h̼ă̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼2̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼r̼á̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼”̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼o̼ ̼b̼é̼o̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼m̼í̼t̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼d̼é̼p̼ ̼l̼ê̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼â̼u̼ ̼q̼u̼a̼i̼ ̼n̼ó̼n̼,̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ú̼t̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ó̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼”̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼”̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼“̼c̼h̼ố̼n̼”̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼S̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼k̼è̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼g̼a̼ ̼t̼ô̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼.̼

̼H̼ọ̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼é̼m̼ ̼s̼ế̼p̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼”̼.

Nguồn: https://fastnews34.com/?p=5146

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button